Молитва о беременную женщину

Содержание

Молитвы во время беременности

Молитва о беременную женщину

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, от преве́чнаго Отца́ рожде́нный Сы́не пре́жде ве́к, и в после́дния дни́, благоволе́нием и соде́йствием Свята́го Ду́ха, изво́ливый рожде́ну бы́ти от Пресвяты́я Де́вы я́ко младе́нцу, повиену и положе́ну во я́сли, са́м Го́споди, в нача́ле сотвори́вый челове́ка и жену́ спряги́й ему́, за́поведь да́в и́м: расти́теся и мно́житеся и напо́лните зе́млю, поми́луй меня́ по вели́цей ми́лости Твое́й рабу́ Твою́ (и́мя) готовящуюся роди́ти по за́поведи Твое́й. Прости́ мне́ во́льныя и нево́льныя грехи́, благода́тию Твое́ю да́руй мне́ си́лу благополу́чно разреши́тися от бре́мене своего́, сохрани́ меня́ и младе́нца во здра́вии и благомощии, огради́ я́ а́нгелы Твои́ма и сохрани́ от неприя́зненнаго де́йствия лука́вых духо́в, и от вся́кия ве́щи злы́я. Ами́нь.

* * *

Тропарь, глас 4

:

Я́ко Пресве́тлая Звездо́, просия́ Боже́ственными чудесы́ святы́й Твой о́браз, Цели́тельнице. Пода́ждь у́бо и нам, Богоро́дице Мари́е, исцеле́ние неду́гов душе́вных и теле́сных, спасе́ние и ве́лию ми́лость.

Перевод: Как преяркая Звезда, просиял Божественными чудесами святой Твой образ, Целительница. Подай и нам, Богородица Мария, исцеление болезней душевных и телесных, спасение и великую милость.

Молитва

:

Приими́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему.

По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Кондак, глас 8

:

В мо́ри жите́йстем обурева́емии,/ треволне́нию подпа́даем страсте́й и искуше́ний./ Пода́ждь у́бо нам, Госпоже́, ру́ку по́мощи, я́коже Петро́ви Сын Твой,/ и ускори́ от бед изба́вити ны, да зове́м Ти:// ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице.

Перевод: В бурном море житейском мы попадаем в штормы страстей и искушений. Подай же нам, Госпожа, руку помощи, как Петру Сын Твой (Мф.14:28-31), и поспеши от бед избавить нас, да взываем к Тебе: «Радуйся, всеблагая Скоропослушница».

Молитва1

:

Преблагослове́нная Влады́чице, Присноде́во Богоро́дице, Бо́га Сло́ва па́че вся́каго сло́ва на спасе́ние на́ше ро́ждшая, и благода́ть Его́ преизоби́льно па́че всех прия́вшая! Мо́ре я́вльшаяся Боже́ственных дарова́ний и чуде́с приснотеку́щая река́, излива́ющая бла́гость всем, с ве́рою к Тебе́ прибега́ющим!
Чудотво́рному Твоему́ о́бразу припа́дающе, мо́лимся Тебе́, всеще́дрей Ма́тери Человеколюби́ваго Влады́ки: удиви́ на нас пребога́тыя ми́лости Твоя́, и проше́ния на́ша, приноси́мая Тебе́, Скоропослу́шнице, ускори́ испо́лнити, все, е́же на по́льзу во утеше́ние и спасе́ние коему́ждо устроя́ющи. Посети́, Преблага́я, рабы́ Твоя́ благода́тию Твое́ю, и пода́ждь неду́гующим цельбу́ и соверше́нное здра́вие, обурева́емым тишину́, плене́нным свобо́ду и разли́чными о́бразы стра́ждущих уте́ши. Изба́ви, Всеми́лостивая Госпоже́, всяк град и страну́ от гла́да, я́звы, тру́са, пото́па, огня́, меча́ и ины́я ка́зни вре́менныя и ве́чныя. Ма́терним Твои́м дерзнове́нием отвраща́ющи гнев Бо́жий, и душе́внаго расслабле́ния, обурева́ния страсте́й и грехопаде́ний свободи́ рабы́ Твоя́, я́ко да непреткнове́нно во вся́ком благоче́стии пожи́вше в сем ве́це, и в бу́дущем ве́чных благ сподо́бимся благода́тию и человеколю́бием Сы́на Твоего́ и Бо́га, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва 1-я

Приими́, Госпоже́ Богороди́тельнице, сле́зная моле́ния рабо́в Твои́х, к Тебе́ притека́ющих. Зрим Тя на святе́й иконе во чре́ве нося́щую Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Христа́. А́ще и безболе́зненно родила́ еси́ Его́, оба́че ма́терния ско́рби ве́си и не́мощи сыно́в и дще́рей челове́ческих зри́ши.

Те́мже те́пле припа́дающе к цельбоно́сному о́бразу Твоему́ и умиле́нно сей лобыза́юще, мо́лим Тя, Всеми́лостивая Влады́чице: нас, гре́шных, осужде́нных в боле́знех роди́ти и в печа́лех пита́ти ча́да на́ша, ми́лостивно пощади́ и сострада́тельно заступи́.

Младе́нцы же на́ша, та́кожде и роди́вшия их, от тя́жкаго неду́га и го́рькия ско́рби изба́ви; да́руй им здра́вие и благомо́щие, да и пита́емии от си́лы в си́лу возраста́ти бу́дут, и пита́ющия их испо́лнятся ра́достию и утеше́нием, я́ко да и ны́не предста́тельством Твои́м из уст младе́нец и ссу́щих Госпо́дь соверши́т хвалу́ Свою́.

О, Ма́ти Сы́на Бо́жия! Умилосе́рдися на ма́тери сыно́в челове́ческих и на немощны́я лю́ди Твоя́: постига́ющия нас боле́зни ско́ро исцели́, належа́щия на нас ско́рби и печа́ли утоли́ и не пре́зри слез и воздыха́ний рабо́в Твои́х. Услы́ши нас в день ско́рби, пред ико́ною Твое́ю припа́дающих, и в день ра́дости и избавле́ния приими́ благода́рная хвале́ния серде́ц на́ших.

Вознеси́ мольбы́ на́ша ко Престо́лу Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да ми́лостив бу́дет ко грехо́м и не́мощем на́шим и проба́вит ми́лость Свою́ ве́дущим и́мя Его́, я́ко да и мы, и ча́да на́ша, просла́вим Тя, Милосе́рдную Засту́пницу и ве́рную Наде́жду ро́да на́шего, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, в земно́й жи́зни нас не оставля́ющая! К кому́ моли́твы вознесу́, к кому́ сле́зы и воздыха́ния принесу́, а́ще не к Тебе́, всех ве́рных утеше́ние! Со стра́хом, ве́рою, любо́вию, Ма́ти Живота́, молю́: да вразуми́т Госпо́дь лю́ди правосла́вныя во спасе́ние, да даст ражда́ти нам чад Тебе́ и Сы́ну Твоему́ во благоугожде́ние, да соблюде́т нас в чистоте́ смире́ния, в наде́жде о Христе́ спасе́ния, и да́рует нам всем, в покро́вех благода́ти Твоея́, земно́е утеше́ние. Храни́ нас под се́нию ми́лости Твоея́, Пречи́стая, моля́щимся о ро́дах помози́, наве́тов злых свободи́, тя́жких бед, напа́стей и смерте́й отврати́. Даждь благода́тное прозре́ние, дух сокруше́ния о гресе́х, даждь зре́ти всю высоту́ и чистоту́ дарова́ннаго нам Христо́ва уче́ния; храни́ нас от поги́бельнаго отчужде́ния, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся Небе́снаго успокое́ния и та́мо с возлю́бленными Твои́ми, со все́ми святы́ми просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва пред иконою Божией Матери «Феодоровской»1

К кому́ воззову́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в печа́ли мое́й; кому́ принесу́ сле́зы и воздыха́ния моя́, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небесе́ и земли́. Кто́ исто́ргнет мя́ из ти́ны грехо́в и беззако́ний, а́ще не Ты́, о Ма́ти Живота́, Засту́пнице и Прибе́жище ро́да челове́ческаго.

Услы́ши стена́ние мое́, уте́ши мя́ и поми́луй в го́рести мое́й, защити́ в беда́х и напа́стех, изба́ви от озлобле́ний и скорбе́й и вся́ких неду́гов и боле́зней, от вра́г ви́димых и неви́димых, умири́ вражду́ стужа́ющих мне́, да изба́влен бу́ду от клеветы́ и зло́бы челове́ческия; та́кожде от своея́ ми́ пло́ти гну́сных обы́чаев свободи́ мя́.
Укры́й мя́ под се́нию ми́лости Твоея́, да обря́щу поко́й и ра́дость и от грехо́в очище́ние. Твоему́ Ма́тернему заступле́нию себе́ вруча́ю; бу́ди мне́ Ма́ти и наде́жда, покро́в и по́мощь и заступле́ние, ра́дость и утеше́ние и ско́рая во все́м Помо́щнице.
О, чу́дная Влады́чице! Вся́к, притека́яй к Тебе́, без Твоея́ всеси́льныя по́мощи не отхо́дит: сего́ ра́ди и а́з недосто́йный к Тебе́ прибега́ю, да изба́влен бу́ду от внеза́пныя и лю́тыя сме́рти, скре́жета зу́бнаго и ве́чнаго муче́ния. Небе́сное же Ца́рствие получи́ти сподо́блюся и Тебе́ во умиле́нии се́рдца реку́: Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Предста́тельнице и Засту́пнице на́ша усе́рдная, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва 1-я, о благополучном разрешении

:

О, Пресла́вная Ма́терь Бо́жия, поми́луй меня́, рабу́ Твою́, и прииди́ ко мне́ на по́мощь во вре́мя мои́х боле́зней и опасностей, с кото́рыми рождают ча́д все́ бедные дще́ри Е́вы.

Вспомни, о, Благослове́нная в жена́х, с како́ю радостью и любо́вию Ты́ шла поспе́шно в го́рнюю страну́ посетить сродницу Твою́ Елисаве́ту во вре́мя ее беременности, и како́е чуде́сное де́йствие произвело благода́тное посеще́ние Твое́ и в ма́тери и в младе́нце.

И по неисчерпа́емому благосе́рдию Твоему́ да́руй и мне́, униженнейшей ра́бе Твое́й, разрешиться от бре́мени благополу́чно; да́руй мне́ сию́ благода́ть, что́бы дитя́, покоящееся тепе́рь под мои́м се́рдцем, прише́дши в чу́вство, с ра́достным взыгра́нием, подо́бно свято́му младе́нцу Иоа́нну, поклонялось Боже́ственному Го́споду Спаси́телю, Кото́рый из любви́ к на́м, гре́шным, не возгнуша́лся и Са́м стать младе́нцем. Неизглаго́ланная ра́дость, кото́рою преисполнилось де́вственное Твое́ се́рдце при воззре́нии на новорожденного Твоего́ Сы́на и Го́спода, да услади́т ско́рбь, предстоя́щую мне́ среди́ боле́зней рожде́ния. Жи́знь ми́ра, мо́й Спаси́тель, рожде́нный Тобо́ю, да спасе́т меня́ от сме́рти, пресекающей жи́знь мно́гих ма́терей в ча́с разреше́ния и да причте́т пло́д чре́ва моего́ к числу́ избра́нных Бо́жиих. Услышь, Пресвята́я Цари́ца Небе́сная, смире́нную мольбу́ мою́ и при́зри на меня́, бе́дную гре́шницу, о́ком Твоея́ благода́ти; не постыди́ моего́ упова́ния на Твое́ вели́кое милосе́рдие и осени́ меня́. Помо́щница христиа́н, Исцелительница боле́зней, да сподоблюсь и я́ испытать на себе́, что́ Ты́, Ма́терь милосе́рдия, и да просла́влю всегда́ Твою́ благода́ть, не отвергшую никогда́ моли́твы бе́дных и избавля́ющую все́х призыва́ющих Тебя́ во вре́мя ско́рби и боле́зни. Ами́нь.

Молитва 2-я, жене перед родами

Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода на́шего Иису́са Христа́, я́же ве́си рожде́ние и естество́ ма́тере и ча́да, поми́луй рабу́ Твою́ (и́мя) и помози́ в ча́с се́й да разреши́тся бре́мене своего́ благополу́чно. О, всеми́лостивая Влады́чице Богоро́дице, я́же не потре́бовала еси́ по́мощи в рожде́нии Сы́на Бо́жия, пода́ждь по́мощь се́й ра́бе твое́й по́мощи тре́бующей, наипа́че же от Тебе́.

Да́руй е́й благомо́щие в ча́с се́й, и младе́нца и́же и́мать роди́тися и вни́ти в све́т ми́ра сего́ сподо́би в благопотре́бное вре́мя и у́мнаго све́та во святе́м креще́нии водо́ю и Ду́хом. Тебе́ припа́даем, Ма́ти Бо́га вы́шняго, моля́щеся: Бу́ди ми́лостива ма́ти се́й, е́йже прии́де вре́мя бы́ти ма́ти, и умоли́ воплоти́вшагося из Тебе́, Христа́ Бо́га на́шего, да укрепи́т ю́ си́лою свое́ю свы́ше.

Ами́нь.

* * *

Тропарь, глас 82

:

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу:/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́,/ и де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Мела́ния, дух твой.

Перевод: В тебе, матерь, точно сохранилось то, что в нас по Божию образу: ибо, взяв свой крест, ты последовала за Христом, и делом учила пренебрегать плотью, как преходящей, заботиться же о душе, творении бессмертном. Потому и радуется с Ангелами, преподобная Мелания, дух твой.

Кондак, глас 3

:

Де́вства чистоты́ возлю́бльши и обру́чника к благи́м увеща́вши,/ премно́жество бога́тства расточи́/ в пребыва́ние и́ночествующим, Богоблаже́нная, и оби́тели воздви́же./ Те́мже в Небе́сныя оби́тели всели́ся,// помина́й нас, Мила́ние всечестна́я.

Перевод: Девства чистоту возлюбив и супруга к благому побудив, многое богатство раздала ты в пользование монашествующим, Богоблаженная, и воздвигла обители. Потому в Небесные обители переселившись, вспоминай нас, Мелания всеми почитаемая.

2 Минея общая. Служба обща преподобней жене единей.

См. также: РОДЫ

Источник: //azbyka.ru/molitvoslov/molitvy-vo-vremya-beremennosti.html

Молитва о беременную женщину

Молитва о беременную женщину

Данная статья содержит: молитва о беременную женщину – информация взята со вcех уголков света, электронной сети и духовных людей.

Многие считают беременность испытанием, хотя на самом деле это великое счастье. Тот, кто уже родил ребеночка, это поймет. Но многие боятся этого необыкновенного периода в своей жизни, страшатся родов. Успокоится, укрепить силы поможет молитва для беременных. Как и когда ее читать, к кому из Святых обращаться? Давайте разберемся.

В душе должна быть вера

Необходимо понимать, что молитва для беременных лекарством не является. Это постоянный разговор женщины с Господом. Можно назвать его связью души с Высшими Силами. Люди думают, что необходимо обязательно читать тексты, которые содержаться в молитвословах.

Конечно, они помогают создать необыкновенную атмосферу, внушить самой себе важность данного «разговора». Однако молитва беременной женщины – это, скорее, исходящий из души монолог, состоящий из надежд и чаяний. В нее вкладываются все те мелочи и нюансы, в которые порой некого больше посвятить.

Господу нужно всецело доверять, рассказывая, чего вы ожидаете от будущего ребенка, каким его видите, чего опасаетесь. Важно, чтобы молитва беременной женщины была сложена душой. Она же произносится не для зрителей. Говорите все, что вас в настоящий момент волнует. Пусть это покажется глупым или странным.

Господь смеяться не станет. Он осенит беременную добротой, потихонечку избавит от страхов, поможет пройти тяжкий период.

К кому обращаться

Далеко не каждая женщина знает своего Ангела-хранителя, имеет представление о иерархии Святых. Конечно, это не особенно важно. Всегда можно обратить мысленный взор к Господу и найти успокоение. Только в такой важный период, как беременность, хочется соблюдать все до мелочей. Женщины стремятся узнать, что рекомендуют священнослужители.

Покровительницей беременных является Богородица. Она, как мать, понимает все, что творится с телом женщины, как оно меняется и расцветает. Естественно, Ей понятны любые нюансы эмоций беременной.

Священнослужители рекомендуют принести в дом Икону Богородицы. Пусть ее Святой Лик всегда будет рядом, ободряет и успокаивает. Молитва для беременных, обращенная к Богородице, считается наиболее сильной.

Естественно, она должна быть искренней, открытой, доверчивой.

Молитва беременной Богородице

Сам текст можно найти в специальной книжке, что продается в Храме. Учить его наизусть совсем не обязательно. Называется он «православная молитва беременной женщины к Божией Матери».

Читать нужно дважды в день, вкладывая в слова всю свою надежду. Данная молитва для беременных является просьбой о легком разрешении.

Ведь известно, что одни женщины проходят испытание быстро, без особых болевых ощущений, другим на долю выпадают тяжкие труды.

Молить Богородицу нужно о том, чтобы вам дана была милость с честью и достоинством выполнить свой главный долг. Как известно, Господь не по силам ноши не дает.

Поэтому твердая уверенность в том, что лишней боли вам не причинят, должна стать основой обращения к Божией Матери. Не стоит концентрироваться на страхах. Большая часть из них вовсе не обоснованы.

Текст молитвы построен на любви и доверии, на самых чистых чувствах. На них и рекомендуется концентрировать внимание.

Текст молитвы Богородице

В специальной литературе вы найдете слова на старославянском. Не всем удобно их произносить, мысли путаются, а смысл искажается. Нет ничего зазорного в том, чтобы использовать более понятные слова. Например, можно говорить так: «Пресвятая Матерь Божия, прошу, помилуй меня, рабу Твою (имя).

Приди на помощь ко мне во время опасности и болезни, с которыми рождают чад дочери Евы. Ты с великой радостью и любовью принесла чудо родственнице Твоей Елисавете, во время беременности ее. Благодать подарила Ты ребенку и матери. Даруй и мне, рабе Твоей благодать и доброту Свою.

Помоги благополучно разрешиться от бремени. Чтобы дитя, что покоится сейчас под моим сердцем, с радостью вошло в этот мир. Чтобы с верою и любовью поклонялось Господу, любящему человечество так, что не погнушался сам воплотиться в младенца.

Пусть любовь и радость Твоя от появления на свет Сына Господа умалят предстоящую мне боль и скорбь. Аминь!»

Как мать может помочь беременной дочери

Переживания, связанные с предстоящими родами, касаются, как правило, всех членов семьи. Молитва матери о беременной дочери придает сил обоим. Кто, как не самый родной человек, может понять все переживания, малейшие страхи, охватывающее вдруг отчаяние?

Матерям рекомендуется укреплять свой собственный дух. В этот период на их хрупкие плечи ложится двойной груз. Они, используя собственный опыт, могут значительно облегчить участь дочерей. А для этого нужно передавать им знания и духовную силу.

Молитва матери о беременной дочери обращается также к Пресвятой Богородице. Рекомендуется иметь дома Икону, которая называется «Семистрельная». Она помогает в болезнях и при родах. Обращаться к Иконе со словами молитвы нужно дважды в день.

И еще тогда, когда охватывает необоснованное волнение (так часто бывает).

Посещение Храма

Конечно, вести разговор с Господом нужно “из души”, не обращая внимания на то место, где находитесь. Только посещение Церкви на многих производит чудодейственное впечатление. Маме рекомендуется ласково подталкивать беременную дочь к таким визитам.

Особенно когда последняя склонна к преувеличению опасностей. Для будущей мамочки порой ее нервное состояние страшнее реальных опасностей.

Молитва беременной о сохранении беременности, произнесенная в Храме, да еще в присутствии родного человека, окажет самое позитивное влияние.

Обязательно сходите к причастию. Порой неспешные действия, наполненные сакральным смыслом, помогают лучше уговоров и лекарств. Беременную необходимо не просто окружать любовью, а погрузить в нее, чтобы женщина ощущала полную защищенность. От ее состояния зависят здоровье и жизнь малыша.

Молитва беременной о ребенке

Мамочкам рекомендуется не считать себя главным действующим лицом в предстоящем событии. Вы удивлены? Ведь есть некто, кто намного важнее. Это ваш будущий (уже живущий) малыш. Загляните в свою душу.

Даже если это первая беременность, вы сможете найти в глубине себя огромное чувство к тому, кто пока еще ютится в вашем теле. Поэтому молитва беременной о здоровье ребенка – первостепенна. Подумайте, ведь ныне только от вас зависит, как малыш появится на свет, как будет жить дальше.

Молитвы матери настолько сильны, что могут преодолеть любое колдовство. Обязательно обращайтесь к Господу и Пресвятой Богородице с просьбами о здоровье и счастливой судьбе для своего чада. К Иконе «Скоропослушница» обращаются в самые трудные моменты.

Она помогает обрести твердую веру и быстро исполнить задуманное. Если на вас накатили страхи, то помолитесь перед ней.

Помощь в момент родов

Когда молодая мать приступает к своим главным трудам, долг родственников – молить Господа о нисхождении к ней. Для этого обращаются к Святым Мелании Римляныне, Анастасии Узорешительнице, праведным Захарии и Елисвете.

Лучше всего не ждать возле больницы, все равно толку от этого не будет. Идите в Храм, обратите всю любовь свою к Святым Ликам. Попросите Господа о помощи родному человеку.

Если такова будет Его воля, то женщина легко справиться с трудами, ребеночек появится на свет сильным и здоровым.

Да и ваше спокойствие окажет благотворное воздействие на любимого человека, даже на двоих. Ведь известно, что мысли и эмоции имеют свойство передаваться на расстоянии. Зачем перегружать роженицу своими тревогами, когда можно передать ей любовь и уверенность в благополучном завершении дела.

Вера каждый день

Что греха таить, нынче принято вспоминать о Господе только в моменты трудностей. А ведь Его присутствие необходимо душе постоянно. В период, когда в чреве формируется новая жизнь, это особенно актуально.

Женщины интересуются, есть ли специальные молитвы беременной на каждый день. На самом деле они такие же, как для всех. Проснувшись, прочтите «Отче наш». Это поможет начинать каждый новый день с верой в благополучие. Еще рекомендуется читать молитвы от колдовства.

Во время беременности женщины более восприимчивы к дурному глазу и другим негативным воздействиям. Защита находится внутри, в душе. Ею и пользуйтесь. А для укрепления сил произносите «Молитву от чародейства» и девяностый псалом. Еще ежедневно нужно разговаривать с Ангелом-хранителем.

К нему обращаются своими словами, прося заступничества перед Господом.

О здоровье

Беременность – не болезнь, это каждому понятно. Только это состояние постоянно вызывает тревогу. Люди волнуются о том, чтобы не возникало отклонений или патологий. Не забывайте, что мысли могут материализоваться.

Рекомендуется не придумывать всякой ерунды, а обратиться к Господу за помощью. Молитва о здоровье беременной читается всеми, кто ее любит. Обращаются с ней к Господу и Богородице. Лучше всего делать это в Храме.

Стоит взять за правило посещать его раз в неделю и ставить свечку за здравие будущей мамочки. Найдите там Икону Целительница, к ней и обращайте свои мысли и мольбы. Она помогает излечить любое заболевание и мамочки, и будущего малыша. Говорите своими словами, не скрывая любых страшных фантазий.

Лучше очистить свои мысли в Храме, чем влиять ими на женщину, и так находящуюся в непростом положении. Ей нужны ваши поддержка и сила, а не страхи и домыслы.

О здоровье в особых случаях

Бывает, что беременность идет не так. Женщина страдает. Естественно, мучается и не рожденный малыш. Родные не знают, как помочь в такой ситуации. В Храме есть Иконы, которые могут буквально чудо сотворить, если Господь позволит.

Урок искусства для беременных женщин

Желательно знать, к какой из них обращаться. Когда у молодой женщины рак, то материнская молитва за беременную дочь должна быть направлена Иконе Всецарица. Она помогает при самых тяжелых недугах, важно не оставлять надежды.

К Иконе Неупиваемая Чаша обращаются, когда один из членов семьи страдает алкоголизмом (не дай Бог, это сама беременная). Споручница грешных рекомендуется, если женщина ранее делала аборты. Это огромный грех, последствия которого могут пасть на малыша. Молите о прощении. Господь милостив, он увидит ваше искреннее раскаяние.

Для будущего папы

На мужчину беременная может сердиться или кричать, но она отчаянно нуждается в его поддержке.

А на самом деле, он способен выказать достаточно мудрости, чтобы ласково оберегать свою жену? Об этом мужчине нужно спросить себя самого. Ведь его долг – обеспечить жене ощущение полной безопасности.

И если от внешних врагов защитить – дело не особо трудное, то как уберечь ее от надуманных (или реальных) страхов?

Здесь нужно, в первую очередь, иметь твердость и силу в себе. Они достигаются верой. Будущим отцам рекомендуется ежедневно обращаться к Господу за благословением на труды, за мудростью. Читайте «Отче наш», «Символ веры», «Девяностый псалом».

Эти молитвы помогут справиться с собственными тревогами и стать опорой семьи. Когда соблазны бывают особенно сильными, душу укрепить поможет Икона «Призри на смирение». Обратитесь к ней, чтобы помогла вести праведный образ жизни.

Ее чудодейственное влияние спасает от гордости и высокомерия, делает человека более добрым и смиренным.

А что еще может стать основой душевного равновесия беременной, если не спокойствие и уверенность ее мужа? Чтобы не омрачить жизнь жены материальными тяготами, обратитесь к Иконе «Спорительница хлебов». Она благословляет верующих на успех в трудном начинании. Работа будет спориться, а доходы – расти, когда на то будет воля Господа.

В любом случае беременность – это огромная радость. Не тушите ее проблемами, даже в тех случаях, когда есть некоторые отклонения. Надейтесь на Высшую помощь.

Если собственные силы на исходе, то поезжайте в монастырь и попросите послушников помолиться за беременную.

Люди, посвятившие жизнь Господу, станут надежными заступниками роженицы, своими молитвами воздвигая вокруг нее оболочку Святой любви.

Источник: //xn----9sbewbkihfjfskz.xn--p1ai/molitva-o-beremennuyu-zhenshhinu/

Молитва беременных о сохранении ребенка и о здоровье ребенка

Молитва о беременную женщину

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм  Господи, Спаси и Сохрани † –  //www.instagram.com/spasi.gospodi/ .  В сообществе больше 30 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывание святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях… Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

Люди верующие обращаются за помощью и советом к Богу и Святым в разных жизненных ситуациях. Каждый отдельный Святитель помогает преодолеть трудности жизни человеческой. О чем православные могут просить Великомучеников:

 • о здравии и выздоровлении;
 • об исцелении не только телесном, но и душевном;
 • о решении каких-либо бытовых проблем.

Очень часто к Преподобным приходят женщины и мужчины. Матери просят за своих взрослых детей, а также даже будущих. Особенно сильна молитва женщины в положении.

Будущие мамы могут обращаться с мольбами о сохранении беременности, о благополучном вынашивании, о легких и быстрых родах и, чтобы родился здоровый ребенок.

Многие молодые женщины может и хотели бы помолиться, но не знают кому, поэтому в этой статье мы уделим особое внимание таким настолько важным молебнам.

К каким же Святым беременные женщины могут обращаться с прошениями?

 • Пресвятой Богородице
 • Матроне Московской
 • Иисусу Христу
 • Ксении Петербуржской
 • Симеону Мироточивому
 • Николаю Чудотворцу
 • Параскеве Пятнице

Молитва беременной женщины о здоровом ребенке

Дети – это самые важные люди в жизни человека. Они не только освещают путь жизненный, но и придают ему особый смысл. Без них не будет продолжения рода людского. Каждая женщина рано или поздно мечтает стать мамой. Иногда это получается сразу, в некоторых случаях нужно приложить усилия и подождать.

Но даже узнав, что жизнь внутри вас зародилось, не всегда беременность проходит гладко. В частых случаях будущую мать может беспокоить не только токсикоз, но и более серьезные проблемы, вплоть до угрозы прерывания беременности.

Кроме того, если Вас одолевает паника, потеряна уверенность, что все будет хорошо, что сможете выносить и родить здоровое потомство, вы очень мнительны и восприимчивы, вам поможет вера.

При возможности будущим мамам желательно ходить в церковь, причащаться, исповедоваться, читать мольбы к Пресвятым. Если нет сил посещать храм, можно просить поддержки и помощи у святых и дома.

Молитва для беременных о вынашивании ребенка

Обращение к Господу Богу даст силы женщине не только преодолеть все проблемы на пути к огромному счастью, но и даст веру в то, что у нее получится выносить и родить здорового ребенка.

«Всемогущий Боже, видимого и невидимого Творец! К Тебе, Отцу возлюбленному, мы прибегаем, создания разумом одаренные, потому что по совету особенному Ты наш род создал, с мудростью неизречимой тело наше сотворив из земли да душу Своего Духа в него вдохнув, чтобы подобием Твоим были мы.

В Твоей воле сотворить нас сразу ангелами было, если восхотел бы Ты, но в Твоей премудрости было угодно, чтобы в Тобой порядке установленном через брак, через жену и мужа род человеческий преумножался. Людей благословить Ты восхотел, чтобы множились они и росли. И землю, и сонмы ангельские наполняли.

О Отче и Боже! Да во веки прославляемо и славимо имя Твое за сделанное для нас. Так же за милосердие Твое Тебя благодарю, что по Твоей воле не только я сама произошла от творения Твоего чудного и избранных число пополняю, но что удостоил Ты меня в супружестве благословить и чрева плод мне послал. Это дар Твой, милость Твоя Божественная, о, Отче.

Потому к Тебе одному я обращаюсь и Тебя молю с сердцем смиренным о помощи и милости, чтобы творимое Тобой во мне силою Твоей, сохранено было и к рождению благополучному приведено.

Ибо, о Боже, знаю я, что путь свой избирать не в человеческой власти и не в силах человеческих.

К падению мы склонны и слабы духом слишком, чтобы сетей тех миновать, которые нам, по соизволению Твоему дух злой расставляет.

Слабы избегнуть злополучия того, к которое легкомыслие наше ввергнуть может. Лишь Твоя безгранична мудрость. И кого пожелаешь, того от напасти всякой сохранишь.

Потому и я, раба Твоя, Отче милосердный, в печали моей себя предаю в руки Твои и молю о том, чтобы посмотрел Ты милосердия оком на меня и от страдания всякого сохранил.

Пошли нам, мужу моему милому и мне отраду, радости всякой Владыка.

Чтобы при виде благословения Твоего мы Тебе поклонялись от сердца всего и духом радостным служили. Не хочу я изятой быть из того, что Тобой на весь наш род наложено было, повелевая чада рождать в болезнях. Но Тебя прошу смиренно, чтобы страдания Ты перенести мне помог и исход благополучный послал.

И если услышишь Ты молитву эту нашу, а нам дитя хорошее и здоровое пошлешь, к Тебе его привести снова клянемся, и Тебе посвятить, чтобы для семени нашего и нас пребыл Ты Отцом и Богом милосердным, так и мы вместе с ребенком нашим клянемся слугами верными тебе быть всегда.

Милосердный Боже, рабы Твоей молитву услыши, сердца нашего мольбу исполни, ради спасителя нашего Иисуса Христа, воплотившегося ради нас и в вечности правящего. Аминь!»

//www..com/watch?v=Y8X9nkgkeTY

Молитва беременных о сохранении ребенка Матушке Матроне

Кроме того, о вынашивании и рождении крепкого дитя можно просить у Матроны Московской. Она при жизни была слепа, но это не мешало ей быть доброй, в особенности к детям малым. Из-за этой искренней, чистой любви к страждущим, верующие ее ласково называют Матронушка.

«О, блаженная мати Матроно, услыши и приими ныне нас, грешных, молящихся к тебе , навыкшая во всем житии твоем приимати и выслушивати всех страждующих и скорбящих с верою и надеждою к твоему заступлению и помощи прибегающих, скорое поможение и чудесное исцеление всем подавающи; да не оскудеет и ныне милосердие твое к на, недостойным, мятущимся в многосуетном мире сем и нигдеже не обретающим утешения и сострадания в скорбех душевных и помощи в болезнех телесных, исцели болезни наша, избави от искушений и мучительства дьявола страстно воюющаго, помози донести житейский свой Крест, снести вся тяготы жития и не потерять в нем образ Божий, веру православную до конца дней наших сохранити, упование и надежду на Бога крепкую имети и нелицемерную любовь к ближним, дабы помози нам по отшетствии из жития сего достигнути Царствия Небесного со всеми угодившими Богу, прославляюще милосердие и благость Отца Небесного, в Троице славимого: Отца и Сына и Святого Духа во веки веков. Аминь.»

Обычно, в семье, которая еще просто планирует рождение ребеночка, уже знают, кого бы им хотелось больше. Конечно, никто не может быть уверенным, что родится мальчик или девочка. Но можно попросить Святых Угодников.

Если Вы будете искренне, с чистыми намерениями обращаться к Святейшим, они помогут вам. В том случае, если мать или отец больше хотят девочку, то следует читать молитвы  к Параскеве Пятнице, а, если наоборот, то вот мальчика стоит просить у Александра Свирского.

Молитвы для беременных при угрозе выкидыша и о сохранении плода

Вынашивание ребеночка – процесс очень сложный, выматывающий. С одной стороны, это чудо, которого некоторые ждут многие годы, но с другой, бывает так, что выносить дитя не просто тяжело, а даже опасно для здоровья самой женщины.

Если женщину постоянно мучают разные проблемы, что стоит вопрос о сохранении беременности или возможном выкидыше, то необходимо попросить заступничества у Пресвятой Богородицы.

Просить деву Марию о покровительстве следует так:

«О, Пресвятая Дево, Мати Господа Вышняго, Скоропослушная Заступнице всех, к Тебе с верою прибегающих! Призри с высоты небеснаго вели­чия Своего на мене непотребнаго, припадающаго к иконе Твоей, услыши скоро смиренную молитву мене грешнаго и принеси ю к Сыну Своему: умоли Его, да озарит мрачную душу мою светом Божественныя благодати Своея и очистит ум мой от помыслов суетных, да успокоит страждущее мое сердце и исцелит раны его, да вразу­мит мя на добрая дела и укрепит работати Ему со страхом, да простит вся содеянная мною злая, да избавит вечныя муки и не лишит небеснаго Своего Царствия. О Преблагословенная Богородице: Ты благоизволила еси нарещися во образе Своем Скоропослушница, по-велевающи всем притекати к Тебе с верою: не призри убо мене скорбнаго и не попусти погибнути мне в бездне грехов моих. На Тя по Бозе все мое упование и надежда спасения, и Тво­ему покрову и предстательству пору­чаю себе во веки. Аминь.»

Молитва за беременную дочь и ее ребенка

Читать мольбы Святым за здоровье беременной и ее будущего малыша, может не только сама женщина, но и ее родные и близкие. В особенности понимает, какого это вынашивать дитя 9 месяцев мама.

Матери не только знают, как сложно бывает женщинам в таком положении, но и невероятно сильно переживают за своих дочерей. Они волнуются, наверное, даже больше, нежели, когда сами ждали пополнение в своей семье. Но, чтобы так не нервничать и быть уверенной, что с дочкой все будет хорошо, мама может обратиться с просьбой к Пресвятой Богородице.

«Пресвятая Дево, Мати Господа нашего Иисуса Христа, помилуй рабу Твою (имя) и помози в час сей да разрешится бремене своего благополучно.

О всемилостивая Владычице Богородице, подаждь помощь сей рабе Твоей, помощи требующей, наипаче же от Тебе.

Тебе припадаю, Мати Бога вышняго, буди милостива, ей же прииде время быти мати, и умоли воплотившагося из Тебе Христа Бога нашего, да укрепит ея силою Своею свыше. Аминь».

Матери могут просить Святейших о благополучном вынашивании плода, о том, чтобы ее дочь и ее кровинка были здоровы, о сохранении плода, о быстром  и безболезненном родоразрешении.

Обращение к «Скоропослушнице» в роддоме

Женщинам, находясь в родильном доме, вряд ли, хватит сил  и терпения читать молебны, но мамы в этот момент могут стать их спасителями. Ведь есть молитвы, с которыми можно обращаться к Святым в активный период начавшихся родов.

Эти просьбы помогут женщине легче перенести родовой процесс, он пройдет быстрее и не будет настолько болезненным. Поможет в период родов молитва перед иконой Божией Матери «Скоропослушница».

«Преблагословенная Владычице, Приснодево Богородице, Бога Слова паче всякаго слова на спасение наше рождшая, и бла­годать Его преизобильно паче всех приявшая, море явльшаяся Божественных дарований и чудес приснотекущая река, изливающая благость всем, с верою к Тебе прибегающим!

Чудотворному Тво­ему образу припадающе, молимся Тебе, всещедрей Матери Человеколюбиваго Владыки: удиви на нас пребогатыя милости Твоя, и прошения наша, приносимая Тебе, Скоропослушнице, ускори исполнити, все, еже на пользу во утешение и спасение коемуждо устрояющи.

Посети, Преблагая, рабы Твоя благодатию Твоею, подаждь недугующим цельбу и совершенное здравие, обуревае­мым тишину, плененным свободу и различными образы стражду­щих утеши, избави, всемилости­вая Госпоже, всяк град и страну от глада, язвы, труса, потопа, огня, меча и иныя казни временныя и вечныя, Матерним Твоим дерзновением отвращающи гнев Божий: и душевнаго разслабления, обуревания страстей и гре­хопадений свободи рабы Твоя, яко да непреткновенно во всяком благочестии поживше в сем веце, и в будущем вечных благ сподобимся благодатию и человеколюбием Сына Твоего и Бога, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.»

Вот теперь, Вы, дорогие наши читатели, знаете, какие молитвы пригодятся в такой чудесный, удивительный период в жизни, как беременность. Но самое главное, не забывайте, что просить у Святых можно о чем угодно, и они никогда не откажут в помощи, но это стоит делать искренне, от чистого сердца, с открытой душой.

Да хранит Вас Бог!

Источник: //ikona-i-molitva.info/molitva-beremennyx-o-soxranenii-rebenka-i-o-zdorove-rebenka/

Молитва для беременных

Молитва о беременную женщину

Рождение ребенка – это самое радостное событие в жизни женщины. Это не просто чудо, но также и таинство. Во многом все зависит от Воли Божьей. Поэтому многие беременные женщины прибегают к молитвам, чтобы просить Высшие Силы о благополучных родах и рождении здорового малыша.

Молитва о благополучном вынашивании здорового плода

Во время беременности многие женщины молятся о благополучном вынашивании здорового плода. Такие молитвы возносить к Высшим силам также могут матери беременных дочерей.

Очень сильной является следующая молитва:

«Всемогущий Господи Всевышний, Создатель всего видимого и невидимого в окружающем мире! К Тебе, Отцу Всемилосердному, мы живущие прибегаем, потому что именно ты род людской создал, с мудростью глубокой из земли тело наше сотворив да вдохнув в нас душу из Своего Духа. Твоей премудрости угодно было, чтобы через жену и мужа род человеческий преумножался.

Ты возжелал людей благословить, чтобы множились они и росли. О, Отче Всевышний! Прославляю и славлю имя Твое за милосердие и за все сделанное для нас. Благодарю Тебя и за то, что по твоей воле я сама создана и за то, что в супружестве ты меня благословил и чрева плод мне послал. Это твой дар, твоя милость.

Потому к тебе одному, Господи, я обращаюсь с мольбой и сердцем смиренным, чтобы сохранен был плод и ребенок мой благополучно в мир пришел. О, Боже, понимаю я, что путь ты человеческий назначаешь, и мы не вправе его самостоятельно выбирать. Потому и я, Раба Божья (собственное имя) предаю себя в руки твои и молю о твоем милосердии. Пошли нам с мужем отраду и радость.

Дитя, рожденное, мы клянемся к тебе его привести. И вместе с ним мы все будем тебе верно служить и прославлять тебя. Аминь».

Безусловно, следует понимать, что беременность должна обязательно проходить под наблюдением врача. Но при этом молитвы всегда успокаивают и являются очень эффективными при необходимости сохранения беременности в случае угрозы выкидыша.Сильная молитва к Пресвятой Богородице звучит следующим образом:

«О, Пресвятая Матерь Божия, помилуй меня, Рабу Божью (собственное имя), сохрани меня от всяких опасностей и болезней. Вспомни, о Благословенная в женах, о той радости, которую ты испытывала, когда младенца Иисуса под сердцем носила. Так даруй свою помощь мне и помоги удачно выносить ребенка моего долгожданного, а затем разрешится от бремени благополучно.

Позволь мне пережить всю ту радость рождения дитя и как можно быстрее забыть о болях с этим связанных. Спаси мой плод от возможной гибели и меня смерти в час разрешения. Услышь, Пресвятая Богородица, смиренную мольбу мою и даруй мне свою благодать. Не устыдись моего упования на милосердие твое великое. Я сподоблюсь познать, что ты истинная Матерь милосердия.

Прославлять я все время тебя буду. Аминь».

Очень востребованными среди беременных являются молитвы о здоровом ребенке. Их существует огромное множество. В храме рекомендуется попросить о рождении здорового ребенка, используя короткую молитву к Матроне Московской.

Для этого возле иконы Святой следует поставить свечу и проговорить шепотом:

«Блаженная Старица, Матрона Московская, я, Раба Божья (собственное имя) с просьбой сердечной. Ниспошли благополучно разрешиться от бремени и пошли мне здорового ребенка. Только не переноси мои грехи на него, позволь мне самой в них покаяться перед Господом Богом. Не наказывай малыша моего за мою грешную жизнь, ведь все прегрешения совершались мной по неразумению. Аминь».

Безусловно, во время беременности каждая женщина желает, чтобы роды прошли благополучно, и не возникло никаких проблем. Сильной молитвой, которая настроит женщину духовно и обеспечит легкие роды является обращение к Пресвятой Богородице.

Звучит она так:

«О, Пресвятая Богородице, любящая людей и не оставляющая нас в земной жизни. К тебе возношу молитву утешения. Со страхом душевным и верною любовью, Пресвятая Богородица, проси Господа нашего, сына своего дать нам спасение, чтобы смогли мы рождать чад Господу во благоугождение.

Проси простить нам все наши прегрешения, по неразумению свершенные да соблюсти нас в чистоте смирения, чтобы жили мы в надежде о Христовом спасении. Пусть дарует нам Всевышний на земле утешение. Пресвятая Богородица, сохрани нас под сенью милости Твоей.

Молюсь я тебе, Раба Божья (собственное имя) о помощи в родах. Спаси меня от какой либо напасти и от смерти преждевременной отврати. Дай мне благодатное прозрение, силу дай не совершать прегрешения, позволь приобрести чистоту душевную. Всей душой в тебя верую, услышь меня и благостью своей одари.

Я прославлять буду Святую Троицу в надежде сподобиться Небесного царствия. Аминь».

Во время беременности женщина становится очень ранимой. У нее нарушается природная энергетическая защита и ее легко могут сглазить недобрые люди. Поэтому обязательно нужно каждый день читать молитвы от сглаза.

Если вы почувствовали, чей то недобрый взгляд, то нужно как можно скорее отойти в сторонку и нашептать такие слова:

«Господи Боже, прошу Тебя и во всех своих прегрешениях, ранее свершенных раскаиваюсь. Молюсь и по совести жить бесконечно стараюсь. Не допусти, чтобы кто-то сглазил беременность мою и навредил ребенку моему. Воля твоя и твой запрет. Аминь».

Для постоянной защиты нужно написать следующую молитву на листе бумаги и носить ее всегда с собой в качестве оберега. Также ее необходимо периодически проговаривать, особенно перед тем, когда нужно будет находиться среди большого количества людей.

Ее текст такой:

«Господи Всевышний, Всесильный и Всемилостивый, благослови меня, Рабу Божью (собственное имя), в чреве своем будущую жизнь вынашивающую. Поддержи меня во всякую минуту и во всякий час. Крест мой креститель, спаси мою душу от недоброго. Убереги мое чрево от злых взглядов. Аминь!»

Обращаться за поддержкой во время беременности можно к разным святым. Главное, при этом искренне верить в то, что молитвенное обращение будет услышано.

Наиболее часто беременные женщины молятся Пресвятой Богородице. Особенно сильной является молитва, которая возносится перед иконой Феодоровской Божьей Матери. Эта икона написана Святым Лукой и сегодня находится в одном из монастырей Костромы. Но до сих пор неизвестно как она попала в древнюю Русь.

Звучит молитвенное обращение следующим образом:

«Воззываю с молитвой к тебе, Небесная Владычице, Пресвятая Богородице. Только ты являешься утешительницей в печалях моих. Только к тебе я могу принести мои слезы и воздыхания, только ты вымолишь прощения у Господа за мои грехи, только ты сможешь защитить меня от беззаконий.

Услышь стенание душевное мое, утешь меня и помилуй в горестях моих, защити в бедах и напастях, избавь от озлобления на людей, а также всяких недугов, от враг видимых и невидимых, смири вражду вокруг меня, дай избавления от клеветы человеческой. А также от всех плохих привычек освободи меня.

Укрой меня под сенью милости Твоей, Пресвятая Божья Мать, даруй мне покой и радость, помоги получить от грехов очищение. Будь мой заступницей, Пресвятая Богородица, свою жизнь я тебе вручаю, будь мне по жизни надеждой, кровом и помощью. Пусть твое заступление принесет мне радость и утешение.

О, Великая Владычице Царства Небесного! Всякий кто прибегает за помощью к тебе, без нее не остается. Верую и надеюсь, сподоблюсь я прославлять тебя и непрестанно молиться о спасении своей души. Аминь».

Молитва к Матроне Московской беременной женщины обладает огромной силой. Мощи этой Святой захоронены на территории Московского Даниловского монастыря в Москве.

Сюда приезжают из всех далей отчаявшиеся женщины, которые не могут забеременеть или выносить ребенка. И любое искреннее молитвенное воззвание не остается не замеченным.

Молитву Святой Матроне Московской женщина должно читать на протяжении всей беременности. Это поможет выносить ребенка и благополучно родить здорового малыша.

Молитвенное обращение звучит следующим образом:

«О, блаженная Святая Мать Матрона, услышь меня и прими всех нас, грешных, молящихся и взывающих к тебе. Ты привыкла выслушивать всех страждущих и скорбящих к помощи твоей прибегающих и оказывать помощь им в их делах земных.

Да не оскудеет милосердие твое к нам недостойным, мятущимся в суетном мире этом никогда. Даруй нам Матушка Матрона утешение и сострадание в скорби нашей душевной и в болях телесных. Исцели все наши болезни и избавь нас от греховных дьявольских искушений.

Помоги с гордостью нести свой житейский Крест, помоги снести вся жизненные тяготы, выпавшие на мою долю. Дай силы в трудные минуты сохранить в душе образ Божий и веру православную до конца дней сохранить.

Помоги по окончанию жизни достигнуть Царства Небесного вместе с теми, кто в течение своей жизни угождал Богу и прославлял его. Аминь».

Настоящую поддержку во время беременности можно получить, если обратиться с молитвой к Святому Николаю Чудотворцу. Молитва этому Святому очень короткая, поэтому использовать ее нужно каждый день.

Звучит молитвенное обращение следующим образом:

«О, Святой и Великий Николай Чудотворец, ты всех страждущих поддерживал при жизни и продолжаешь это делать, находясь в Царстве Небесном.

Я, Раба Божья (собственное имя) обращаюсь к тебе за помощью, услышь меня и дай знак милости своей. Умоли Господа простить мне все мои прегрешения, свершенные по неразумению собственному.

Помоги мне выносить своего ребенка и обрести счастье материнства. Аминь».

Считается, что самой сильной молитвой является молитва матери или отца о беременной дочери. Ее можно читать как в храме, так и в домашних условиях.

Текст молитвы-обращения матери к пресвятой Богородице:

«Пресвятая Богородица, Мать Господа нашего Иисуса Христа, прошу Тебя помилуй Рабу Божью (имя дочери) и помоги ей разрешится от бремени своего благополучно.

О, всемилостивая и добрая Владычице небесная Богородица, приди на помощь дочери моей, окажи ей поддержку в непростое для нее время. Только от тебя помощи жду для своей кровиночки.

К образу твоему припадаю и молю защиты у Всевышнего для дочери своей. Ты, Пресвятая Богородица будь к ней милостива и не оставь ее в трудный час. Аминь».

Особой силой обладает и отцовская молитва. Желательно молится за свою беременную дочь перед иконой Спасителя.

Слова молитвенного обращения звучат следующим образом:

«Отче наш, Великий Спаситель Всемогущий и Всемилостивый. Я Раб Божий (собственное имя) к тебе обращаюсь и на тебя уповаю. Прошу помощи для своей дочери, Рабы Божьей (имя дочери).

Не дай ей уйти ей с пути верного, огради ее от зла и темных сил, пошли встречи ей светлые и дружбу верную. Дай ей сил благополучно выносить ребенка и родить здорового малыша.

Прошу поддержки для нее и в будущем, благодарю тебя за каждый прожитый свой день и прославляю имя Твое Святое. Аминь».

Сила родительской любви необъятна, она ни в каких доказательствах не нуждается. Между матерью и ребенком еще во время беременности возникает сильная психоэмоциональная связь. С годами она только укрепляется и именно это в народе называется материнской любовью.

Именно поэтому очень важно, чтобы во время беременности дочери, мать постоянно молилась за свою кровиночку. Очень важно, что такая молитва позволит поставить сильную энергетическую защиту, которая не позволит навредить дочери.

Кроме того, материнская молитва позволяет получить дочери настоящую поддержку. Именно она правильно настроит на роды, а значит, увеличит шансы рождения здорового и крепкого ребенка.

Молитва мужа за беременную жену

Безусловно, очень счастливы беременные женщины, которые получают поддержку от мужа. Поэтому молитва мужа за жену обладает огромной силой. Прежде всего, с помощью таких молитвенных обращений даруется духовная поддержка, которая особенно важна в период вынашивания ребенка.

Звучит такая молитва следующим образом:

«Господи Милостивый и Всемогущий, услышь меня Раба Божьего (собственное имя). Я муж жены своей искренний и любящий, молю о помощи для нее.

Помоги Рабе Божьей (имя жены) в период вынашивания ребенка, укрепи ее силы духовные и телесные силы, не позволь навредить ей злым людям.

Благослови, Господи, плод, который в ее чреве находится, сохрани его до того часа, когда суждено ему появиться на свет. Пошли к ней, Господи, Ангела Своего, чтобы он все время был рядом с ней и поддерживал ее. Аминь».

Несмотря на то, что между свекровью и невесткой отсутствует кровная связь, молитва произносимая матерью мужа может оказать существенную духовную поддержку. Использовать можно любую молитву о беременности, более того в текст можно вставлять собственные пожелания. Такая молитва более сильная, если она произнесена в церкви.

Можно читать такую молитву, направленную к Пресвятой Богородице:

«Пресвятая Дева Мария, Мать нашего Спасителя прошу тебя о здравии Рабы Божьей (имя невестки). Помоги ей легко пережить роды и родить здорового ребенка. Даруй ей познать счастливое материнство и воспитывать в страхе Божьем свое чадо, прославляя святое имя Господа нашего. Будь милостива к ней, не дай ей свернуть с пути истинного, укрепи ее силою Божьей. Аминь».

Источник: //psy-magic.org/molitvy/865-molitva-dlya-beremennyh.html

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.