Молитва пророку науму к учебе

Содержание

Молитвы о детях

Молитва пророку науму к учебе

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, благослови́, освяти́, сохрани́ ча́до мое́ си́лою Животворя́щаго Креста́ Твоего́.

Молитва о детях

(преподобного Амвросия Оптинского)

Го́споди, Ты Еди́н вся ве́си, вся мо́жеши и всем хо́щеши спасти́ся и в ра́зум Истины прийти. Вразуми́ сына моего́ (имя) позна́нием и́стины Твоея́ и во́ли Твоея́ Святы́я и укре́пи его ходи́ти по за́поведям Твои́м и меня́, гре́шного, поми́луй.

Молитва родителей о детях

Го́споди Иису́се Христе́, бу́ди ми́лость Твоя́ на сы́не мое́м (имя), сохрани́ его́ под кро́вом Твои́м, покры́й от вся́каго лука́ваго похоте́ния, отжени́ от него́ вся́каго врага́ и супоста́та, отве́рзи ему́ у́ши и о́чи серде́чныя, да́руй умиле́ние и смире́ние се́рдцу его́, обрати́ его́ на покая́ние, просвети́ ум его́ све́том ра́зума Ева́нгелия Твоего́, наста́ви его́ на стезю́ за́поведей Твои́х и научи́ его́, Спа́се, твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты есть Бог наш. Aми́нь.

Молитвы о детях к Божией Матери

(Из женского монастыря в Шуе, Ивановской области)

О, Пресвята́я Влады́чице Де́во Богоро́дице, спаси́ и сохрани́ под кро́вом Твои́м моего сына (имя).

Укро́й его́ ри́зою Твоего́ матери́нства, соблюди́ его в стра́хе Бо́жием и в послуша́нии роди́телям, умоли́ Го́спода моего́ и Сы́на Твоего́, да да́рует им поле́зное ко спасе́нию их.

Вруча́ю их Матери́нскому смотре́нию Твоему́, я́ко Ты еси́ Боже́ственный Покро́в раба́м Твои́м.

Ма́терь Бо́жия, введи́ меня́ во о́браз Твоего́ небе́снаго матери́нства. Уврачу́й душе́вные и теле́сные ра́ны сына моего́ (имя), мои́ми греха́ми нанесе́нные. Вруча́ю дитя́ мое́ всеце́ло Го́споду моему́ Иису́су Христу́ и Твоему́, Пречи́стая, небе́сному покрови́тельству. Ами́нь.

Молитва 1

Проро́к Нау́м, наведи́ меня́ (моего сына, дочь) на ум.

Молитва 2

Во и́мя Отца́ и Сы́на и Свято́го Ду́ха. Свято́й о́тче Нау́м, напра́вь о́трока моего́ на ум, дай ему благослове́ние на я́рое уче́ние, па́мять его укрепи́, стара́нья пробуди́. Возьми́ его́ ру́ку, отгони́ лень и ску́ку. Пусть будет сей о́трок на умо́к скор, в уче́нье спор. Ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва об отроке неудобоучащемся

(плохо учащемся)

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, всели́выйся в сердца́ двуна́десятых Апо́столов нелицеме́рно, благода́тию Всесвята́го Ду́ха, сошедшаго в виде о́гненных язы́к, и сих устне́ отве́рзый, и нача́ша глаго́лати иными языки́.

Сам Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, ниспосли́ Того́ Ду́ха Твоего́ Свята́го на отроча́ сие́ (имя) и насади́ во ушеса́ се́рдца его́ Свяще́нныя Писа́ния, я́же рука́ Твоя́ пречи́стая на скрижа́лех начерта́ законополо́жнику Моисе́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Благословение матери

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тери услы́ши меня́, гре́шную и недосто́йную рабу́ Твою́.

Го́споди, в ми́лости Твое́й вла́сти ча́до мое́, поми́луй и спаси́ его́ и́мени Твоего́ ра́ди.

Го́споди, прости́ ему́ вся согреше́ния, во́льныя и нево́льныя, соверше́нные им пред Тобо́ю.

Го́споди, наста́ви его́ на и́стинный путь за́поведей Твои́х и вразуми́ его́ и просвети́ све́том Твои́м Христо́вым, во спасе́ние души́ и исцеле́ние те́ла.

Го́споди, благослови́ его́ в до́ме, о́коло до́ма, в шко́ле, в по́ле, в рабо́те и в доро́ге, и на ка́ждом ме́сте Твоего́ владе́ния.

Го́споди, сохрани́ его́ под кро́вом Твои́м Святы́м от летя́щей пу́ли, стрелы́, ножа́, меча́, я́да, огня́, пото́па, от смертоно́сной я́звы и от напра́сныя сме́рти.

Го́споди, огради́ его́ от ви́димых и неви́димых враго́в, от вся́ких бед, зол и несча́стий.

Го́споди, исцели́ его́ от вся́ких боле́зней, очи́сти от вся́кия скве́рны (вина́, табака́, нарко́тиков) и облегчи́ его́ душе́вные страда́ния и ско́рби.

Го́споди, да́руй ему́ благода́ть Ду́ха Твоего́ Свята́го на мно́гие ле́та жи́зни, здра́вия и целому́дрия.

Го́споди, умно́жь и укрепи́ его́ у́мственные спосо́бности и теле́сные си́лы.

Го́споди, дай ему́ Твое благослове́ние на благочести́вую семе́йную жизнь и благочести́вое деторожде́ние.

Го́споди, да́руй и мне, недосто́йной и гре́шной рабе́ Твое́й, роди́тельское благослове́ние на ча́до мое́ в настоя́щее вре́мя утра́, дня, ве́чера и но́чи и́мени Твоего́ ра́ди, и́бо Ца́рствие Твое́ ве́чно, всеси́льно и всемогу́ще. Ами́нь.

Источник: //hram-troicy.prihod.ru/molitvoslov/view/id/1168395

Пророк наум молитва об учебе

Молитва пророку науму к учебе

Самое подробное описание: пророк наум молитва об учебе – для наших читателей и подписчиков.

О, прехвальный и пречудный пророче Божий Науме! Услыши нас, грешных и непотребных, в час сей предстоящих пред святою твоею иконою и усердно прибегающих к ходатайству твоему.

Моли о нас Человеколюбца Бога, да подаст нам дух покаяния и сокрушения о гресех наших и всесильною Своею благодатию да поможет нам оставити пути нечестия, приспевати же во всяком деле блазе, да укрепит нас в борьбе со страстьми и похотьми нашими; да всадит в сердце наше дух смирения и кротости, дух братолюбия и незлобия, дух терпения и целомудрия, дух ревности к славе Божией и спасению ближних. Упраздни молитвами твоими, пророче, злыя обычаи мира, паче же погибельный и тлетворный дух века сего, заражающий христианский род неуважением к Божественней Православней вере, к уставам святыя Церкви и к заповедем Господним, непочтением к родителем и влаcтем предержащим, и низвергающий людей в бездну нечестия, развращения и погибели. Отврати от нас, пречудне пророче, предстательством твоим праведный гнев Божий, и избави вся грады и веси царства нашего от бездождия и глада, от страшных бурь и землетрясений, от смертоносных язв и болезней, от нашествия врагов и междоусобныя брани. Укрепи твоими молитвами православных людей, благопоспешествуй им во всех благих деяниих и начинаниях к водворению мира и правды в державе их. Пособствуй Всероссийкому Христолюбивому воинству во бранех со врагами нашими. Испроси, пророче Божий, от Господа пастырем нашим святую ревность по Бозе, сердечное попечение о спасении пасомых, мудрость в учении и управлении, благочестие и крепость во искушениих, судиям испроси нелицеприятие и безкорыстие, правоту и сострадание к обидимым, всем начальствующим попечение о подчиненных, милость и правосудие, подчиненным же покорность и послушание ко влаетем и усердное исполнение своих обязанностей; да, тако в мире и благочестии поживше в сем веце, сподобимся причастия вечных благ в Царствии Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, Емуже подобает честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, во веки веков. Аминь.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Святой отче Наум, Направь отрока моего на ум, Дай ему благословение на ярое учение, Память его укрепи, старанья пробуди. Возьми его руку, отгони лень и скуку. Пусть будет сей отрок на умок скор, в ученье спор. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

О, святый угодниче Божий, пророче Науме! Подвигом добрым позвизався на земли, восприял еси на Небесех венец правды, егоже уготовал есть Господь всем любящим Его. Темже взирающе на святый твой образ, радуемся о преславном окончании жительства твоего и чтем светлую память твою.

Ты же, предстоя Престолу Божию, приими моления наша и ко Всемилостивому Богу принеси, о еже простити нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу кознем диавольским, да избавлыпеся от скорбей, болезней, бед и напастей и всякого зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством твоим, аще и недостойни есмы, вйдети благая на земли живых, славяще Единаго во святых Своих славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тропарь святому пророку Науму

Пророка Твоего Наума память, Господи, празднующе, тем Тя молим, спаси души наша.

Просветившееся Духом чистое твое сердце, пророчества бысть светлейшаго приятелище: зриши бо, яко настоящая, далече сущая; сего ради тя почитаем, пророче блаженне, Науме славне.

Молитва всем святым и бесплотным небесным силам

Боже святый и во святых почиваяй, трисвятым гласом на небеси от Ангел воспеваемый, на земли от человек во святых Своих хвалимый: давый Святым Твоим Духом комуждо благодать по мере дарования Христова, и тою поставивый Церкви Твоей святей овы Апостолы, овы пророки, овы же благовестники, овы пастыри и учители, их же словом проповеди. Тебе Самому действующему вся во всех, мнози совершишася святии в коемждо роде и роде, различными добродетель-ми благоугодившии Тебе, и к Тебе нам образ добрых подвигов своих оставивше, в радости прешедшии, готови, в нем же сами искушени быша, и нам напаствуемым помогати. Сих святых всех воспоминая и их богоугодное похваляя житие, Тебе Самаго, в них действовавшаго, восхваляю, и онех благотворения Твоя дарования быти веруя, прилежно молю Тя, Святе святых, даждь ми грешному последовати их учению, паче те Твоею вседействующею благодатию, небесныя с ними сподобитися славы, хваляще пресвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго духа во веки. Аминь.

Популярные молитвы:

Молитва преподобному Иоанну Рыльскому

Молитвы святителю Спиридону Тримифунтскому чудотворцу

Молитвы Преподобному Иову Почаевскому

Молитва первоверховному апостолу Павлу

Молитва преподобному Алексию, человеку Божию

Молитва священномученику Киприану и мученице Иустинии

Молитва святителю Евфимию, архиепископу Новгородскому, чудотворцу

Молитва преподобному Никите Столпнику, Переславскому чудотворцу

Молитва Святителю Мартину Милостивому

Молитва преподобному Макарию, игумену Калязинскому, чудотворцу

Молитвы блаженной Ксении Петербургской

Имена Святых христианских угодников – целителей

Молитвы благодарственные каждодневные

Молитва святым, иные

Православные информеры для сайтов и блоговВсе молитвы .

Иконы, помогающие в учебе

Издавна православные люди возносили молитвы к Святым покровителям, помогающим детям в учебе, а учителям в их нелегком труде. Существует множество икон-покровителей учеников и учителей.

Помимо Всевышнего, в учении школьникам и студентам помогают Его угодники – православные святые.

Кроме того, существует несколько икон Пресвятой Богородицы, за которыми закрепилась слава чудотворных: по молитвам перед этими образами матери испрашивали разумения и успехов в учёбе для своих детей.

Мы расскажем Вам об основных иконах Богородицы и Святых, покровительствующих ученикам.

Существуют три главные иконы Божьей Матери, перед которыми молятся об успехах в учёбе и удаче на экзаменах.

Первая из них – «Ключ разумения». Эта икона Божьей Матери помогает детям в учении, а также тем детям, у которых за­ме­ча­ет­ся сла­бое раз­ви­тие ум­ствен­ных спо­соб­но­стей. По­се­му-то она и име­ну­ет­ся «Клю­чом ра­зу­ме­ния».

Еще одна икона Богородицы – зас тупница детей, получила название «Воспитание», так как молящиеся перед ним получали помощь в воспитании детей. Икона «Воспитание» прославилась по всей России своими чудотворениями. Перед ней родители молятся за своих детей, прося Богородицу взять их под свой покров, послать разум и наполнить сердце мудростью.

Следующая икона Богоматери, помогающая ученикам, называется «Прибавление ума». Икона Божьей Матери «Прибавление ума» («Подательница ума») помогает детям, страдающим слабостью ума или испытывающим трудности в учении. Также родители просят пред иконой «Прибавление Ума» о нравственном наставлении своих детей и обогащении их юных неокрепших умов христианской мудростью.

Переходя к иконам Святых, помогающих школьникам, студентам и учителям, нельзя не отметить образы Татьяны Римской, Сергия Радонежского, Иоанна Кронштадского, Матроны Московской, Николая Чудотворца, Ксении Петербурской, Иоанна Рыльского, Кирилла и Мефодия, Наума Проповедника.

Святая Татьяна Римская почитается в России как небесная покровительница студентов. День памяти Святой совпадает с днем учреждения Московского Государственного университета и Днём студента в нашей стране.

При первом здании МГУ – факультете журналистики на улице Моховой – устроен небольшой храм в честь мученицы Татианы.

Помолиться ей накануне экзаменов часто приходят как студенты журфака, так и ученики других учреждений.

Святой Преподобный Сергий Радонежский приступил к изучению наук в 7 лет. Однако с первых же дней в школе он понял, что не обладает талантом к учению: ребёнок даже не мог прочесть Святое Писание. Родители его ругали, а друзья и старшие браться подшучивали над несчастным школяром.

Он каждый день молился Господу Богу о том, чтобы тот помог ему овладеть грамотой и чтением. И чудо однажды свершилось: Сергий встретил благородного старца, под ликом которого скрывался Ангел Господень.

Мальчик излил незнакомцу душу, и тот пообещал ему, что мечты обязательно исполнятся – Сергий не только освоит Святое Писание, но и превзойдёт в учении всех своих знакомых.

В тот же день мальчик впервые смог прочесть строки из Евангелие правильно, причём он сделал это настолько красиво и проникновенно, что больше никому и в голову не приходило шутить над ним. Впоследствии и другие науки давались ему легко, однако он предпочёл вечное служение Господу.

За горячую веру и праведную жизнь Бог наградил святого даром чудотворений. За помощью к Сергию обращаются в самых разных случаях, и особенно охотно он откликается на молитвы об успехе в учёбе. Существуют многочисленные свидетельства священнослужителей о том, как во время обучения в семинарии или на пути иночества святой помогал им духовной поддержкой. Получают светлую помощь Сергия Радонежского и обычные студенты.

Иоанн Кронштадтский начал учиться в школе в 6 лет, но знания ему давались с огромным трудом. Это очень сильно печалило ребёнка – ведь на его обучение родители отдали все имеющиеся средства.

Сам святой об этом периоде своей жизни вспоминал так: «Я не мог никак усвоить тождество между нашей речью и письмом, между звуком и буквою». Иоанн часто вставал ночью, чтобы помолиться Богу и в своём духовном диалоге просил Его о капли разумения, которая помогла бы понять науки и освоить грамоту.

Чаяния маленького Иоанна были услышаны – потихоньку дела в школе пошли на лад, и в итоге выпускался святой уже лучшим учеником, а впоследствии блестяще окончил Архангельскую семинарию и был за счёт государства зачислен в Духовную Академию Санкт-Петербурга.

Иоанн Кронштадтский всегда советовал искать утешение в искренней молитве и вере в Бога. А теперь он сам откликается на призывы страждущих и особенно – на молитвы об успешной учёбе.

Блаженная Матрона Московская прославилась ещё в свои земные годы – она никогда не отказывала людям в помощи и сотворила множество чудес. Значительная их часть была связана с помощью в вопросах образования. Зинаида Жданова – ближайшая подруга святой – всегда восхищалась удивительной прозорливостью матушки.

Однажды святая даже помогла ей защитить диплом. Девушка училась в архитектурной академии и очень боялась защиты – руководитель открыто сообщил ей, что экзамен она не сдаст. В надежде на чудо студентка пришла в Матроне.

И хотя у святой не было никакого образования, она прикрыла глаза и внезапно начала перечислять имена известных архитекторов, названия улиц и даже номера домов в итальянском городе Флоренция. Создавалось впечатление, что Матрона видит всё это наяву – она подсказала Зинаиде, как надо усовершенствовать проект.

Всю ночь девушка переделывала чертежи, а утром, на защите, получила отличную оценку! Откликается Матрона Московская и на молитвы о помощи в учёбе и в наши дни.

Николай Угодник – великий чудотворец, которого чтят не только христиане, но и буддисты, и мусульмане. Святой охотно откликается на каждую добрую просьбу, в том числе и на молитвы о помощи в учёбе. О небесном покровительстве Николая успешной сдаче экзаменов или освоении наук существует множество свидетельств.

Православные также часто обращаются к Ксении Петербургской за помощью в делах образования и учебы.

Икона Иоанна Рыльского помогает детям, страдающим слабостью ума или испытывающим трудности в учении, оберегает слабых детей и наставляет их на путь истинный.

Икона равноапостольных Кирилла и Мефодия помогает в просвещении ума и ограждении души от искушений иноверием и лжеучениями.

Если в семье или среди близких и друзей есть учащиеся или студенты, или другие, кто сейчас находится на обучении, молитва перед их иконой помогает в приобретении знаний и иных навыков.

Они покровительствуют всем, кто прибегает к их молитвенной помощи в делах просветительских по отношению и к себе, и к другим.

Предки наши имели обычай отдавать своих детей в научение со дня Святого Наума и 1 декабря обращались к пророку с молитвой о его содействии и помощи всем начинающим учиться. В старое время на день пророка Наума отцы семейств начинали учить своих детей грамоте.

Для этого заранее условливались с приходским дьячком или другим лицом. Все семейство отправлялось в церковь, где после обедни служили молебен, испрашивая благословение на отрока. Учитель являлся в назначенное время в дом родителей, где его встречали с почетом и ласковым словом, сажали в передний угол с поклонами.

Тут, держа сына за руку, отец передавал его учителю с просьбами научить уму-разуму и за леность угощать побоями. Ученик, приближаясь к учителю, обязан был сотворить ему три земных поклона. После этого учитель ударял осторожно своего ученика по спине три раза плеткой.

Мать сажала своего сына за стол, вручала ему узорчатую костяную указку, учитель развертывал азбуку, и начиналось велимудрое учение: аз-земля-ер-аз. Учителя после трудов угощали чем Бог послал и дарили подарками.

Обычай этот объясняется тем, что месяц декабрь есть самое сподручное и свободное в сельскохозяйственном быту для занятий сельских детей книжным делом, а первый день этого месяца наша церковь посвящает памяти Святого Наума.

Естественно также, что при мысли о занятии наукою — делом умственным — кто-либо из наших простодушных начетников мог подумать, что самое имя пророка — Наум имет отношение к образованию ума. Русские крестьяне говорили о Науме: “Батюшка Наум наводит на ум” — и верили, что хорошо начинать учить детей не только со дня Святого Наума, но и во всякое время года с молитвою к нему.

Источник: //xn----7sbbh1acsciho3aw6kyb.xn--p1ai/prorok-naum-molitva-ob-uchebe/

Молитвы на хорошую учёбу в школе и Вузе Иисусу Христу Богородице

Молитва пророку науму к учебе

47589 просмотров

Молитвы всегда с нами: в радости и бедах, чаяниях и просьбах. Успех в жизни важен для каждого. Не меньшей важностью является успешная учёба ребёнка в школе.

Какой она будет, как ребёнок будет относиться к урокам, таким и будет его отношение к жизни и работе в будущем.

Хорошие оценки стимулирует ребёнка на труд, вырабатывают усидчивость, стремление к успеху, наполняют его новыми познаниями, с которыми будет лёгок и интересен его жизненный путь.

Учёба в школе: как помочь ребёнку хорошо учиться с помощью молитвы

Не все одинаково способны и талантливы. И пусть зачастую более удачливыми по жизни становятся двоечники в школе, всё же правило это не всегда работает на все 100%.   И безусловно, хорошая оценки у детей — радость и чувство удовлетворения родителей, как и самих детей.

Молитвы на хорошую учёбу несут подспорье и подстраховку в школьный процесс усвоения знаний. Без знаний не может быть хороших отметок.  Часто случается так, что ребёнок усерден в своём труде, аккуратен, но в силу сложности программы, своего характера он не может овладеть знаниями. Таким детям важна Божья помощь. Будем просить у Святых старцев благодати для успехов в учении.

Молитвы на хорошую учёбу к Иисусу Христу для содействия в учении

Одна из самых сильных молитв к Господу Богу нашему об успешной учёбе для детей перед началом учебного года. Можно читать всегда, когда возникнет в том необходимость.

Господи Боже и Создателю наш, образом Своим нас, людей, украсивший, избранных Твоих научивший закону Твоему, так что внимающие ему дивятся, детям тайны премудрости открывший, Соломону и всем ищущим ее даровавший — открой сердца, умы и уста рабов Твоих сих (имена), чтобы уразуметь силу закона Твоего и успешно познать преподаваемое им полезное учение, для славы Пресвятого имени Твоего, для пользы и устроения Святой Твоей Церкви и разумения благой и совершенной воли Твоей.

Избавь их от всяких козней вражеских, сохрани их в вере Христовой и чистоте во все время жизни их, да будут крепки разумом и исполнением заповедей Твоих, и так наученные прославят Пресвятое имя Твое и будут наследниками Царствия Твоего, ибо Ты — Бог, крепок милостию и благ крепостью, и Тебе подобает всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Ещё одна молитва-обращение к Богу, более простая, короткая и понятная. её может читать сам ваш ребёнок.

Преблагий Господи ниспосли нам благодать Духа Твоего Святаго, дарствующаго смысл и укрепляющаго душевныя наши силы, дабы, внимая преподаваемому нам учению, возросли мы Тебе, нашему Создателю, во славу, родителем же нашим на утешение, Церкви и отечеству на пользу. 

Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Ныне присно и во веки веков. Аминь.

Молитва о помощи на учёбу Пресвятой Богородице перед её иконой «Воспитание»

О, Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад (имена), всех отроков, отроковиц и младенцев, крещеных и безымянных, и во чреве матери носимых.

Укрой их ризою Твоего Материнства, соблюди их в страхе Божием и послушании родителям, умоли Господа моего и Сына Твоего, да дарует им полезное ко спасению их. Вручаю их Материнскому смотрению Твоему, яко Ты еси Божественный покров рабам Твоим.

Молитва об успехах в учении Святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову

О, великий апостоле, евангелисте громогласный, Богослове изящнейший, тайноведче непостижимых откровений, девственниче и возлюбленнейший наперсниче Христов Иоанне, приими со свойственным тебе милосердием нас, грешных (имена), прибегающих под твое сильное заступление и покровительство!

Испроси Всещедраго Человеколюбца Христа и Бога нашего, Иже пред очесы твоими излиял еси кровь Свою дражайшую за нас, непотребных рабов Своих, да не помянет беззаконий наших, но да помилует нас, и да сотворит с нами по милости Своей; да дарует нам здравие душевное и телесное, всякое благоденствие и изобилие, научая нас обращати вся оная в славу Его, Творца, Спасителя и Бога нашего. По кончине же временныя жизни нашея да избегнем мы, святый апостоле, немилосердных истязаний, на воздушных мытарствах нас ожидающих, но да достигнем под твоим руководством и покровительством Горняго онаго Иерусалима, егоже славу во откровении ты зрел еси, а ныне наслаждаешися оныя радости, обещанныя избранным Божиим.

О, великий Иоанне, сохрани вся грады и страны христианская, весь сию, храм сей, посвященный святому твоему имени, служащих и молящихся в нем, от глада, губительства, труса и потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных и междоусобныя брани, избави от всякия беды и напасти, и молитвами твоими отврати от нас праведный гнев Божий, и испроси нам Его милосердие; О, великий и непостижимый Боже, Альфо и Омего, источниче и предмете нашей веры! Се на умоление Тебе предлагаем святаго Иоанна, егоже Ты сподобил еси познати Тебе, неисповедимаго Бога, в неизреченном откровении. Приими его о нас ходатайство даруй нам исполнение прошений наших, во славу Твою: а паче всего соверши нас духовным совершенством, к наслаждению жизни нескончаемыя в Небесных Твоих обителех. О, Небесный Отче, создавый вся Владыко, Душе духов, Всесильный Царю! Коснися перстом Твоим сердец наших, да и они, растаявше, яко воск, пролиются пред Тобою, и бренная тварь духовна сотворится, в честь и славу Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Молитва об учёбе Преподобному Сергию Радонежскому

Преподобный Сергий Радонежский признан покровителем всех учащихся. Потому молитва к нему имеет особую силу.

О священная главо, преподобне и богоносне отче наш Сергие, молитвою твоею, и верою и любовию яже к Богу, и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятыя Троицы душу твою устроивый, и ангельскаго общения и Пресвятыя Богородицы посещения сподобивыйся, и дар чудодейственныя благодати приемый, по отшествии же твоем от земных наипаче к Богу приближивыйся и небесныя силы приобщивыйся, но и от нас духом любве твоея не отступивый, и честныя твоя мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся, нам оставивый! Велие имея дерзновение ко всемилостивому Владыце, моли спасти рабы Его (имена), сущей в тебе благодати Его верующия и к тебе с любовию притекающия: испроси нам от великодаровитаго Бога нашего всякий дар, всем и коемуждо благопотребен, веры непорочны соблюдение, градов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим возставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвизающимся укрепление, благоделающим в делах благих преспеяние и благословение, младенцем воспитание, юным наставление, неведуюшим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временнаго жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны споспешествующими твоими молитвами сподоби в день страшнаго суда шуия части избавитися, десныя же страны общники быти и блаженный оный глас Владыки Христа услышати: приидите, благословеннии Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира.

Молитва о детях, которым трудно дается учение

Есть детки умненькие, но плохо воспринимающие учение в школе, то ли в силу своего характера, то ли воспитания, то ли не вписываются в среду. Как правило при правильном подходе к ним, они начинают лучше заниматься. Пусть им поможет эта молитва:

Господи Иисусе Христе, Боже наш, воистину вселивыйся в сердца двенадцати апостолов и силою благодати Всесвятаго Духа, сошедшаго в виде огненных языков, уста их открывший, так что они начали говорить на иных наречиях, — Сам, Господи Иисусе Христе, Боже наш, ниспосли того Духа Твоего Святаго на отрока сего (отроковицу сию) (имя), и насади в сердце его (ея) Святое Писание, которое рука Твоя пречистая начертала на скрижалях законодателю Моисею, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Для людей-атеистов,  иных вероисповедований, нецерквленных помогут заговоры для успешной учёбы.

Может вам будет интересна статья о защите детей, как уберечь ребёнка молитвой и заговором читайте здесь.

Источник: //OZagovorah.ru/dengi-i-uspeh/molitvy-o-pomoshhi-v-uchyobe.html

Молодость 35+

Молитва пророку науму к учебе

1. Выберите правильный вариант:

А. заведующая библиотекой / библиотеки;

Б. согласно приказу / приказа;

В. выходить / сходить на остановке;

Г. актовый зал с девятистами пятидесятью / девятьюстами пятьюдесятью местами.

    2.Отметьте предложения, не содержащие речевых ошибок; исправьте ошибки:

А. Сколько можно народ пользовать?

Б. Петербургский Губернатор Валентина Матвиенко присутствовала на совещании.

В. Здесь нет как бы лентяев, все занимаются своим делом.

    3. Выберите правильную форму родительного падежа множественного числа:

А. нет яблок/ яблоков;

Б. пять помидор/ помидоров;

В. пара чулок/ чулков;

Г. нет сидений/ сиденьев;

Д. детских носок / носков.

   4. Вставьте, где необходимо, пропущенную букву:

преце…дент; инци…дент; по…скользнуться; э…скаватор; э…скалатор; ина…гурация; юрис…консульт.

   5. Вставьте пропущенные буквы:

А. На улице изморо…ь – надень плащ.

Б. Утром на крышах изморо..ь под солнцем сверкает.

В. На столе впереме…ку лежали разные пуговицы.

Г. Мальчики и девочки сидели за столом впереме…ку.

   6. Какое из словосочетаний имеет значение, указанное в скобках:

А. Неуместная похвала / неуместная похвальба («неуместное восхваление своих собственных достоинств»).

Б. Старый адресант / старый адресат («прежний получатель писем»).

В. Молодой парламентер / молодой парламентарий («молодой человек, уполномоченный одной из воюющих сторон вступить в переговоры с неприятелем»).

Г. Новый этюдик / новый этюдник («новая небольшая доска, на которую, живописец помещает бумагу, холст, когда пишет этюды»).

   7. Соотнесите слова и соответствующие им толкования значений:

Индеец        живущий в Индии

Индиец        не каждый житель Индии, а лишь тот, кто исповедует религию «индуизм»

Индус           коренной житель Америки

   8. Выберите правильный вариант сочетания в следующем предложении: «Приказ подписал (н…)кто иной, как сам директор»:

А. никто иной.

Б. некто иной.

В. ни кто иной.

Г. не кто иной.

Посмотреть ответы

Ответы.

1. А. Заведующая библиотекой. Б. Согласно приказу. В. Выходить на остановке Г. Актовый зал с девятьюстами пятьюдесятью местами.

2. Б.

3. А. Нет яблок. Б. Пять помидоров. В. Пара чулок. Г. Нет сидений. Д. Детских носков.

4. Буквы пропущены в следующих словах: инаугурация, экскаватор. В остальных словах пропущенных букв нет.

5. А. Изморось. Б. Изморозь. В. Вперемешку. Г. Вперемежку.

6. А. Неуместная похвальба. Б. Старый адресат. В. Молодой парламентер. Г. Новый этюдник.

7. Индеец – коренной житель Америки. Индиец – житель Индии. Индус – не каждый житель Индии, а лишь тот, кто исповедует религию «индуизм».

8. Г.

Источник: //molodost35.ru/archives/7194

Сильные молитвы о помощи в учебе

Молитва пророку науму к учебе

Сильные молитвы о помощи в учебе отлично поддерживают и положительно воздействуют на того, кто обращается к Высшим Силам. Многие учащиеся не выдерживают чрезмерного напряжения нервной системы, отсутствия нормального сна. Трудно становится усваивать всю ту информацию, которая необходима.

Кроме этого, мешает максимально отдаваться учебе страх перед важными контрольными и экзаменами. И тут помогает справиться с трудной ситуацией святая молитва.

Порой молодой человек, приходящий в храм, ставит церковную свечу, произносит пару слов и уходит. В этот момент он не ощущает ничего – все действия выполняются автоматически.

А потом возникают сомнения: а действительно ли Господь может помочь? Для того, чтобы Создатель откликнулся на вашу мольбу, необходимо иметь глубокую веру в душе и любовь в сердце.

И тогда вы поймете, что молитва – не просто слова, это волшебный инструмент, подарок небес. Это верный друг, который никогда не оставит в беде. Молитва способна на чудеса: она возвращает надежду, дарит ясность разума, помогает выйти из самой трудной ситуации.

Молиться нужно, но без труда и усилий эффекта не будет. Следует упорно стремиться к цели, если ваше решение – достичь вершин и познать научный мир. А святые угодники и ангел-хранитель не оставят вас наедине со своими проблемами.

О развитии ума у детей: молитвы

Многие родители не находят спокойствия из-за постоянных мыслей и переживаний об успеваемости своих детей. В школах и институтах в нынешнее время требования все возрастают – ежегодно меняются программы, вводятся новые предметы.

Как еще неразвившемуся уму маленького ребенка охватить такой багаж новой информации? Без желания и усердия ничего не выйдет, но помочь влиться в учебный процесс и не отстать от сверстников могут святые угодники.

Молитвенные обращения к небесным служителям успокоят, придадут уверенности, помогут обрести душевное равновесие. Вести диалог можно с Господом – он никогда не оставит молящего о помощи. Также не равнодушна к учащимся Божья Матерь. Существуют и другие виды молитв о помощи – о них речь пойдет дальше.

Молитва Святому Пророку Науму

Сильнейшая молитва Науму о помощи в учебе:

Святые слова приносят спокойствие, они помогают сосредоточиться. К сожалению, современные дети часто отвлекаются на телефонные звонки, на социальные сети. Если вы стали наблюдать все чаще, что ребенок совсем не желает стараться постичь новые знания, молитва Науму о помощи в учебе будет спасением.

Молитва мученику Неофиту

Еще сидя за школьной скамьей, будущий мученик показал свои чудодейственные способности – он не отказывался никогда в оказании помощи своим товарищам.

Талант молодого человека был великим: его изречения всегда отличались мудростью и необычностью. К Неофиту обращаются в момент, когда кажется, что ученик не может постичь новые науки:

Молитва на удачу в учебе

Покровительствует ученикам, которые не могут быстро усвоить новые знания, Сергий Радонежский. В годы юности он отставал от своих сверстников – желание учиться было, но результаты не радовали.

Одним погожим утром в родительский дом Сергия забрел старик, ранее не бывавший в их селе. Приняли его очень гостеприимно: накормили вкусным обедом, напоили горячим успокаивающим чаем. Старец отблагодарил добрых хозяев. Он подал отроку листок с молитвенными словами.

До этого момента у мальчика не выходило даже читать толком, а увидев святые буквы, он бегло произнес все, что было написано – слоги превратились в чудодейственные слова. И с того часа учеба давалась ему легко. Вот и повелось обращаться к Сергию при проблемах в обучении:

Молитва ко Пресвятой Богородице пред иконой ее «Подательница ума» или «Прибавление ума»

Лик Богоматери издавна помогал ученикам, студентам и просто желающим обрести новые знания. Сила именно этого святого изображения распространяется абсолютно на всех просящих. Только нужно иметь желание и веру.

Полезно обратиться к Пресвятой Богородице перед важным решающим экзаменом. Молитвенные слова должны идти прямо от сердца:

Молитва праведному Иоанну Кронштадтскому

Святой Иоанн Кронштадский своим могучим умом, надеждой, несокрушимой верой в Создателя привлекал бесчисленные толпы людей.

Его просили помочь все нуждающиеся – и он никогда не отказывал. Своей уверенностью в то, что рука Господа всегда протянута обычным живущим на земле, он показывал неимоверную силу духа.

Милость святого осталась живой и после того, как Иоанн отошел в мир иной. Часто он помогал учащимся при жизни, но и ныне молитвы, обращенные к праведнику, направляют на верный путь:

Родительская молитва и личные молитвословия учащихся

Ежегодно в конце августа в храмах собирается множество детей, которые приходят сами или вместе с родителями. Священнослужители читают священные молебны об успехе в предстоящем учебном году.

Очень сильная молитва об учащихся перед началом учебного года, которую могут читать, как родители для детей, так и сами учащиеся:

Сидя за экзаменационным столом полезно также проговаривать слова, обращенные к Создателю:

«Господи, помилуй, Господи, помоги».

Алена Головина — белая ведунья, экстрасенс, автор сайта «МАГиЯ»

Интересное по теме:

 • Молитвы Всевышнему
 • Молитвы просительные
 • Молитвы исповедательные

Понравилось то что прочитали?

 • Экстрасенс онлайн
 • Погадаем бесплатно
 • Любима ли ты?
 • Правдивое гадание

(3 5,00 из 5)
Загрузка… 17.04.2019 Алена ← Магические ритуалы на Новый год 2020Заговор от морока — как снять «черную мороку»? →

Источник: //magicrituals.ru/molitvy/o-pomoshhi-v-uchebe.html

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.