Молитва о сохранении беременности иконе помощница в родах

Содержание

Молитвы во время беременности

Молитва о сохранении беременности иконе помощница в родах

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, от преве́чнаго Отца́ рожде́нный Сы́не пре́жде ве́к, и в после́дния дни́, благоволе́нием и соде́йствием Свята́го Ду́ха, изво́ливый рожде́ну бы́ти от Пресвяты́я Де́вы я́ко младе́нцу, повиену и положе́ну во я́сли, са́м Го́споди, в нача́ле сотвори́вый челове́ка и жену́ спряги́й ему́, за́поведь да́в и́м: расти́теся и мно́житеся и напо́лните зе́млю, поми́луй меня́ по вели́цей ми́лости Твое́й рабу́ Твою́ (и́мя) готовящуюся роди́ти по за́поведи Твое́й. Прости́ мне́ во́льныя и нево́льныя грехи́, благода́тию Твое́ю да́руй мне́ си́лу благополу́чно разреши́тися от бре́мене своего́, сохрани́ меня́ и младе́нца во здра́вии и благомощии, огради́ я́ а́нгелы Твои́ма и сохрани́ от неприя́зненнаго де́йствия лука́вых духо́в, и от вся́кия ве́щи злы́я. Ами́нь.

* * *

Тропарь, глас 4

:

Я́ко Пресве́тлая Звездо́, просия́ Боже́ственными чудесы́ святы́й Твой о́браз, Цели́тельнице. Пода́ждь у́бо и нам, Богоро́дице Мари́е, исцеле́ние неду́гов душе́вных и теле́сных, спасе́ние и ве́лию ми́лость.

Перевод: Как преяркая Звезда, просиял Божественными чудесами святой Твой образ, Целительница. Подай и нам, Богородица Мария, исцеление болезней душевных и телесных, спасение и великую милость.

Молитва

:

Приими́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему.

По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Кондак, глас 8

:

В мо́ри жите́йстем обурева́емии,/ треволне́нию подпа́даем страсте́й и искуше́ний./ Пода́ждь у́бо нам, Госпоже́, ру́ку по́мощи, я́коже Петро́ви Сын Твой,/ и ускори́ от бед изба́вити ны, да зове́м Ти:// ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице.

Перевод: В бурном море житейском мы попадаем в штормы страстей и искушений. Подай же нам, Госпожа, руку помощи, как Петру Сын Твой (Мф.14:28-31), и поспеши от бед избавить нас, да взываем к Тебе: «Радуйся, всеблагая Скоропослушница».

Молитва1

:

Преблагослове́нная Влады́чице, Присноде́во Богоро́дице, Бо́га Сло́ва па́че вся́каго сло́ва на спасе́ние на́ше ро́ждшая, и благода́ть Его́ преизоби́льно па́че всех прия́вшая! Мо́ре я́вльшаяся Боже́ственных дарова́ний и чуде́с приснотеку́щая река́, излива́ющая бла́гость всем, с ве́рою к Тебе́ прибега́ющим!
Чудотво́рному Твоему́ о́бразу припа́дающе, мо́лимся Тебе́, всеще́дрей Ма́тери Человеколюби́ваго Влады́ки: удиви́ на нас пребога́тыя ми́лости Твоя́, и проше́ния на́ша, приноси́мая Тебе́, Скоропослу́шнице, ускори́ испо́лнити, все, е́же на по́льзу во утеше́ние и спасе́ние коему́ждо устроя́ющи. Посети́, Преблага́я, рабы́ Твоя́ благода́тию Твое́ю, и пода́ждь неду́гующим цельбу́ и соверше́нное здра́вие, обурева́емым тишину́, плене́нным свобо́ду и разли́чными о́бразы стра́ждущих уте́ши. Изба́ви, Всеми́лостивая Госпоже́, всяк град и страну́ от гла́да, я́звы, тру́са, пото́па, огня́, меча́ и ины́я ка́зни вре́менныя и ве́чныя. Ма́терним Твои́м дерзнове́нием отвраща́ющи гнев Бо́жий, и душе́внаго расслабле́ния, обурева́ния страсте́й и грехопаде́ний свободи́ рабы́ Твоя́, я́ко да непреткнове́нно во вся́ком благоче́стии пожи́вше в сем ве́це, и в бу́дущем ве́чных благ сподо́бимся благода́тию и человеколю́бием Сы́на Твоего́ и Бо́га, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва 1-я

Приими́, Госпоже́ Богороди́тельнице, сле́зная моле́ния рабо́в Твои́х, к Тебе́ притека́ющих. Зрим Тя на святе́й иконе во чре́ве нося́щую Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Христа́. А́ще и безболе́зненно родила́ еси́ Его́, оба́че ма́терния ско́рби ве́си и не́мощи сыно́в и дще́рей челове́ческих зри́ши.

Те́мже те́пле припа́дающе к цельбоно́сному о́бразу Твоему́ и умиле́нно сей лобыза́юще, мо́лим Тя, Всеми́лостивая Влады́чице: нас, гре́шных, осужде́нных в боле́знех роди́ти и в печа́лех пита́ти ча́да на́ша, ми́лостивно пощади́ и сострада́тельно заступи́.

Младе́нцы же на́ша, та́кожде и роди́вшия их, от тя́жкаго неду́га и го́рькия ско́рби изба́ви; да́руй им здра́вие и благомо́щие, да и пита́емии от си́лы в си́лу возраста́ти бу́дут, и пита́ющия их испо́лнятся ра́достию и утеше́нием, я́ко да и ны́не предста́тельством Твои́м из уст младе́нец и ссу́щих Госпо́дь соверши́т хвалу́ Свою́.

О, Ма́ти Сы́на Бо́жия! Умилосе́рдися на ма́тери сыно́в челове́ческих и на немощны́я лю́ди Твоя́: постига́ющия нас боле́зни ско́ро исцели́, належа́щия на нас ско́рби и печа́ли утоли́ и не пре́зри слез и воздыха́ний рабо́в Твои́х. Услы́ши нас в день ско́рби, пред ико́ною Твое́ю припа́дающих, и в день ра́дости и избавле́ния приими́ благода́рная хвале́ния серде́ц на́ших.

Вознеси́ мольбы́ на́ша ко Престо́лу Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да ми́лостив бу́дет ко грехо́м и не́мощем на́шим и проба́вит ми́лость Свою́ ве́дущим и́мя Его́, я́ко да и мы, и ча́да на́ша, просла́вим Тя, Милосе́рдную Засту́пницу и ве́рную Наде́жду ро́да на́шего, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, в земно́й жи́зни нас не оставля́ющая! К кому́ моли́твы вознесу́, к кому́ сле́зы и воздыха́ния принесу́, а́ще не к Тебе́, всех ве́рных утеше́ние! Со стра́хом, ве́рою, любо́вию, Ма́ти Живота́, молю́: да вразуми́т Госпо́дь лю́ди правосла́вныя во спасе́ние, да даст ражда́ти нам чад Тебе́ и Сы́ну Твоему́ во благоугожде́ние, да соблюде́т нас в чистоте́ смире́ния, в наде́жде о Христе́ спасе́ния, и да́рует нам всем, в покро́вех благода́ти Твоея́, земно́е утеше́ние. Храни́ нас под се́нию ми́лости Твоея́, Пречи́стая, моля́щимся о ро́дах помози́, наве́тов злых свободи́, тя́жких бед, напа́стей и смерте́й отврати́. Даждь благода́тное прозре́ние, дух сокруше́ния о гресе́х, даждь зре́ти всю высоту́ и чистоту́ дарова́ннаго нам Христо́ва уче́ния; храни́ нас от поги́бельнаго отчужде́ния, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся Небе́снаго успокое́ния и та́мо с возлю́бленными Твои́ми, со все́ми святы́ми просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва пред иконою Божией Матери «Феодоровской»1

К кому́ воззову́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в печа́ли мое́й; кому́ принесу́ сле́зы и воздыха́ния моя́, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небесе́ и земли́. Кто́ исто́ргнет мя́ из ти́ны грехо́в и беззако́ний, а́ще не Ты́, о Ма́ти Живота́, Засту́пнице и Прибе́жище ро́да челове́ческаго.

Услы́ши стена́ние мое́, уте́ши мя́ и поми́луй в го́рести мое́й, защити́ в беда́х и напа́стех, изба́ви от озлобле́ний и скорбе́й и вся́ких неду́гов и боле́зней, от вра́г ви́димых и неви́димых, умири́ вражду́ стужа́ющих мне́, да изба́влен бу́ду от клеветы́ и зло́бы челове́ческия; та́кожде от своея́ ми́ пло́ти гну́сных обы́чаев свободи́ мя́.
Укры́й мя́ под се́нию ми́лости Твоея́, да обря́щу поко́й и ра́дость и от грехо́в очище́ние. Твоему́ Ма́тернему заступле́нию себе́ вруча́ю; бу́ди мне́ Ма́ти и наде́жда, покро́в и по́мощь и заступле́ние, ра́дость и утеше́ние и ско́рая во все́м Помо́щнице.
О, чу́дная Влады́чице! Вся́к, притека́яй к Тебе́, без Твоея́ всеси́льныя по́мощи не отхо́дит: сего́ ра́ди и а́з недосто́йный к Тебе́ прибега́ю, да изба́влен бу́ду от внеза́пныя и лю́тыя сме́рти, скре́жета зу́бнаго и ве́чнаго муче́ния. Небе́сное же Ца́рствие получи́ти сподо́блюся и Тебе́ во умиле́нии се́рдца реку́: Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Предста́тельнице и Засту́пнице на́ша усе́рдная, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва 1-я, о благополучном разрешении

:

О, Пресла́вная Ма́терь Бо́жия, поми́луй меня́, рабу́ Твою́, и прииди́ ко мне́ на по́мощь во вре́мя мои́х боле́зней и опасностей, с кото́рыми рождают ча́д все́ бедные дще́ри Е́вы.

Вспомни, о, Благослове́нная в жена́х, с како́ю радостью и любо́вию Ты́ шла поспе́шно в го́рнюю страну́ посетить сродницу Твою́ Елисаве́ту во вре́мя ее беременности, и како́е чуде́сное де́йствие произвело благода́тное посеще́ние Твое́ и в ма́тери и в младе́нце.

И по неисчерпа́емому благосе́рдию Твоему́ да́руй и мне́, униженнейшей ра́бе Твое́й, разрешиться от бре́мени благополу́чно; да́руй мне́ сию́ благода́ть, что́бы дитя́, покоящееся тепе́рь под мои́м се́рдцем, прише́дши в чу́вство, с ра́достным взыгра́нием, подо́бно свято́му младе́нцу Иоа́нну, поклонялось Боже́ственному Го́споду Спаси́телю, Кото́рый из любви́ к на́м, гре́шным, не возгнуша́лся и Са́м стать младе́нцем. Неизглаго́ланная ра́дость, кото́рою преисполнилось де́вственное Твое́ се́рдце при воззре́нии на новорожденного Твоего́ Сы́на и Го́спода, да услади́т ско́рбь, предстоя́щую мне́ среди́ боле́зней рожде́ния. Жи́знь ми́ра, мо́й Спаси́тель, рожде́нный Тобо́ю, да спасе́т меня́ от сме́рти, пресекающей жи́знь мно́гих ма́терей в ча́с разреше́ния и да причте́т пло́д чре́ва моего́ к числу́ избра́нных Бо́жиих. Услышь, Пресвята́я Цари́ца Небе́сная, смире́нную мольбу́ мою́ и при́зри на меня́, бе́дную гре́шницу, о́ком Твоея́ благода́ти; не постыди́ моего́ упова́ния на Твое́ вели́кое милосе́рдие и осени́ меня́. Помо́щница христиа́н, Исцелительница боле́зней, да сподоблюсь и я́ испытать на себе́, что́ Ты́, Ма́терь милосе́рдия, и да просла́влю всегда́ Твою́ благода́ть, не отвергшую никогда́ моли́твы бе́дных и избавля́ющую все́х призыва́ющих Тебя́ во вре́мя ско́рби и боле́зни. Ами́нь.

Молитва 2-я, жене перед родами

Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода на́шего Иису́са Христа́, я́же ве́си рожде́ние и естество́ ма́тере и ча́да, поми́луй рабу́ Твою́ (и́мя) и помози́ в ча́с се́й да разреши́тся бре́мене своего́ благополу́чно. О, всеми́лостивая Влады́чице Богоро́дице, я́же не потре́бовала еси́ по́мощи в рожде́нии Сы́на Бо́жия, пода́ждь по́мощь се́й ра́бе твое́й по́мощи тре́бующей, наипа́че же от Тебе́.

Да́руй е́й благомо́щие в ча́с се́й, и младе́нца и́же и́мать роди́тися и вни́ти в све́т ми́ра сего́ сподо́би в благопотре́бное вре́мя и у́мнаго све́та во святе́м креще́нии водо́ю и Ду́хом. Тебе́ припа́даем, Ма́ти Бо́га вы́шняго, моля́щеся: Бу́ди ми́лостива ма́ти се́й, е́йже прии́де вре́мя бы́ти ма́ти, и умоли́ воплоти́вшагося из Тебе́, Христа́ Бо́га на́шего, да укрепи́т ю́ си́лою свое́ю свы́ше.

Ами́нь.

* * *

Тропарь, глас 82

:

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу:/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́,/ и де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Мела́ния, дух твой.

Перевод: В тебе, матерь, точно сохранилось то, что в нас по Божию образу: ибо, взяв свой крест, ты последовала за Христом, и делом учила пренебрегать плотью, как преходящей, заботиться же о душе, творении бессмертном. Потому и радуется с Ангелами, преподобная Мелания, дух твой.

Кондак, глас 3

:

Де́вства чистоты́ возлю́бльши и обру́чника к благи́м увеща́вши,/ премно́жество бога́тства расточи́/ в пребыва́ние и́ночествующим, Богоблаже́нная, и оби́тели воздви́же./ Те́мже в Небе́сныя оби́тели всели́ся,// помина́й нас, Мила́ние всечестна́я.

Перевод: Девства чистоту возлюбив и супруга к благому побудив, многое богатство раздала ты в пользование монашествующим, Богоблаженная, и воздвигла обители. Потому в Небесные обители переселившись, вспоминай нас, Мелания всеми почитаемая.

2 Минея общая. Служба обща преподобней жене единей.

См. также: РОДЫ

Источник: //azbyka.ru/molitvoslov/molitvy-vo-vremya-beremennosti.html

Помощница в родах молитва при беременности

Молитва о сохранении беременности иконе помощница в родах

Самое подробное описание: помощница в родах молитва при беременности – для наших читателей и подписчиков.

Как пройдут роды, все ли будет благополучно? Об этом с волнением думает каждая женщина. Не стоит бояться, молитва «Помощница в родах» уведет от всех страхов. Заступница всех христиан и всех женщин — это Богоматерь.

К ней обращаются в любых житейских затруднениях, она молится и просит за всех грешных, она терпелива к ошибкам, она же и помощница в родах.

Богородица сама мать и именно ей нужно молиться во время всей беременности, а особенно в приближении родов.

Кто просит — тому будет дано. Как хорошо на душе верующего человека! Он чувствует везде руку Господа, его поддержку и его знак. Если человек молится, то он испытывает меньше тревог, стресса, он знает и верит, что его молитвы будут услышаны, Господь его не оставит. Молясь же Богородице, просящий получает ее поддержку и ее помощь.

Как молиться Богородице?

Уже узнав о беременности, женщина должна читать молитву о ребенке, которого носит под сердцем, чтобы беременность ее проходила под защитой Богоматери.

Молитва ко Пресвятой Богородице о детях:

«О Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад (имена), всех отроков, отроковиц и младенцев, крещеных и безымянных и во чреве матери носимых.

Укрой их ризою Твоего материнства, соблюди их в страхе Божием и в послушании родителям, умоли Господа моего и Сына Твоего, да дарует им полезное ко спасению их. Вручаю их Материнскому смотрению Твоему, яко Ты еси Божественный Покров рабам Твоим. Матерь Божия, введи меня во образ Твоего небеснаго материнства.

Уврачуй душевные и телесные раны чад моих (имена), моими грехами нанесенные. Вручаю дитя мое всецело Господу моему Иисусу Христу и Твоему, Пречистая, небесному покровительству. Аминь».

Благодарственные молитвы можно читать уже и во время беременности. Разве мало поводов у всех людей благодарить Господа и Божию Матерь? За беременность, за то, к чему уже привыкли. Благодарить за воду, солнце, небо, за любование этим миром. Мы ходим, слышим, не голодаем.

Причин для благодарности так много, просто мы о них подчас забываем.

Сама беременность — это большое чудо и любовь Господа к вам. Ведь статистика в этом вопросе на сегодняшний день не радует. Сколько пар годами мечтают, хотят завести ребенка и не могут осуществить этот свой главный план жизни.

С годами к женщине приходит понимание того, что самая важная ее миссия, ее предназначение — это материнство. Ни карьера, ни успех, ни богатство не смогут заполнить сердце так, как детский смех и детский лепет. Материнство — это огромный дар, о нем просят и молятся Богородице.

С детьми приходит полнота жизни, множество забот, но и множество радости. Любовь детей безусловна, они любят родителей за то, что они их родители. Кто может еще так полюбить вас? Они беззащитны, ласковы и ждут такой же любви и ласки в ответ. Вот о чем нужно думать во время беременности.

О той большой радости, которая войдет в ваш дом. И усердно молиться Богородице и Господу нашему, благодарить и просить спокойных родов и счастливого материнства.

Духовная подготовка к родам

Посещайте храм по силе (по тому как протекает беременность, если нет токсикоза, головокружения, слабости). В церкви можно и посидеть, не обязательно стоять, ведь во время беременности это тяжело физически.

Подготовиться к родам по-христиански — это исповедоваться и причаститься.

Если никогда не делали этого, но давно хотели и все не решались — это замечательный повод для того, чтобы осмелиться на этот серьезный шаг. Ведь все мы грешны, кто-то в большей, кто-то в меньшей степени (даже если кажется, что особых грехов и нет).

Откройте книжечку подготовки к исповеди, там перечислены грехи, которыми может страдать человек. Вы удивитесь, сколько их можно отнести и к вам.

А после исповеди и причастия наступает такая легкость, внутренняя чистота и понимание, что ребенок будет появляться на свет уже без ваших грехов. Сохраните это состояние подольше, лучше бы и навсегда.

Но наша земная жизнь вынуждает нас грешить (раздражение, неудовольствие, тоска, злость подстерегают нас на каждом шагу).

Зная, что Господь внутри вас, будет легче сопротивляться и не допускать в душу все плохое и то, что не от Бога.

Творите добрые дела (по возможности и по силам). Подумайте, кому вы можете помочь и как. Не можете материально — не страшно. Помогите добрым поступком, поддержкой.

Сейчас так много людей нуждаются в участии, вы можете проявить внимание, приготовить неожиданный сюрприз, сделать поделку своими руками или просто провести пару часов за кружечкой чая.

Главное — доброе намерение и открытое сердце.

Как часто говорят, что с беременностью женщина уходит в себя. Она уже не так остро реагирует на негативные проявления окружающего мира, ее меньше расстраивают те вещи, которые раньше она не могла не заметить. Господь дает ей такую эмоциональную защиту. Она является сосудом, она дом для своего ребенка.

Поэтому молясь Богородице, Господу, она наполняет этот дом молитвой, любовью, добротой. Ребенок все чувствует у нее внутри. Женщина спокойна, уравновешена. С молитвой уже не будет нетерпения и раздражения, какие бывают у беременных при гормональной перестройке, молитва лечит и успокаивает.

Ребенок, вынашиваемый в такой ауре веры, потом и сам будет верующим и достойным человеком. А это главная мечта любой матери.

Молитвы при родах

Обязательно нужно взять икону Богородицы с собой в роддом. Молитесь все время, как только будут отступать схватки, пусть икона будет всегда с вами.

Она оградит вас от плохого и обязательно поможет в разрешении от бремени. Многие женщины замечали помощь Богородицы, если с ними была икона.

То младенец вдруг поворачивался и принимал нужное положение для родов, то отступали боли. Главное — это верить и горячо молиться, от души, от сердца.

Молитва перед иконой Божьей Матери «Помощница в родах»:

«Пресвятая Дево, Мати Господа нашего Иисуса Христа, яже веси рождение и естество матере и чада, помилуй рабу Твою (имя), и помози в час сей, да разрешится бремене своего благополучно.

О Всемилостивая Владычице Богородице, яже не потребовала еси помощи в рождении Сына Божия, подаждь помощь сей рабе Твоей, помощи требующей, наипаче же от Тебе.

Даруй ей благомощие в час сей, и младенца иже имать родитеся и внити в свет мира сего, сподоби в благопотребное время и умнаго света во Святем Крещении водою и духом.

Тебе припадаем, Мати Бога Вышняго, молящеся: Буди милостива мати сей, ейже прииде время быти мати, и умоли воплотившагося из Тебе Христа Бога нашего, да укрепит силою Своею свыше. Яко держава Его благословенна и препрославлена, со Безначальным Его Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Короткая молитва к Богоматери:

«Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою, Благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших».

Богородица добра и сердечна, она поможет вам в этом и любом другом благом деле. Не забывайте просить и не забывайте благодарить. Будьте добры, внимательны, молитесь на русском, старославянском и любом другом языке. Пусть Господь вас хранит.

Информация, опубликованная на данном сайте является справочной. Перед её применением на практике обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Источник: //xn----7sbbh1acsciho3aw6kyb.xn--p1ai/pomoshhnitsa-v-rodah-molitva-pri-beremennosti/

Сильная молитва при родах и сохранении беременности

Молитва о сохранении беременности иконе помощница в родах

9750 просмотров

Беременность для женщины — зачастую главная цель жизни. Мы говорили, что в последнее время не у всех она наступает во вовремя, очень много семей сами, без участия медицины, не способны зачать потомство. Потому долгожданную беременность хочется завершить рождением дитя, избежав угрозы выкидыша. Чтобы сохранить беременность и роды прошли вовремя читайте молитвы.

Чудодейственная сила молитв ни один раз демонстрировала свою силу в болезнях и исцелении. Поможет она и в родах. Не забудьте после родов поблагодарить высшие силы за помощь и счастье видеть здоровым своего ребёнка.

Главные иконы при беременности и родах

Молиться можно любой иконе, которая есть в доме: икона спасителя нашего Иисуса Христа, матери его Марии -Святой Богородице.

Перед иконами всех святых:  Матроне Московской, Ксении Петербуржской, Пантейлеймону но особой силой в этом деле обладает  икона Богородицы «Помощница в родах».

Существует несколько видов иконы «Помощница в родах», ее очень легко узнать по образу ребёнка при ней. Тем кому предстоит рожать- приобретите икону, пусть она охраняет вас.

Каким Святым молиться при беременности и родах

И не столь важно к кому вы будете обращаться в  молитвах,  перед какой иконой зажигать свечу, главное чтобы жила вера в душе. Прежде всего конечно в этом положении обращаются к святым женского рода. Но и мужчины могут оказать содействие. Так что молитвы к Николаю Чудотворцу, Пантелеймону здесь тоже уместны.

Сильная молитва при родах ко Господу Иисусу Христу

Господи Иисусе Христе Боже наш, от превечнаго Отца рожденный Сыне прежде век, и в последнии дни, благоволением и содействием Святаго Духа, изволивый рождену быти от Пресвятыя Девы яко младенцу, повиену и положену во ясли, сам Господи, в начале сотворивый человека и жену спрягий ему, заповедь дав им: раститеся и множитеся и наполните землю, помилуй по велицей милости Твоей рабу Твою (имя) готовящуюся родити по заповеди Твоей. Прости ей вольныя и невольныя грехи, благодатию Твоею даруй ей силу благополучно разрешитися от бремене своего, сохрани сию и младенца во здравии и благомощии, огради их ангелы Твоима и сохрани от неприязненнаго действия лукавых духов, и от всякия вещи злыя. Аминь.

Ещё одна молитва в родах Иисусу

Эта молитва неканоническая, составленная скорее всего самими православными или кем то из священников но явно содержит скрытый код, так что стоит её использовать:

Господи Иисусе Христе Сыне Божиий молитва ради, Пречистая твоей Матери. Услышь меня, недостойную дочь Твою (имя матери).

Господи, в милостивой власти Твоей чада наши дети твои (имя детей), помилуй и спаси их имени Твоего ради. Господи, прости все согрешения, вольные и невольные, совершенные ими перед Тобою.

Господи, настави их на путь истинный Твоих заповедей и разум их просвети светом твоим Христовым во исполнения души и исцеления тела.

Господи, благослови их в доме, в пути, в дороге и на каждом месте владычества. Господи, сохрани их под Твоим святым кровом от пули летящей, стрелы, яда, меча, огня, потопа, от смертоносной язвы и от напрасной смерти. Господи, огради их от всех видимых и невидимых врагов, от всяческих бед, зол и несчастий.

Господи, исцели от всех и всяких болезней, очисти от всякой скверны и облегчи их душевные страдания и скорби. Господи, даруй им благодать духа Твоего Святого на многие лета жизни во здравии и целомудрии, во всяком благочестии, любви, мире с окружающими их людьми, ближними и дальними.

Господи, умножи и укрепи их умственные способности и телесные силы, Тобою дарованные им на благочестивое деторождение. Господи, даруй и мне, дочери Твоей (имя матери), и всем родителям, молящимся за чад своих детей Твоих (имя детей).

Наше родительское благословение в наступившее, наступающее время утра, дня, вечера и ночи, имени Твоего ради. Ибо царство Твоё вечно, всесильно и могущесвенно.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Гоподи, помилуй. Аминь.

Молитва на легкие роды к Пресвятой Богородице:

Пресвятая Дево, Мати Господа нашего Иисуса Христа, яже веси рождение и естество матере и чада, помилуй рабу Твою (имя), и помози в час сей, да разрешится бремене своего благополучно.

О Всемилостивая Владычице Богородице, яже не потребовала еси помощи в рождении Сына Божия, подаждь помощь сей рабе Твоей, помощи требующей, наипаче же от Тебе.

Даруй ей благомощие в час сей, и младенца иже имать родитеся и внити в свет мира сего, сподоби в благопотребное время и умнаго света во святем крещении водою и духом.

Тебе припадаем, Мати Бога Вышняго, молящеся: Буди милостива мати сей, ейже прииде время быти мати, и умоли воплотившагося из Тебе Христа Бога нашего, да укрепит ю силою Своею свыше. Яко держава Его благословенна и препрославлена, со Безначальным Его Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Святой великомученице Екатерине (при трудных родах)

Дева прекраснейшая, мудрая, пречудная, св.

великомученица Екатерина! Всю эллинскую мудрость совершенно изучивши, ораторское искусство и философию, и врачебную науку хорошо узнав, просвещения большего ты возжелала, уверовав же во Христа, в видении узрела Предвечного Младенца на руках его Пречистой Матери, даровавшего тебе перстень безсмертного обручения с Ним. Лютые, затем, муки претерпев, тяжкие удары и жестокие раны, и мрак темничный, и членов раздробление на колесах, силою Христовою ты от всего этого исцелена была. На казнь же идя, так молилась ты, великомученица преславная: «Господи, Иисусе Христе! Тех, елицы призовут мною всесвятое имя Твое, исполнит во благих прощения всего, еже на потребу им, да от всех воспевается величие Твое во веки». Женам, мучимым болезньми рождения и на помощь тебя призывающим, заступление являя, ты, Екатерина святая; поэтому и ныне с любовию и благоговением молящихся тебе, и с верою теплою, и слезами от всего сердца прибегающих к тебе жен, не отринь, поспеши им на помощь и освободи их от трудных родов, чтобы родивши детей, оне в страхе Божием воспитали их, благодаря тебя, Екатерина преславная, за помощь, явленную им, и славя за тебя Бога со всем домом их. Аминь.

Молитва на удачные роды Тихвинской иконе Божьей Матери

Эту молитву следует читать родным и близким роженицы за её здоровье и здоровье ребёнка.

О Пресвятая Владычице Дево Богородице,
Спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад (имена),
Всех отроков, отроковиц и младенцев,
Крещённых и безымянных и во чреве матери носимых.
Укрой их ризою Твоего материнства,
Соблюди их в страхе Божием и в послушании родителям,
Умоли Господа моего и Сына Твоего,
Да дарует им полезное ко спасению их.

Вручаю их Материнскому смотрению твоему, 
Яко ты еси Божественный Покров рабам твоим.
Матерь Божия, введи меня во образ Твоего небесного материнства.
Уврачуй душевные и телесные раны чад моих (имена),
Моими грехами нанесённые.
Вручаю дитя мое всецело Господу моему Иисусу Христу и Твоему,
пречистая, небесному покровительству.

 
Аминь!

Молитва на сохранение беременности

И вот вы носите в себе новую жизнь. Но часто случается угроза выкидыша, чтобы этого не случилось, чтобы вы смогли выносить дитя до конца, в помощь вам слова следующего заговора. Нужно наговорить на стакан с водой и пусть в течение дня беременная выпьет 12 глотков из этого стакана. Слова которыми наговаривают воду:

Матушка Богородица, заступница матерей, выйди из чёрных дверей, укрепи рабу божью( имя), плод чрева и чрев плода. Аминь.

Молитва при беременности, чтоб ребёнок был крепким и красивым

Вы беременны и как каждая мать хотите, чтоб ребёнок был здоров, счастлив и хорош собой.  В дни новолуния  умываясь, приговаривайте:

Как ты, месяц, светел, ясен и для всего мира прекрасен, Так бы и мое дитя было здорово и красиво. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне, присно, во веки веков. Аминь

Защитный оберег при беременности

Все знают сколько случается неожиданностей в жизни, когда беременность оборачивается выкидышем. Чтобы не произошло с вами неприятностей, падений, ушибов болезней, важно сделать защитный обряд, прочитать такие слова:

«Матушка-заступница, Заступи за мой живот, за моё дитя,Спаси, сохрани и оборони меня.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.» 

Читают между схватками:

Христос родился и мы младенца ждём. Аминь

Обряд при долгих родах

Откройте все замки какие есть в доме. Зажгите свечу и читайте:

Пока свеча догорит, тут она раба божья (имя) и родит. Аминь

Очень надеюсь, что эти молитвы и обряды помогут вам при беренности, сохранят плод и вы с радостью и терпением дадите жизнь новому человеку.

Источник: //OZagovorah.ru/zdorove/molitva-pri-beremennosti-i-rodah.html

Молитвы Пресвятой Богородице при беременности: самые сильные

Молитва о сохранении беременности иконе помощница в родах

Самое главное состояние женщины – это время её беременности и ожидания чуда: появление ребенка на свет. Это особое духовное состояние, сопряженное не только со счастливым ожиданием, но и время тревог и забот о здоровье будущего человечка. Поэтому в такое время необходимо обращаться с молитвами к Господу нашему или читать молитвы Пресвятой Богородице при беременности.

В православном мире принято, чтобы женщина, ожидающая ребёнка, обязательно молилась о своем ожидаемом ребёнке, поэтому все будущие мамы обращаются в мыслях и молитвах своих к образу Богоматери, которая и сама при жизни была любящей матерью. С древних пор на Руси женщина перед родами должна была обязательно сходить в церковь и получить благословение. Будущая мама обязательно произносила перед образом молитву Пресвятой Богородице о сохранении беременности.

Как молиться Божьей Матери о помощи в беременности и родах?

Будущей маме необходимо приходить в храм во время ожидания ребенка и просить свою покровительницу, Деву Марию о благополучном разрешении беременности и о здоровье будущего чада.

Молитвы совершаются в уединении, отрешившись от земных хлопот и скорбей. Слова, произносимые беременной женщиной, должны быть чистыми и искренними.

Молитвы к Богородице во время беременности – это не только духовное очищение просящей, но и невидимая связь, разговор с будущим ребёнком.

Если беременная неважно чувствует себя, то вовсе необязательно идти в церковь, можно обратиться к Божьей Матери и дома, главное – искренне верить в помощь и благословение её.

Молитва первая

Приими́, Госпоже́ Богороди́тельнице, сле́зная моле́ния рабо́в Твои́х, к Тебе́ притека́ющих. Зрим Тя на святе́й иконе во чре́ве нося́щую Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Христа́.

А́ще и безболе́зненно родила́ еси́ Его́, оба́че ма́терния ско́рби ве́си и не́мощи сыно́в и дще́рей челове́ческих зри́ши.

Те́мже те́пле припа́дающе к цельбоно́сному о́бразу Твоему́ и умиле́нно сей лобыза́юще, мо́лим Тя, Всеми́лостивая Влады́чице: нас, гре́шных, осужде́нных в боле́знех роди́ти и в печа́лех пита́ти ча́да на́ша, ми́лостивно пощади́ и сострада́тельно заступи́.

Младе́нцы же на́ша, та́кожде и роди́вшия их, от тя́жкаго неду́га и го́рькия ско́рби изба́ви; да́руй им здра́вие и благомо́щие, да и пита́емии от си́лы в си́лу возраста́ти бу́дут, и пита́ющия их испо́лнятся ра́достию и утеше́нием, я́ко да и ны́не предста́тельством Твои́м из уст младе́нец и ссу́щих Госпо́дь соверши́т хвалу́ Свою́.

О, Ма́ти Сы́на Бо́жия! Умилосе́рдися на ма́тери сыно́в челове́ческих и на немощны́я лю́ди Твоя́: постига́ющия нас боле́зни ско́ро исцели́, належа́щия на нас ско́рби и печа́ли утоли́ и не пре́зри слез и воздыха́ний рабо́в Твои́х.

Услы́ши нас в день ско́рби, пред ико́ною Твое́ю припа́дающих, и в день ра́дости и избавле́ния приими́ благода́рная хвале́ния серде́ц на́ших.

Вознеси́ мольбы́ на́ша ко Престо́лу Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да ми́лостив бу́дет ко грехо́м и не́мощем на́шим и проба́вит ми́лость Свою́ ве́дущим и́мя Его́, я́ко да и мы, и ча́да на́ша, просла́вим Тя, Милосе́рдную Засту́пницу и ве́рную Наде́жду ро́да на́шего, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, в земно́й жи́зни нас не оставля́ющая! К кому́ моли́твы вознесу́, к кому́ сле́зы и воздыха́ния принесу́, а́ще не к Тебе́, всех ве́рных утеше́ние! Со стра́хом, ве́рою, любо́вию, Ма́ти Живота́, молю́: да вразуми́т Госпо́дь лю́ди правосла́вныя во спасе́ние, да даст ражда́ти нам чад Тебе́ и Сы́ну Твоему́ во благоугожде́ние, да соблюде́т нас в чистоте́ смире́ния, в наде́жде о Христе́ спасе́ния, и да́рует нам всем, в покро́вех благода́ти Твоея́, земно́е утеше́ние. Храни́ нас под се́нию ми́лости Твоея́, Пречи́стая, моля́щимся о ро́дах помози́, наве́тов злых свободи́, тя́жких бед, напа́стей и смерте́й отврати́. Даждь благода́тное прозре́ние, дух сокруше́ния о гресе́х, даждь зре́ти всю высоту́ и чистоту́ дарова́ннаго нам Христо́ва уче́ния; храни́ нас от поги́бельнаго отчужде́ния, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся Небе́снаго успокое́ния и та́мо с возлю́бленными Твои́ми, со все́ми святы́ми просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Феодоровской»

К кому́ воззову́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в печа́ли мое́й; к кому́ принесу́ сле́зы и воздыха́ния моя́, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небесе́ и земли́: кто́ исто́ргнет мя́ от ти́ны грехо́в и беззако́ний, а́ще не Ты́, о Ма́ти Живота́, Засту́пнице и Прибе́жище ро́да челове́ческаго.

Услы́ши стена́ние мое́, уте́ши мя́ и поми́луй в го́рести мое́й, защити́ в беда́х и напа́стех, изба́ви от озлобле́ний и скорбе́й и вся́ких неду́гов и боле́зней, от вра́г ви́димых и неви́димых, умири́ вражду́ стужа́ющих мне́, да изба́влен бу́ду от клеветы́ и зло́бы челове́ческия; та́кожде от своея́ ми́ пло́ти гну́сных обы́чаев свободи́ мя́. Укры́й мя́ под се́нию ми́лости Твоея́, да обря́щу поко́й и ра́дость и от грехо́в очище́ние. Твоему́ Ма́тернему заступле́нию себе́ вруча́ю; бу́ди мне́ Ма́ти и наде́жде, покро́в и по́мощь и заступле́ние, ра́дость и утеше́ние и ско́рая во все́м Помо́щнице. О чу́дная Влады́чице! Вся́к, притека́ющий к Тебе́, без Твоея́ всеси́льныя по́мощи не отхо́дит: сего́ ра́ди и а́з недосто́йный к Тебе́ прибега́ю, да изба́влен бу́ду от внеза́пныя и лю́тыя сме́рти, скре́жета зу́бнаго и ве́чнаго муче́ния. Небе́сное же Ца́рствие получи́ти сподо́блюся и Тебе́ во умиле́нии се́рдца реку́: Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Предста́тельница и Засту́пница на́ша усе́рдная, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвенные воздыхания жены во время беременности ко Пресвятой Богородице

О, Пресла́вная Ма́терь Бо́жия, поми́луй меня́, рабу́ Твою́, и прииди́ ко мне́ на по́мощь во вре́мя мои́х боле́зней и опасностей, с кото́рыми рождают ча́д все́ бедные дще́ри Е́вы.

Вспомни, о, Благослове́нная в жена́х, с како́ю радостью и любо́вию Ты́ шла поспе́шно в го́рнюю страну́ посетить сродницу Твою́ Елисаве́ту во вре́мя ее беременности, и како́е чуде́сное де́йствие произвело благода́тное посеще́ние Твое́ и в ма́тери и в младе́нце.

И по неисчерпа́емому благосе́рдию Твоему́ да́руй и мне́, униженнейшей ра́бе Твое́й, разрешиться от бре́мени благополу́чно; да́руй мне́ сию́ благода́ть, что́бы дитя́, покоящееся тепе́рь под мои́м се́рдцем, прише́дши в чу́вство, с ра́достным взыгра́нием, подо́бно свято́му младе́нцу Иоа́нну, поклонялось Боже́ственному Го́споду Спаси́телю, Кото́рый из любви́ к на́м, гре́шным, не возгнуша́лся и Са́м стать младе́нцем. Неизглаго́ланная ра́дость, кото́рою преисполнилось де́вственное Твое́ се́рдце при воззре́нии на новорожденного Твоего́ Сы́на и Го́спода, да услади́т ско́рбь, предстоя́щую мне́ среди́ боле́зней рожде́ния. Жи́знь ми́ра, мо́й Спаси́тель, рожде́нный Тобо́ю, да спасе́т меня́ от сме́рти, пресекающей жи́знь мно́гих ма́терей в ча́с разреше́ния и да причте́т пло́д чре́ва моего́ к числу́ избра́нных Бо́жиих. Услышь, Пресвята́я Цари́ца Небе́сная, смире́нную мольбу́ мою́ и при́зри на меня́, бе́дную гре́шницу, о́ком Твоея́ благода́ти; не постыди́ моего́ упова́ния на Твое́ вели́кое милосе́рдие и осени́ меня́. Помо́щница христиа́н, Исцелительница боле́зней, да сподоблюсь и я́ испытать на себе́, что́ Ты́, Ма́терь милосе́рдия, и да просла́влю всегда́ Твою́ благода́ть, не отвергшую никогда́ моли́твы бе́дных и избавля́ющую все́х призыва́ющих Тебя́ во вре́мя ско́рби и боле́зни. Ами́нь.

Молитва жене перед родами ко Пресвятой Богородице

Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода на́шего Иису́са Христа́, я́же ве́си рожде́ние и естество́ ма́тере и ча́да, поми́луй рабу́ Твою́ (и́мя) и помози́ в ча́с се́й да разреши́тся бре́мене своего́ благополу́чно. О всеми́лостивая Влады́чице Богоро́дице, я́же не потре́бовала еси́ по́мощи в рожде́нии Сы́на Бо́жия, пода́ждь по́мощь се́й ра́бе твое́й по́мощи тре́бующей, наипа́че же от Тебе́.

Да́руй е́й благомо́щие в ча́с се́й, и младе́нца и́же и́мать роди́тися и вни́ти в све́т ми́ра сего́ сподо́би в благопотре́бное вре́мя и у́мнаго све́та во святе́м креще́нии водо́ю и Ду́хом. Тебе́ припа́даем, Ма́ти Бо́га вы́шняго, моля́щеся: Бу́ди ми́лостива ма́ти се́й, е́йже прии́де вре́мя бы́ти ма́ти, и умоли́ воплоти́вшагося из Тебе́, Христа́ Бо́га на́шего, да укрепи́т ю́ си́лою свое́ю свы́ше.

Ами́нь.

(1 5,00 из 5)
Загрузка…

Источник: //omolitvah.ru/molitvy/molitvy-presvyatoy-bogoroditse-pri-beremennosti/

Православные молитвы о сохранении беременности и развитии плода

Молитва о сохранении беременности иконе помощница в родах

Молитва о сохранении беременности является сильной защитой еще не родившегося малыша. Царь Давид в своем псалме писал, что очи Господни видели его еще в утробе матери (Псал. 138:16).

Малыши, покрытые материнской молитвенной любовью, рождаются, как правило, здоровыми и счастливыми. Дети являются особым благословением от Господа, ибо через них продолжается жизнь на земле. Матери, знающие силу молитвенной защиты, от дня зачатия молятся святым заступникам и Святой Троице о будущей жизни малыша.

Другие православные молитвы о беременности:

Порой случается, что врачи выносят страшный вердикт и предлагают прервать беременность, но истинная вера родителей и помощь святых делают чудеса.

Молитва о сохранении беременности является сильной защитой для малыша

К каким святым обращаться при беременности

Многие беременные женщины имеют огромное желание принять помощь и защиту святых, но не знают, кого просить. Иисус Христос — наш Спаситель и скорый помощник, к Нему взывает будущая мама в первую очередь, читая молитву о сохранении беременности.

Молитва Господу о сохранении беременности

Всемогущий Боже, видимого и невидимого Творец! К Тебе, Отцу возлюбленному, мы прибегаем, создания разумом одаренные, потому что по совету особенному Ты наш род создал, с мудростью неизречимой тело наше сотворив из земли да душу Своего Духа в него вдохнув, чтобы подобием Твоим были мы.

В Твоей воле сотворить нас сразу ангелами было, если восхотел бы Ты, но в Твоей премудрости было угодно, чтобы в Тобой порядке установленном через брак, через жену и мужа род человеческий преумножался. Людей благословить Ты восхотел, чтобы множились они и росли. И землю, и сонмы ангельские наполняли.

О Отче и Боже! Да во веки прославляемо и славимо имя Твое за сделанное для нас. Так же за милосердие Твое Тебя благодарю, что по Твоей воле не только я сама произошла от творения Твоего чудного и избранных число пополняю, но что удостоил Ты меня в супружестве благословить и чрева плод мне послал. Это дар Твой, милость Твоя Божественная, о, Отче.

Потому к Тебе одному я обращаюсь и Тебя молю с сердцем смиренным о помощи и милости, чтобы творимое Тобой во мне силою Твоей, сохранено было и к рождению благополучному приведено.

Ибо, о Боже, знаю я, что путь свой избирать не в человеческой власти и не в силах человеческих.

К падению мы склонны и слабы духом слишком, чтобы сетей тех миновать, которые нам, по соизволению Твоему дух злой расставляет.

Слабы избегнуть злополучия того, к которое легкомыслие наше ввергнуть может. Лишь Твоя безгранична мудрость. И кого пожелаешь, того от напасти всякой сохранишь.

Потому и я, раба Твоя, Отче милосердный, в печали моей себя предаю в руки Твои и молю о том, чтобы посмотрел Ты милосердия оком на меня и от страдания всякого сохранил.

Пошли нам, мужу моему милому и мне отраду, радости всякой Владыка.

Чтобы при виде благословения Твоего мы Тебе поклонялись от сердца всего и духом радостным служили. Не хочу я изятой быть из того, что Тобой на весь наш род наложено было, повелевая чада рождать в болезнях. Но Тебя прошу смиренно, чтобы страдания Ты перенести мне помог и исход благополучный послал.

И если услышишь Ты молитву эту нашу, а нам дитя хорошее и здоровое пошлешь, к Тебе его привести снова клянемся, и Тебе посвятить, чтобы для семени нашего и нас пребыл Ты Отцом и Богом милосердным, так и мы вместе с ребенком нашим клянемся слугами верными тебе быть всегда.

Милосердный Боже, рабы Твоей молитву услыши, сердца нашего мольбу исполни, ради спасителя нашего Иисуса Христа, воплотившегося ради нас и в вечности правящего. Аминь!

Самыми почитаемыми святыми среди православных женщин, готовящихся стать матерями, являются:

Чисто на подсознательном уровне родители, мечтающие о сыне, обращаются к Николаю Чудотворцу, а для рождения девочки взывают к святым женщинам.

Николай Угодник — дарователь чудес

Беременная женщина не просто инкубатор для вынашивания плода, она источник его жизни, который формирует будущее малыша, его характер и отвечает за здоровье ребенка. Узнав о зачатии, будущая мама не только меняет режим питания, она усердно молится о будущем малыша, часто пребывает в храме, взывая о помощи святых, среди которых всеми почитаемый Николай Чудотворец.

Икона Николая Чудотворца

Любящий детей при жизни, Святой Угодник не оставляет без своей помощи и после смерти.

Источник: //molitva-info.ru/molitvoslov/molitvy-o-sohranenii-beremennosti-i-razvitii-ploda.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.