Молитва о сохранение дома во время войны

Содержание

Молитвы о сохранении дома от пожара

Молитва о сохранение дома во время войны

Тебя́, Бо́га, Отца́ Всемогу́щего, усе́рдно мо́лим о до́ме сем, живу́щих в нем и о всем иму́ществе, в нем находя́щемся: благослови́, освяти́ си́лою Свято́го Креста́, сохрани́ от о́гненного пла́мени, от уда́ра мо́лнии изба́вь и да́руй вся́кие бла́га.

Благослови́, Влады́ко, и освяти́ дом сей, как благослови́л Ты дом Авраа́ма, Исаа́ка, и Иа́кова, и да обита́ют в нем А́нгелы благослове́ния Твоего́; живу́щих же в нем от разжже́ния огня́, мо́лнии и злоумышле́ния диа́вольского сохрани́ и спаси́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконой Божией Матери
«Неопалимая Купина»1

О, Пресвята́я и Преблагослове́нная Ма́ти Сладча́йшаго Го́спода на́шего Иису́са Христа́! Припа́даем и покланя́емся Тебе́ пред свято́ю и пречестно́ю ико́ною Твое́ю, е́юже ди́вная и пресла́вная чудеса́ содева́еши, от о́гненнаго запале́ния и молниено́снаго гро́ма жили́ща на́ша спаса́вши, неду́жныя исцеля́вши и вся́ко благо́е проше́ние на́ше во бла́го исполня́вши. Смире́нно мо́лим Тя, всеси́льная ро́да на́шего Засту́пнице: сподо́би ны, немощны́я и гре́шныя, Твоего́ Ма́терняго заступле́ния и благопопече́ния. Спаси́ и сохрани́, Влады́чице, под кро́вом ми́лости Твоея́ Це́рковь святу́ю, град сей (или́: весь сию́, или́: оби́тель сию́), всю страну́ на́шу правосла́вную и вся ны, припа́дающия к Тебе́ с ве́рою и любо́вию и со умиле́нными слеза́ми Твоего́ заступле́ния прося́щия. Ей, Госпоже́ Всеми́лостивая! Умилосе́рдися на нас, обурева́емых грехи́ мно́гими и не иму́щих дерзнове́ния ко Христу́ Го́споду проси́ти Его́ о поми́ловании и проще́нии: Тебе́ у́бо предлага́ем к Нему́ на умоле́ние, Ма́терь Его́ су́щую. Простри́ к Нему́, о Всеблага́я, богоприи́мнеи ру́це Твои́ и предста́тельствуй за нас пред Его́ бла́гостию, прося́щи нам проще́ния прегреше́ний на́ших, благоче́стнаго ми́рнаго жития́, благи́я христиа́нския кончи́ны и добраго отве́та на стра́шнем суде́ Его́. В час же гро́знаго посеще́ния Бо́жия, а́ще огне́м возгоря́тся до́мове на́ши, а́ще ли молниено́сным гро́мом устраша́еми бу́дем, яви́ нам ми́лостивное Твое́ заступле́ние и держа́вное вспоможе́ние да спаса́еми вееси́льными Твои́ми ко Го́споду моли́твами, вре́меннаго наказа́ния Бо́жия зде избе́гнем, ве́чное же блаже́нство ра́йское та́мо унасле́дуем и со все́ми святы́ми воспое́м пречестно́е и великоле́пое и́мя покланя́емыя Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и Твое́ ве́лие к нам милосе́рдие, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконой Божией Матери
«Покров Пресвятой Богородицы»

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода вы́шних сил, Небесе́ и земли́ Цари́це, гра́да и страны́ на́шея Всемо́щная Засту́пнице! Приими́ хвале́бно благода́рственное пе́ние сие́ от нас, недосто́йных раб Твои́х, и вознеси́ моли́твы на́ша ко Престо́лу Бо́га Сы́на Твоего́, да ми́лостив бу́дет непра́вдам на́шим, и проба́вит благода́ть Свою́ чту́щим всечестно́е и́мя Твое́ и с ве́рою и любо́вию покланя́ющимся чудотво́рному о́бразу Твоему́. Не́смы бо досто́йни от Него́ поми́ловани бы́ти, а́ще не Ты уми́лостивиши Его́ о нас, Влады́чице, я́ко вся Тебе́ от Него́ возмо́жна суть. Сего́ ра́ди к Тебе́ прибега́ем, я́ко к несомне́нней и ско́рой Засту́пнице на́шей: услы́ши нас, моля́щихся Тебе́, осени́ нас вседержа́вным покро́вом Твои́м, и испроси́ у Бо́га Сы́на Твоего́: па́стырем на́шим ре́вность и бде́ние о душа́х, градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, наста́вником ра́зум и смиренному́дрие, супру́гом любо́вь и согла́сие, ча́дом послуша́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим страх Бо́жий, скорбя́щим благоду́шие, ра́дующимся воздержа́ние, всем же нам дух ра́зума и благоче́стия, дух милосе́рдия и кро́тости, дух чистоты́ и пра́вды. Ей, Госпоже́ Пресвята́я, умилосе́рдися на немощны́я лю́ди Твоя́; разсе́янныя собери́, заблу́ждшия на путь пра́вый наста́ви, ста́рость поддержи́, ю́ныя уцелому́дри, младе́нцы воспита́й, и при́зри на всех нас призре́нием ми́лостиваго Твоего́ заступле́ния, воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя и просвети́ серде́чныя о́чи на́ша ко зре́нию спасе́ния, ми́лостива нам бу́ди зде и та́мо, в стране́ земна́го прише́льствия и на стра́шнем суде́ Сы́на Твоего́; преста́вльшияся же в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ отцы́ и бра́тию на́шу в ве́чней жи́зни со А́нгелы и со все́ми святы́ми жи́ти сотвори́. Ты бо еси́, Госпоже́, Сла́ва Небе́сных и Упова́ние земны́х, Ты по Бо́зе на́ша Наде́жда и Засту́пница всех, притека́ющих к Тебе́ с ве́рою. К Тебе́ у́бо мо́лимся, и Тебе́, я́ко Всемогу́щей Помо́щнице, са́ми себе́ и друг дру́га и весь живо́т наш предае́м, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Блаженному Василию, Христа ради юродивому2

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, и́стинный дру́же и ве́рный ра́бе Всетворца́ Го́спода Бо́га, переблаже́нне Васи́лие! Услы́ши ны, многогре́шныя, ны́не вопию́щия к Тебе́ и призыва́ющия имя́ Твое́ свято́е, поми́луй ны, припа́дающия Днесь к пречи́стому о́бразу Твоему́, приими́ ма́лое на́ше и недосто́йное сие́ моле́ние, умилосе́рдися над убо́жеством на́шим, и моли́твами Твои́ми исцели́ всяк неду́г и боле́знь души́ и те́ла на́шего гре́шнаго, и сподо́би ны тече́ние жи́зни сея́ невреди́мо от ви́димых и неви́димых враго́в безгре́шно прейти́, и христиа́нскую кончи́ну, непосты́дну, ми́рну, безмяте́жну, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дие получи́ти со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святителю Никите Новгородскому3

О, архиере́ю Бо́жий, святи́телю Ники́то, услы́ши нас, гре́шных раб твои́х, сте́кшихся днесь в свяще́нный храм сей, моля́щихся тебе́ и к свяще́нной твое́й ра́це притека́ющих и умиле́нно вопию́щих: я́коже седя́ на престо́ле святи́тельства в Вели́ком Но́вегра́де сем, и еди́ножды належа́щу бездо́ждию дождь моли́твами свел еси́, и па́ки гра́ду сему́, о́гненным пла́менем обстои́му, мо́литвою пла́мень о́гненный угаси́л еси́. И ны́не мо́лим тя, о святи́телю Христо́в Ники́то, моли́ся ко Го́споду е́же изба́вити Вели́кий Но́вград сей и вся гра́ды и страны́ христиа́нский от тру́са, пото́па, гла́да, огня́, гра́да, меча́ и от всех враго́в ви́димых и неви́димых. Я́ко да избра́нных моли́тв твои́х ра́ди спаса́еми, сла́вим Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ ми́лостивное предста́тельство ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Источник: https://azbyka.ru/molitvoslov/molitvy-o-soxranenii-doma-ot-pozhara.html

Молитва о дожде и сохранении от пожара

Молитва о сохранение дома во время войны

Молитва Каллиста, Патриарха Константинопольского

Владыко Господи Боже наш, моление Илии Фесвитянина любви ради его к Тебе исполнивший, и во время посылаемому земли дождю удержатися повелевый, таже паки молитвою его дождь плодоносный ей даровавый: Сам, Владыко всех, от самаго Твоего благоутробия умоляемь, дождь волен даждь наследию Твоему, и совершенная нами презрев, дожди Твоя низпосли на требующая и просящая места: возвесели лице земли, нищих ради людей Твоих, и младенцев и скотов, и иных всех, зане к Тебе чают, еже дати пищу им во благо время. Ты бо еси Бог наш, Бог еже миловати и спасати нас, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пророку Божию Илии

О прехвальный и пречудный пророче Божий Илие, просиявый на земли равноангельным житием твоим, пламеннейшею ревностию по Господе Бозе Вседержители, еще же знамении и чудесы преславными, таже, по крайнему благоволению к тебе Божию, преестественно восхищенный на огненней колеснице с плотию твоею на Небо, сподобльшийся беседовати с Преобразившимся на Фаворе Спасителем мира, и ныне в райских селениих непрестанно пребываяй и предстояй Престолу Небеснаго Царя! Услыши нас, грешных и непотребных (имена), в час сей предстоящих пред святою твоею иконою и усердно прибегающих к ходатайству твоему. Моли о нас Человеколюбца Бога, да подаст нам дух покаяния и сокрушения о гресех наших и всесильною своею благодатию да поможет нам оставити пути нечестия, преспевати же во всяком деле блазе; да укрепит нас в борьбе со страстьми и похотьми нашими; да всадит в сердце наше дух смирения и кротости, дух братолюбия и незлобия, дух терпения и целомудрия, дух ревности к славе Божией и спасению ближних. Упраздни молитвами твоими, пророче, злыя обычаи мира, паче же погибельный и тлетворный дух века сего, заражающий христианский род неуважением к Божественней православней вере, к уставом Святыя Церкве и к заповедем Господним, непочтением к родителем и властем придержащим, и низвергающий людей в бездну нечестия, развращения и погибели. Отврати от нас, пречудне пророче, предстательством твоим праведный гнев Божий и избави вся грады и веси Отечества нашего от бездождия и глада, от страшных бурь и землетрясений, от смертоносных язв и болезней, от нашествия врагов и междоусобныя брани. Укрепи твоими молитвами, преславне, предержащии власти наша в велицем и многотруднем подвизе народоправления, благопоспешествуй им во всех благих деяниих и начинаниих к водворению мира и правды в стране нашей. Пособствуй христолюбивому воинству во бранех со врагами нашими. Испроси, пророче Божий, от Господа пастырем нашим святую ревность по Бозе, сердечное попечение о спасении пасомых, мудрость во учении и управлении, благочестие и крепость во искушениях, судиям испроси нелицеприятие и безкорыстие, правоту и сострадание к обидимым, всем начальствующим попечение о подчиненных, милость и правосудие, подчиненным же покорность и послушание ко властем и усердное исполнение своих обязанностей; да тако в мире и благочестии поживше в сем веце, сподобимся причастия вечных благ в Царствии Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, Емуже подобает честь и поклонение со безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом во веки веков. Аминь.

Святителю Никите Новгородскому.

О архиерею Божий, святителю Никито! Услыши нас грешных (имена), умиленно вопиющих: якоже седя на престоле святительства в Великом Новаграде сем, и единою, належащу бездожию, молитвою дождь свел еси, и паки граду сему огненным пламенем обдержиму, молитвою избаву подал еси, тако и ныне молим тя, о святителю Христов Никито: молися ко Господу, еже избавити ны от труса, потопа, глада, огня, града, меча и от всех врагов видимых и невидимых, яко да изрядных ради молитв твоих спасаеми, славим Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитвы пред иконами Божией Матери “Спорительница хлебов”

О Пресвятая Дево Богородице, Премилостивая Владычице, Царице Небесе и земли, всякаго дома и семейства христианскаго Благоустроительнице, труждающихся благословение, нуждающихся неистощимое богатство, сирых и вдовиц и всех людей Кормительнице! Питательнице наша, рождшая Питателя Вселенныя и Спорительнице хлебов наших: Ты, Владычице, ниспосылаеши Твое Матернее благословение градом нашим, селам и нивам и коемуждо дому, на Тя упование имущему. Темже с благоговейным трепетом и сокрушенным сердцем смиренно молим Тя: буди и нам, грешным и недостойным рабом Твоим, мудрая Домостроительнице, житие наше добре устрояющая. Всякое же сообщество, всякий дом и семейство во благочестии и православии, единомыслии, послушании и довольстве соблюди. Нищия и неимущия пропитай, старость поддержи, младенцы воспитай, всех вразуми преискренне взывати ко Господу: “Хлеб наш насущный даждь нам днесь”. Сохрани, Пречистая Мати, люди Твоя от всякия нужды, болезни, глада, губительства, града, огня, от всякаго злаго обстояния и Всякаго нестроения. Обители нашей (веси), домам и семействам и всякой души христианстей и всей стране нашей исходатайствуй мир и велию милость, да славим Тя, Премилостивую Питательницу и Кормительницу нашу, ныне и присно, и во веки веков.Аминь.

Молитвы пред иконами Божией Матери “Живоносный Источник”

О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Вышши еси всех Ангел и Архангел, и всея твари честнейши: помощнице еси обидимых, ненадеющихся надеяние, убогих заступнице, печальных утешение, алчущих кормительница, нагих одеяние, больных исцеление, грешных спасение, христиан всех поможение и заступление.

О Всемилостивая Госпоже, Дево Богородице Владычице! Милостию Твоею спаси и помилуй православный народ наш, Великаго Господина и Отца нашего Святейшаго Патриарха Алексия, преосвященныя митрополиты, архиепископы и епископы, и весь священнический и иноческий чин, власти и воинство и вся православныя Христианы ризою Твоею честною защити; и умоли, Госпоже, из Тебе без семене воплотившагося Христа Бога нашего, да препояшет нас силою Своею свыше на невидимыя и видимыя враги наша. О Всемилостивая Госпоже Владычице Богородице! Воздвигни нас из глубины греховныя, и избави нас от глада, губительства, от труса и потопа, от огня и меча, от нахождения иноплеменных и междоусобныя брани, и от напрасныя смерти, и от нападения вражия, и от тлетворных ветр, и от смертоносныя язвы, и от всякаго зла. Подаждь, Госпоже, мир и здравие рабом Твоим, всем православным христианом, и просвети им ум и очи сердечныя, еже ко спасению, и сподоби ны, грешныя рабы Твоя, Царствия Сына Твоего, Христа Бога нашего, яко держава Его благословенна и препрославленна, со Безначальным Его Отцем и с Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков.

Молитвы пред иконами Божией Матери “Покров Пресвятой Богородицы”

О Пресвятая Дево, Мати Господа Вышних Сил, Небесе и земли Царице, града и страны нашея всемощная Заступнице! Приими хвалебно-благодарственное пение сие от нас, недостойных раб Твоих, и вознеси молитвы наша ко Престолу Бога Сына Твоего, да милостив будет неправдам нашим и пробавит благодать Свою чтущим всечестное имя Твое и с верою и любовию покланяющимся чудотворному образу Твоему. Несмы бо достойни от Него помиловани быти, аще не Ты умилостивиши Его о нас, Владычице, яко вся Тебе от Него возможна суть. Сего ради к Тебе прибегаем, яко к несомненней и скорей Заступнице нашей: услыши нас, молящихся Тебе, осени нас вседержавным покровом Твоим и испроси у Бога Сына Твоего пастырем нашим ревность и бдение о душах, градоправителем мудрость и силу, судиям правду и нелицеприятие, наставником разум и смиренномудрие, супругом любовь и согласие, чадом послушание, обидимым терпение, обидящим страх Божий, скорбящим благодушие, радующимся воздержание: всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды. Ей, Госпоже Пресвятая, умилосердися на немощныя люди Твоя; разсеянныя собери, заблуждшия на путь правый настави, старость поддержи, юныя уцеломудри, младенцы воспитай и призри на всех нас призрением милостиваго Твоего заступления; воздвигни нас из глубины греховныя и просвети сердечныя очи наша ко зрению спасения; милостива нам буди зде и тамо, в стране земнаго пришельствия и на Страшнем суде Сына Твоего; преставльшияся же в вере и покаянии от жития сего отцы и братию нашу в вечней жизни со Ангелы и со всеми святыми жити сотвори. Ты бо еси, Госпоже, Слава небесных и Упование земных, Ты по Бозе наша Надеждо и Заступнице всех притекающих к Тебе с верою. К Тебе убо молимся и Тебе, яко Всемогущей Помощнице, сами себе и друг друга и весь живот наш предаем, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

О сохранении дома от пожара

Молитва

Тебя, Бога, Отца Всемогущего, усердно молим о доме сем, живущих в нем и о всем имуществе, в нем находящемся: благослови, освяти силою Святого Креста, сохрани от огненного пламени, от удара молнии избавь и даруй всякие блага.

Благослови, Владыко, и освяти дом сей, как благословил Ты дом Авраама, Исаака, и Иакова, и да обитают в нем Ангелы благословения Твоего; живущих же в нем от разжжения огня, молнии и злоумышления диавольского сохрани и спаси, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва пред иконой Божией Матери “Неопалимая Купина”

О пресвятая и преблагословенная Мати сладчайшаго Господа нашего Иисуса Христа, припадаем и покланяемся Тебе пред святою и пречестною иконою Твоею, еюже дивная и преславная чудеса содеваеши, от огненнаго запаления и молниеноснаго грома жилища наша спасаеши, недужныя исцеляеши и всякое благое прошение наше во благо исполняеши. Смиренно молим Тя, всесильная рода нашего Заступнице: сподоби ны, немощныя и грешныя, Твоего матерняго заступления и благопопечения; спаси и сохрани, Владычице, под кровом милости Твоея Церковь святую, град сей (или весь сию, ими обитель сию), всю страну нашу православную, и вся ны, припадающия к Тебе с верою и любовию, и умиленно просящия со слезами Твоего заступления. Ей, Госпоже Всемилостивая, умилосердися на нас, обуреваемых грехами многими и не имущих дерзновения ко Христу Господу просити Его о помиловании и прощении: Тебе убо предлагаем к Нему на умоление, Матерь Его сущую: простри к Нему, о Всеблагая, богоприимнеи руце Твои, и предстательствуй за нас пред благостию Его, просяще нам прощения прегрешений наших, благочестнаго мирнаго жития, благия христианския кончины, и добраго ответа на страшнем суде Его; в час же грознаго посещения Божия, аще огнем возгорятся домове наши, аще ли молниеносным громом устрашаеми будем, яви нам милостивное Твое заступление и державное вспоможение: да спасаеми всесильными Твоими ко Господу молитвами, временнаго наказания Божия зде избегнем, вечное же блаженство райское тамо унаследуем, и со всеми святыми воспоем пречестное и великолепое имя покланяемыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое велие к нам милосердие, во веки веков.

Блаженному Василию, Христа ради юродивому

О, великий угодниче Христов, истинный друже и верный рабе Всетворца Господа Бога, преблаженне Василие! Услыши ны, многогрешныя (имена), ныне вопиющия к тебе и призывающия имя твое святое, помилуй ны, припадающия днесь к пречистому образу твоему, приими малое наше и недостойное сие моление, умилосердися над убожеством нашим, и молитвами твоими исцели всяк недуг и болезнь души и тела нашего грешнаго, и сподоби ны течение жизни сея невредимо от видимых и невидимых врагов и безгрешно прейти, и христианскую кончину непостыдну, мирну, безмятежну, и Небеснаго Царствия наследие получить со всеми святыми во веки веков. Аминь.

Святителю Никите Новгородскому.

О архиерею Божий, святителю Никито! Услыши нас грешных (имена), умиленно вопиющих: якоже седя на престоле святительства в Великом Новаграде сем, и единою, належащу бездожию, молитвою дождь свел еси, и паки граду сему огненным пламенем обдержиму, молитвою избаву подал еси, тако и ныне молим тя, о святителю Христов Никито: молися ко Господу, еже избавити ны от труса, потопа, глада, огня, града, меча и от всех врагов видимых и невидимых, яко да изрядных ради молитв твоих спасаеми, славим Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Источник: https://www.pravmir.ru/molitva-o-dozhde-i-soxranenii-ot-pozhara/

Молитва на защиту дома и живущих в нем

Молитва о сохранение дома во время войны

                          МОЛИТВА СХИАРХИМАНДРИТА ВИТАЛИЯ.
                                                                                       

Замечательная молитва схиархимандрита Виталия (Сидоренко; 1928 -1992) на благословение дома. “Молитва батюшки из ада вырвет” – такова была вера его духовных детей.

И он вымаливал человека, какого бы подвига ему это ни стоило. Даже зная волю Божию о человеке, он имел дерзновение умолять Всевышнего даровать прощение или облегчить участь несчастного… Сия молитва читалась по несколько раз в день во время бомбежек, осаждений, обысков (во время войны Грузии с Абхазией).

Дом не пострадал, хотя в округе все было сожжено, разбито, взорвано…

МОЛИТВА НА БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДОМА

Да благословит нас и сохранит Всемогущий Милосердный Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. О! Сладчайший Иисусе Христе, Всемогущий Царю Неба и земли, Сыне Давидов, Иисусе Назорее, нас ради распятый на Кресте, смилуйся над этим домом, храни живущих в нем: Да будет Твое благословение, Господи, сопутствовать им везде; да освятит Дух Святый мысли и сердца их.

Всемогущество Божие везде, во всяком месте! Все, что находиться в этом доме, кто к ним входит и кто выходит от них, да благословит Пресвятая Троица и сохранит от всякого зла, чтобы ничто нечистое не приблизилось к ним. Имя Господа Иисуса Христа с девятью чинами Ангелов да будет в сем доме и дает ему свой покой.

Да покроет это Своим Материнским Покровом Пресвятая Дева Мария: да охраняют его святые Апостолы: благополучие это да утвердят и укрепят Святые Христовы: благополучие его да да утвердят и укрепят Его Святые Евангелисты.

Крест Господа нашего Иисуса Христа да будет кровлей ему; гвозди Господа нашего Иисуса Христа да будет это защитой; венец Господа, нашего Иисуса Христа да будет его покровом.

Пресвятая Дева Мария, Святый праведный Иосиф и все святые, Ангелы Хранители умолите Господа Иисуса Христа, Единого от Святыя Троицы, да сохранит сей дом от грома, молнии, огня, града, наводнения, от нападения злых людей, нужды, неверия, ереси (войны) и всякого нечестия, грозящего душе и телу: в чем да поможет нам славимый во Святей Троице Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святый. Аминь.

 Читать 3 раза и окропить дом святой водой.

Нежеланному гостю от ворот поворот. Икона Божией Матери Остробрамская

У кого из нас в жизни не бывает недругов или людей, с которыми хотелось бы встречаться как можно реже? Визит такого гостя в дом- событие не из приятных. Но не вывесишь же у входной двери список персон «нон грата»-не желанных гостей. В этом нет необходимости, считают Православные верующие, если ваш дом или квартиру оберегает образ Божией Матери «ОСТРОБРАМСКАЯ».

За этим образом издавна примечена способность отводить от порога  нежелательных гостей.

Первое летописное упоминание об иконе относится к 1363 году, когда великим князем Литовским  Ольгердом Гедими Новичем был завоеван город Херсонес. Среди захваченных богатств была вывезена икона Богоматери, которую великий князь передал своей супруге Иулиании.

Княгиня поместила образ Божией  Матери в новосооруженый монастырь Святой Троицы. В конце пятнадцатого века вокруг Вильнюса возвели каменную стену, над главными воротами которой построили часовню. В нее и перенесли чудотворную икону. Икона называется «ОСТРОБРАМСКАЯ» от польского слова «брама»- ворота.

Как указывают историки, долгие десятилетия икона чудесным образом защищала столицу литовского княжества от разрушения и разорительных набегов. Икону Божией Матери «ОСТРОБРАМСКАЯ» хорошо  иметь  дома. Ее обычно размещают в коридоре у входной двери.

Молятся перед образом пресвятой Богородицы «ОСТРОБРАМСКАЯ» еще за людей страдающих душевными болезнями, и людях склонных к депрессиям.

Празднование иконы «защитницы» от нежеланных гостей, совершается 8 января.                 

          Добро пожаловать на мой сайт.  celitel.kiev.ua

 •  имя 
 • – город в котором живете .
 • – дату рождения.
 • – обращались ли Вы к целителям.
 • – что вас интересует (проблемы: со здоровьем, личные, семейные, бизнес, порча, страхи и т.д)
 • – отправить фото по электронной почте,  и позвонить.

Источник: http://celitel.kiev.ua/molitvy/73-2012-06-23-11-25-20.html

Молитвы для очищения дома, его защиты и для изобилия в нём

Молитва о сохранение дома во время войны

«Мой дом – моя крепость», «Дом – полная чаша» — об этом мечтает каждая хозяйка. С древнейших времён существует множество ритуалов, заговоров и приговоров на мир в доме, для изобилия плодов в нём, для защиты жилья от всякого зла.

+++

 • И до-сих пор можно встретить семьи, где подливают молоко домовому, вешают полынь от нечести, читают заговоры на двери …..
 • Но сегодняшняя тема не о том, сегодня мы возьмём «на вооружение» те молитвенные щиты, с помощью которых мы защитим наш дом, благословим его и попросим для него изобилие земных плодов.

И действительно, кто как не Бог, Богородица и святые желают для нас самого лучшего, помогают нам в житейских проблемах, защищают нас от врагов, в том числе и не видимых.

Так давайте помолимся им:

Молитвы о благословении Божием над домом и изобилии в нем плодов земных

+++

 • Начну с иконы, наиболее чтимой моими земляками – это «Феодоровская» икона Божией Матери

Молитва пред иконой Божией Матери «Феодоровская»

 • К кому воззову, Владычице, к кому прибегну в печали моей; к кому принесу слезы и воздыхания моя, аще не к Тебе, Царице Небесе и земли: кто исторгнет мя от тины грехов и беззаконий, аще не Ты, о Мати Живота, Заступнице и Прибежище рода человеческаго.

Услыши стенание мое, утеши мя и помилуй в горести моей, защити в бедах и напастях, избави от озлоблений и скорбей и всяких недугов и болезней, от враг видимых и невидимых, умири вражду стужающих мне, да избавлен буду от клеветы и злобы человеческия; такожде от своея ми плоти гнусных обычаев свободи мя.

Укрый мя под сению милости Твоея, да обрящу покой и радость и от грехов очищение. Твоему Матернему заступлению себе вручаю; буди мне Мати и надежде, покров и помощь и заступление, радость и утешение и скорая во всем Помощнице.

О чудная Владычице! Всяк, притекающий к Тебе, без Твоея всесильныя помощи не отходит: сего ради и аз недостойный к Тебе прибегаю, да избавлен буду от внезапныя и лютыя смерти, скрежета зубнаго и вечнаго мучения. Небесное же Царствие получити сподоблюся и Тебе во умилении сердца реку: Радуйся, Мати Божия, Предстательница и Заступница наша усердная, во веки веков.

Аминь.

Не все, даже костромичи, знают, что «Феодоровская» икона Божией Матери двусторонняя и с другой стороны начертан образ Праскевы, нареченной Пятницей. А ведь именно к ней обращаются в бедах, просят защиты и  благословение над своим жильём.

Святой мученице Параскеве, нареченной Пятницей

 • О святая и преблаженная мученице Христова Параскево, красото девическая, мучеников похвало, премудрых удивление, веры христианской хранительнице, идольския льсти обличительнице, Евангелия Божественнаго поборнице, заповедей Господних ревнительнице, сподобльшаяся прийти ко пристанищу вечнаго покоя и в чертозе Жениха твоего Христа Бога светло веселящаяся, сугубым венцем девства и мученичества украшенная!

Молим тя, святая мученице: буди о нас (имена) печальница ко Христу Богу, Егоже преблаженнейшим зрением присно веселишися; разжени твоими святыми молитвами мрак, прибывший от грехов наших: испроси у Бога светов свет благодати душевным и телесным очесем нашим: просвети нас, омраченных грехми, светом Божия благодати, да твоих ради святых молитв дастся безочесным сладкое зрение.

О великая угоднице Божия! О мужественнейшая дево! О крепкая мученице, святая Параскево!

Святыми твоими молитвами буди нам грешным помощница, ходатайствуй и молися об окаянных и зело нерадивых грешницех, ускори на помощь нам, ибо зело немощнии есмы; моли Господа, чистая девице, моли Милосерднаго, святая мученице, моли Жениха твоего, непорочная Христова невесто, да твоими молитвами пособствовани, мрака же греховнаго избывше, во свете истинныя веры и деяний божественных внидем в свет вечный дне невечерняго, во град веселия приснаго, в немже ты ныне светло блистаеши славою и веселием безконечным, славословящи и воспевающи со всеми небесными силами трисиятельное единое Божество, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.

Аминь.

 

 • О Пресвятая Дево, Мати Господа Вышних Сил, Небесе и земли Царице, града и страны нашея всемощная Заступнице!

Приими хвалебно-благодарственное пение сие от нас, недостойных раб Твоих, и вознеси молитвы наша ко Престолу Бога Сына Твоего, да милостив будет неправдам нашим и пробавит благодать Свою чтущим всечестное имя Твое и с верою и любовию покланяющимся чудотворному образу Твоему. Несмы бо достойни от Него помиловани быти, аще не Ты умилостивиши Его о нас, Владычице, яко вся Тебе от Него возможна суть.

Сего ради к Тебе прибегаем, яко к несомненней и скорей Заступнице нашей: услыши нас, молящихся Тебе, осени нас вседержавным покровом Твоим и испроси у Бога Сына Твоего пастырем нашим ревность и бдение о душах, градоправителем мудрость и силу, судиям правду и нелицеприятие, наставником разум и смиренномудрие, супругом любовь и согласие, чадом послушание, обидимым терпение, обидящим страх Божий, скорбящим благодушие, радующимся воздержание: всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды.

Ей, Госпоже Пресвятая, умилосердися на немощныя люди Твоя; разсеянныя собери, заблуждшия на путь правый настави, старость поддержи, юныя уцеломудри, младенцы воспитай и призри на всех нас призрением милостиваго Твоего заступления; воздвигни нас из глубины греховныя и просвети сердечныя очи наша ко зрению спасения; милостива нам буди зде и тамо, в стране земнаго пришельствия и на Страшнем суде Сына Твоего; преставльшияся же в вере и покаянии от жития сего отцы и братию нашу в вечней жизни со Ангелы и со всеми святыми жити сотвори.

Ты бо еси, Госпоже, Слава небесных и Упование земных, Ты по Бозе наша Надеждо и Заступнице всех притекающих к Тебе с верою. К Тебе убо молимся и Тебе, яко Всемогущей Помощнице, сами себе и друг друга и весь живот наш предаем, ныне и присно, и во веки веков.

Аминь.

Молитва Богу о защите жилья от пожара

Тебя, Бога, Отца Всемогущего, усердно молим о доме сем, живущих в нем и о всем имуществе, в нем находящемся: благослови, освяти силою Святого Креста, сохрани от огненного пламени, от удара молнии избавь и даруй всякие блага.

Благослови, Владыко, и освяти дом сей, как благословил Ты дом Авраама, Исаака, и Иакова, и да обитают в нем Ангелы благословения Твоего; живущих же в нем от разжжения огня, молнии и злоумышления диавольского сохрани и спаси, ныне и присно и во веки веков.

Аминь.

Молитва пред иконой Божией Матери «Неопалимая Купина»

 • О пресвятая и преблагословенная Мати сладчайшаго Господа нашего Иисуса Христа, припадаем и покланяемся Тебе пред святою и пречестною иконою Твоею, еюже дивная и преславная чудеса содеваеши, от огненнаго запаления и молниеноснаго грома жилища наша спасаеши, недужныя исцеляеши и всякое благое прошение наше во благо исполняеши.

Смиренно молим Тя, всесильная рода нашего Заступнице: сподоби ны, немощныя и грешныя, Твоего матерняго заступления и благопопечения; спаси и сохрани, Владычице, под кровом милости Твоея Церковь святую, град сей (или весь сию, ими обитель сию), всю страну нашу православную, и вся ны, припадающия к Тебе с верою и любовию, и умиленно просящия со слезами Твоего заступления.

Ей, Госпоже Всемилостивая, умилосердися на нас, обуреваемых грехами многими и не имущих дерзновения ко Христу Господу просити Его о помиловании и прощении: Тебе убо предлагаем к Нему на умоление, Матерь Его сущую: простри к Нему, о Всеблагая, богоприимнеи руце Твои, и предстательствуй за нас пред благостию Его, просяще нам прощения прегрешений наших, благочестнаго мирнаго жития, благия христианския кончины, и добраго ответа на страшнем суде Его; в час же грознаго посещения Божия, аще огнем возгорятся домове наши, аще ли молниеносным громом устрашаеми будем, яви нам милостивное Твое заступление и державное вспоможение: да спасаеми всесильными Твоими ко Господу молитвами, временнаго наказания Божия зде избегнем, вечное же блаженство райское тамо унаследуем, и со всеми святыми воспоем пречестное и великолепое имя покланяемыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое велие к нам милосердие, во веки веков. Аминь

 Блаженному Василию, Христа ради юродивому

 • О, великий угодниче Христов, истинный друже и верный рабе Всетворца Господа Бога, преблаженне Василие!

Услыши ны, многогрешныя (имена), ныне вопиющия к тебе и призывающия имя твое святое, помилуй ны, припадающия днесь к пречистому образу твоему, приими малое наше и недостойное сие моление, умилосердися над убожеством нашим, и молитвами твоими исцели всяк недуг и болезнь души и тела нашего грешнаго, и сподоби ны течение жизни сея невредимо от видимых и невидимых врагов и безгрешно прейти, и христианскую кончину непостыдну, мирну, безмятежну, и Небеснаго Царствия наследие получить со всеми святыми во веки веков. Аминь.

Молитва схиархимандрита Виталия (Сидоренко; 1928 -1992) на благословение дома

 • Да благословит нас и сохранит Всемогущий Милосердный Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой.

О! Сладчайший Иисусе Христе, Всемогущий Царю Неба и земли, Сыне Давидов, Иисусе Назорее, нас ради распятый на Кресте, смилуйся над этим домом, храни живущих в нем:

Да будет Твое благословение, Господи, сопутствовать им везде; да освятит Дух Святый мысли и сердца их. Всемогущество Божие везде, во всяком месте! Все, что находиться в этом доме, кто к ним входит и кто выходит от них, да благословит Пресвятая Троица и сохранит от всякого зла, чтобы ничто нечистое не приблизилось к ним.

Имя Господа Иисуса Христа с девятью чинами Ангелов да будет в сем доме и дает ему свой покой.

Да покроет это Своим Материнским Покровом Пресвятая Дева Мария: да охраняют его святые Апостолы: благополучие это да утвердят и укрепят Святые Христовы: благополучие его да да утвердят и укрепят Его Святые Евангелисты. Крест Господа нашего Иисуса Христа да будет кровлей ему; гвозди Господа нашего Иисуса Христа да будет это защитой; венец Господа, нашего Иисуса Христа да будет его покровом.

Пресвятая Дева Мария, Святый праведный Иосиф и все святые, Ангелы Хранители умолите Господа Иисуса Христа, Единого от Святыя Троицы, да сохранит сей дом от грома, молнии, огня, града, наводнения, от нападения злых людей, нужды, неверия, ереси (войны) и всякого нечестия, грозящего душе и телу: в чем да поможет нам славимый во Святей Троице Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святый. Аминь

Молитва на основание дома

«Боже Вседержителю, сотворивый небеса разумом и основавый землю на тверди ея, Создателю и Содетелю всех, призри на раба Твоего (имя), изволившаго в державе крепости Твоея воздвигнути дом в жилище, и зданием его воздвигнута: утверди его на твердом камени, и основай по Твоему Божественному Евангельскому гласу, егоже ни ветр, ни вода, ни ино что повредити возможет: благоволи ему в конец привестися, и в нем жити хотящих от всякаго навета сопротивнаго свободи. Яко Твоя держава, и Твое есть царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков Аминь«.

Молитва на вхождение в новый дом

Эта молитва по Евангельской истории (Лука. 19). Мытарь Закхей, глубокий грешник, после встречи с Господом, посетившим его дом, глубоко внутренне изменился и пообещал вознаградить всех обиженных им и половину имущества раздать нищим. На это Христос сказал Закхею: «Ныне пришло спасение дому сему».

 • «Боже Спасителю наш, изволивый под сень Закхееву внити и спасение тому и всему дому того бывый, Сам и ныне зде жити восхотевшия, и нам, недостойными мольбы Тебе и моления приносящия, от всякаго вреда соблюди невредимы, благословляя тех зде жилище, и ненаветен тех живот сохраняяй. Аминь».

Есть и другие молитвы, в том числе и молитвы-задержания, но они читаются только по благословению священника.

В любом случае, желательно пригласить священника для освящения жилья, а самим почаще благословлять своё жилище, стараться в нём не грешить, не ругаться и не сориться в нём.

И вскоре увидишь, что твой дом –стал твоей «крепостью», и «полной чашей» , стал тем местом, где ты отдыхаешь и телом и душой.

Ангела-Хранителя вам в дом.

Буду рад, если Вы поможете развитию сайта, нажав на кнопочки ниже 🙂 Спасибо!

Источник: http://plett.ru/molitva-dom/

Молитва о сохранение дома во время войны

Молитва о сохранение дома во время войны

Данная статья содержит: молитва о сохранение дома во время войны – информация взята со вcех уголков света, электронной сети и духовных людей.

МОЛИТВА СХИАРХИМАНДРИТА ВИТАЛИЯ.

О, Пресвятая Дево, Мати Господа вышних сил, Небесе и земли Царице и града нашего Киева всемощная Заступнице!

Прими хвалебное пение сие от нас недостойных раб Твоих, и вознеси молитвы наша ко престолу Сына Твоего и Бога нашего, да милостив будет нам, грешным, и да пробавит благость Свою чтущим Тя и с верою и любо-вию покланяющимся чудотворному образу Твоему.

К кому прибегнем в горестях наших, аще не к Тебе, Царице Небесная?

Кто плач наш и воздыхания наша приимет, аще не Ты, Пренепорочная, Надеждо христиан и прибежище нам грешным?

Кто паче Тебе в напастех защитит? Тем же молим Тя усердно: покрый Твоим ходатайством наша прегрешения, защити нас от враг види-мых и невидимых, умягчи сердца злых человек, возстающих на нас.

Ты еси корень девства и неувядаемый цвет чистоты.

Прими недостойную молитву нашу и соблюди нас в чистоте душевней, сохрани нас от навета злых человек и от внезапныя смерти, и даруй нам прежде конца покаяние.

Помилуй нас в дневных часех и утренних и вечерних, и во всякое время сохрани нас: стоящих, седящих соблюди, и на всяком пути ходящих, и в нощных часех спящих снабди, по-крый и заступи.

Ты хранительница жизни всея нам явися, Пречистая;

Ты нас избави от бесов в час смерти;

Ты и по смерти упокоение обрести испроси у Сына Твоего и Бога нашего.

Радуйся, Обрадованная; радуйся, Преблагословенная; Господь с Тобою, и Тобою с нами.

яко всемогущей Помощнице, сами себе и друг друга и весь живот наш по Христе Бозе предаем,

Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение со безначальным Его Отцем,

со Пресвятым и благим и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков.

26 лет ко мне приходят люди, каждый со своими проблемами. После сеансов получают: исцеление, самых сложных заболеваний, встречают вторую половину, выходят замуж, женятся, муж, жена возвращается в семью, находят роботу, налаживается бизнес, у бездетных рождаются дети, уходит страх испуг особенно у детей, бросают пить,курить снимается негативная энергетика (порча сглаз), очищается жилье, офисы, машины

.Моя методика- искренняя молитва к Богу, Пресвятой Богородице, и ко всем святым, за тех, кто обращается ко мне за помощью. Магией гаданием ворожбой не занимаюсь.

Звоните, пишите, я сделаю все возможное, чтобы быть для вас полезной. Принимаю лично, и оказываю помощь дистанционно желающим с других городов. Нет таких проблем и заболеваний , от которых невозможно избавится

У меня есть опыты работы по скайпу с эмигрантами, проживающими во Франции, США, Швеции, Греции, Германии, Турции, Израиле, России, Швейцарии, Кипра, Японии.

Молитвы во время войны Господу Богу и Николаю Чудотворцу

В неспокойное военное время, чтобы уберечь себя и родных, выберите минуты и прочтите специальную молитву Господу Богу и Николаю Чудотворцу.

То, что происходит сегодня на Украине- это и есть война за “проценты”.

Гибнут люди, погибают невиновные граждане.

Конечно же, дорогие мои, очень сложно сохранить православную веру, когда ее всячески подрывают злые наемники.

Но Господь Бог всегда рядом с нами, но только через праведную молитву.

Если у Вас нет под руками церковных свечей и возможности исповедаться у Батюшки, просто запишите на лист бумаги 2 короткие молитвы и хотя бы раз в день прочитывайте их.

Молитва от войны Господу Богу

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Спаси народ православный от вражеских пуль жестокой войны. Защити милостью своей детей и женщин. Укрой от погибели стариков и матерей. Сбереги от ранения, огради от мучения. Молюсь тебе за весь народ, пускай же мир скорей придет. Да будет воля твоя. Аминь.

Не второпях креститесь и передаете этот текст другому человеку.

Молитва от войны Николаю Чудотворцу

Чудотворец Николай, Защитник и Спаситель. Ниспошли с небес чудо православное и прекрати гибель Божьих людей. Ради страдальцев и мучеников, ради Апостольской Церкви, умоляю тебя защитить от войны. Сбереги сиротских детей, отцов дедов и матерей. Отринь все скорби от ран и возведи праведных в Священный Храм. Да будет воля твоя. Аминь.

И пусть Господь Бог защитит Вас от войны!

Поделитесь с друзьями

Источник: https://xn----9sbewbkihfjfskz.xn--p1ai/molitva-o-sohranenie-doma-vo-vremya-vojny/

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.