Молитва о беременность

Содержание

Молитвы во время беременности

Молитва о беременность

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, от преве́чнаго Отца́ рожде́нный Сы́не пре́жде ве́к, и в после́дния дни́, благоволе́нием и соде́йствием Свята́го Ду́ха, изво́ливый рожде́ну бы́ти от Пресвяты́я Де́вы я́ко младе́нцу, повиену и положе́ну во я́сли, са́м Го́споди, в нача́ле сотвори́вый челове́ка и жену́ спряги́й ему́, за́поведь да́в и́м: расти́теся и мно́житеся и напо́лните зе́млю, поми́луй меня́ по вели́цей ми́лости Твое́й рабу́ Твою́ (и́мя) готовящуюся роди́ти по за́поведи Твое́й. Прости́ мне́ во́льныя и нево́льныя грехи́, благода́тию Твое́ю да́руй мне́ си́лу благополу́чно разреши́тися от бре́мене своего́, сохрани́ меня́ и младе́нца во здра́вии и благомощии, огради́ я́ а́нгелы Твои́ма и сохрани́ от неприя́зненнаго де́йствия лука́вых духо́в, и от вся́кия ве́щи злы́я. Ами́нь.

* * *

Тропарь, глас 4

:

Я́ко Пресве́тлая Звездо́, просия́ Боже́ственными чудесы́ святы́й Твой о́браз, Цели́тельнице. Пода́ждь у́бо и нам, Богоро́дице Мари́е, исцеле́ние неду́гов душе́вных и теле́сных, спасе́ние и ве́лию ми́лость.

Перевод: Как преяркая Звезда, просиял Божественными чудесами святой Твой образ, Целительница. Подай и нам, Богородица Мария, исцеление болезней душевных и телесных, спасение и великую милость.

Молитва

:

Приими́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему.

По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Кондак, глас 8

:

В мо́ри жите́йстем обурева́емии,/ треволне́нию подпа́даем страсте́й и искуше́ний./ Пода́ждь у́бо нам, Госпоже́, ру́ку по́мощи, я́коже Петро́ви Сын Твой,/ и ускори́ от бед изба́вити ны, да зове́м Ти:// ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице.

Перевод: В бурном море житейском мы попадаем в штормы страстей и искушений. Подай же нам, Госпожа, руку помощи, как Петру Сын Твой (Мф.14:28-31), и поспеши от бед избавить нас, да взываем к Тебе: «Радуйся, всеблагая Скоропослушница».

Молитва1

:

Преблагослове́нная Влады́чице, Присноде́во Богоро́дице, Бо́га Сло́ва па́че вся́каго сло́ва на спасе́ние на́ше ро́ждшая, и благода́ть Его́ преизоби́льно па́че всех прия́вшая! Мо́ре я́вльшаяся Боже́ственных дарова́ний и чуде́с приснотеку́щая река́, излива́ющая бла́гость всем, с ве́рою к Тебе́ прибега́ющим!
Чудотво́рному Твоему́ о́бразу припа́дающе, мо́лимся Тебе́, всеще́дрей Ма́тери Человеколюби́ваго Влады́ки: удиви́ на нас пребога́тыя ми́лости Твоя́, и проше́ния на́ша, приноси́мая Тебе́, Скоропослу́шнице, ускори́ испо́лнити, все, е́же на по́льзу во утеше́ние и спасе́ние коему́ждо устроя́ющи. Посети́, Преблага́я, рабы́ Твоя́ благода́тию Твое́ю, и пода́ждь неду́гующим цельбу́ и соверше́нное здра́вие, обурева́емым тишину́, плене́нным свобо́ду и разли́чными о́бразы стра́ждущих уте́ши. Изба́ви, Всеми́лостивая Госпоже́, всяк град и страну́ от гла́да, я́звы, тру́са, пото́па, огня́, меча́ и ины́я ка́зни вре́менныя и ве́чныя. Ма́терним Твои́м дерзнове́нием отвраща́ющи гнев Бо́жий, и душе́внаго расслабле́ния, обурева́ния страсте́й и грехопаде́ний свободи́ рабы́ Твоя́, я́ко да непреткнове́нно во вся́ком благоче́стии пожи́вше в сем ве́це, и в бу́дущем ве́чных благ сподо́бимся благода́тию и человеколю́бием Сы́на Твоего́ и Бо́га, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва 1-я

Приими́, Госпоже́ Богороди́тельнице, сле́зная моле́ния рабо́в Твои́х, к Тебе́ притека́ющих. Зрим Тя на святе́й иконе во чре́ве нося́щую Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Христа́. А́ще и безболе́зненно родила́ еси́ Его́, оба́че ма́терния ско́рби ве́си и не́мощи сыно́в и дще́рей челове́ческих зри́ши.

Те́мже те́пле припа́дающе к цельбоно́сному о́бразу Твоему́ и умиле́нно сей лобыза́юще, мо́лим Тя, Всеми́лостивая Влады́чице: нас, гре́шных, осужде́нных в боле́знех роди́ти и в печа́лех пита́ти ча́да на́ша, ми́лостивно пощади́ и сострада́тельно заступи́.

Младе́нцы же на́ша, та́кожде и роди́вшия их, от тя́жкаго неду́га и го́рькия ско́рби изба́ви; да́руй им здра́вие и благомо́щие, да и пита́емии от си́лы в си́лу возраста́ти бу́дут, и пита́ющия их испо́лнятся ра́достию и утеше́нием, я́ко да и ны́не предста́тельством Твои́м из уст младе́нец и ссу́щих Госпо́дь соверши́т хвалу́ Свою́.

О, Ма́ти Сы́на Бо́жия! Умилосе́рдися на ма́тери сыно́в челове́ческих и на немощны́я лю́ди Твоя́: постига́ющия нас боле́зни ско́ро исцели́, належа́щия на нас ско́рби и печа́ли утоли́ и не пре́зри слез и воздыха́ний рабо́в Твои́х. Услы́ши нас в день ско́рби, пред ико́ною Твое́ю припа́дающих, и в день ра́дости и избавле́ния приими́ благода́рная хвале́ния серде́ц на́ших.

Вознеси́ мольбы́ на́ша ко Престо́лу Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да ми́лостив бу́дет ко грехо́м и не́мощем на́шим и проба́вит ми́лость Свою́ ве́дущим и́мя Его́, я́ко да и мы, и ча́да на́ша, просла́вим Тя, Милосе́рдную Засту́пницу и ве́рную Наде́жду ро́да на́шего, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, в земно́й жи́зни нас не оставля́ющая! К кому́ моли́твы вознесу́, к кому́ сле́зы и воздыха́ния принесу́, а́ще не к Тебе́, всех ве́рных утеше́ние! Со стра́хом, ве́рою, любо́вию, Ма́ти Живота́, молю́: да вразуми́т Госпо́дь лю́ди правосла́вныя во спасе́ние, да даст ражда́ти нам чад Тебе́ и Сы́ну Твоему́ во благоугожде́ние, да соблюде́т нас в чистоте́ смире́ния, в наде́жде о Христе́ спасе́ния, и да́рует нам всем, в покро́вех благода́ти Твоея́, земно́е утеше́ние. Храни́ нас под се́нию ми́лости Твоея́, Пречи́стая, моля́щимся о ро́дах помози́, наве́тов злых свободи́, тя́жких бед, напа́стей и смерте́й отврати́. Даждь благода́тное прозре́ние, дух сокруше́ния о гресе́х, даждь зре́ти всю высоту́ и чистоту́ дарова́ннаго нам Христо́ва уче́ния; храни́ нас от поги́бельнаго отчужде́ния, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся Небе́снаго успокое́ния и та́мо с возлю́бленными Твои́ми, со все́ми святы́ми просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва пред иконою Божией Матери «Феодоровской»1

К кому́ воззову́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в печа́ли мое́й; кому́ принесу́ сле́зы и воздыха́ния моя́, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небесе́ и земли́. Кто́ исто́ргнет мя́ из ти́ны грехо́в и беззако́ний, а́ще не Ты́, о Ма́ти Живота́, Засту́пнице и Прибе́жище ро́да челове́ческаго.

Услы́ши стена́ние мое́, уте́ши мя́ и поми́луй в го́рести мое́й, защити́ в беда́х и напа́стех, изба́ви от озлобле́ний и скорбе́й и вся́ких неду́гов и боле́зней, от вра́г ви́димых и неви́димых, умири́ вражду́ стужа́ющих мне́, да изба́влен бу́ду от клеветы́ и зло́бы челове́ческия; та́кожде от своея́ ми́ пло́ти гну́сных обы́чаев свободи́ мя́.
Укры́й мя́ под се́нию ми́лости Твоея́, да обря́щу поко́й и ра́дость и от грехо́в очище́ние. Твоему́ Ма́тернему заступле́нию себе́ вруча́ю; бу́ди мне́ Ма́ти и наде́жда, покро́в и по́мощь и заступле́ние, ра́дость и утеше́ние и ско́рая во все́м Помо́щнице.
О, чу́дная Влады́чице! Вся́к, притека́яй к Тебе́, без Твоея́ всеси́льныя по́мощи не отхо́дит: сего́ ра́ди и а́з недосто́йный к Тебе́ прибега́ю, да изба́влен бу́ду от внеза́пныя и лю́тыя сме́рти, скре́жета зу́бнаго и ве́чнаго муче́ния. Небе́сное же Ца́рствие получи́ти сподо́блюся и Тебе́ во умиле́нии се́рдца реку́: Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Предста́тельнице и Засту́пнице на́ша усе́рдная, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитва 1-я, о благополучном разрешении

:

О, Пресла́вная Ма́терь Бо́жия, поми́луй меня́, рабу́ Твою́, и прииди́ ко мне́ на по́мощь во вре́мя мои́х боле́зней и опасностей, с кото́рыми рождают ча́д все́ бедные дще́ри Е́вы.

Вспомни, о, Благослове́нная в жена́х, с како́ю радостью и любо́вию Ты́ шла поспе́шно в го́рнюю страну́ посетить сродницу Твою́ Елисаве́ту во вре́мя ее беременности, и како́е чуде́сное де́йствие произвело благода́тное посеще́ние Твое́ и в ма́тери и в младе́нце.

И по неисчерпа́емому благосе́рдию Твоему́ да́руй и мне́, униженнейшей ра́бе Твое́й, разрешиться от бре́мени благополу́чно; да́руй мне́ сию́ благода́ть, что́бы дитя́, покоящееся тепе́рь под мои́м се́рдцем, прише́дши в чу́вство, с ра́достным взыгра́нием, подо́бно свято́му младе́нцу Иоа́нну, поклонялось Боже́ственному Го́споду Спаси́телю, Кото́рый из любви́ к на́м, гре́шным, не возгнуша́лся и Са́м стать младе́нцем. Неизглаго́ланная ра́дость, кото́рою преисполнилось де́вственное Твое́ се́рдце при воззре́нии на новорожденного Твоего́ Сы́на и Го́спода, да услади́т ско́рбь, предстоя́щую мне́ среди́ боле́зней рожде́ния. Жи́знь ми́ра, мо́й Спаси́тель, рожде́нный Тобо́ю, да спасе́т меня́ от сме́рти, пресекающей жи́знь мно́гих ма́терей в ча́с разреше́ния и да причте́т пло́д чре́ва моего́ к числу́ избра́нных Бо́жиих. Услышь, Пресвята́я Цари́ца Небе́сная, смире́нную мольбу́ мою́ и при́зри на меня́, бе́дную гре́шницу, о́ком Твоея́ благода́ти; не постыди́ моего́ упова́ния на Твое́ вели́кое милосе́рдие и осени́ меня́. Помо́щница христиа́н, Исцелительница боле́зней, да сподоблюсь и я́ испытать на себе́, что́ Ты́, Ма́терь милосе́рдия, и да просла́влю всегда́ Твою́ благода́ть, не отвергшую никогда́ моли́твы бе́дных и избавля́ющую все́х призыва́ющих Тебя́ во вре́мя ско́рби и боле́зни. Ами́нь.

Молитва 2-я, жене перед родами

Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода на́шего Иису́са Христа́, я́же ве́си рожде́ние и естество́ ма́тере и ча́да, поми́луй рабу́ Твою́ (и́мя) и помози́ в ча́с се́й да разреши́тся бре́мене своего́ благополу́чно. О, всеми́лостивая Влады́чице Богоро́дице, я́же не потре́бовала еси́ по́мощи в рожде́нии Сы́на Бо́жия, пода́ждь по́мощь се́й ра́бе твое́й по́мощи тре́бующей, наипа́че же от Тебе́.

Да́руй е́й благомо́щие в ча́с се́й, и младе́нца и́же и́мать роди́тися и вни́ти в све́т ми́ра сего́ сподо́би в благопотре́бное вре́мя и у́мнаго све́та во святе́м креще́нии водо́ю и Ду́хом. Тебе́ припа́даем, Ма́ти Бо́га вы́шняго, моля́щеся: Бу́ди ми́лостива ма́ти се́й, е́йже прии́де вре́мя бы́ти ма́ти, и умоли́ воплоти́вшагося из Тебе́, Христа́ Бо́га на́шего, да укрепи́т ю́ си́лою свое́ю свы́ше.

Ами́нь.

* * *

Тропарь, глас 82

:

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу:/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́,/ и де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Мела́ния, дух твой.

Перевод: В тебе, матерь, точно сохранилось то, что в нас по Божию образу: ибо, взяв свой крест, ты последовала за Христом, и делом учила пренебрегать плотью, как преходящей, заботиться же о душе, творении бессмертном. Потому и радуется с Ангелами, преподобная Мелания, дух твой.

Кондак, глас 3

:

Де́вства чистоты́ возлю́бльши и обру́чника к благи́м увеща́вши,/ премно́жество бога́тства расточи́/ в пребыва́ние и́ночествующим, Богоблаже́нная, и оби́тели воздви́же./ Те́мже в Небе́сныя оби́тели всели́ся,// помина́й нас, Мила́ние всечестна́я.

Перевод: Девства чистоту возлюбив и супруга к благому побудив, многое богатство раздала ты в пользование монашествующим, Богоблаженная, и воздвигла обители. Потому в Небесные обители переселившись, вспоминай нас, Мелания всеми почитаемая.

2 Минея общая. Служба обща преподобней жене единей.

См. также: РОДЫ

Источник: //azbyka.ru/molitvoslov/molitvy-vo-vremya-beremennosti.html

Молитва о беременности

Молитва о беременность

: 01.08.2016 :0

Нам часто задают вопросы – какие нужно читать молитвы для сохранениябеременности? Как молиться Матроне о беременности? Какие существуют молитвы обеременности и зачатии?

Ниже мы расскажем Вам, какие молитвы помогут успешно выносить ребенка, какиемолитвы помогут зачать ребенка, и каким святым нужно молиться, чтобызабеременеть, а какие, чтобы произошло чудо деторождения.

Во все времена, у последователей всех религий беременные женщины имели особый статус. Период зарождения новой маленькой жизни наделяет женщину особой духовной чистотой и очищает ее от прежних грехов. Но бывает и так, что беременность никак не приходит, врачи разводят руками и ставят неутешительные диагнозы, а близкие люди советуют молиться. Не нужно относиться к этим советам скептически, ведь кто, как не Всевышний, может совершить чудо? Ежедневно огромное количество людей молится Господу и Святым угодникам, и их молитвы не остаются без ответа. И просьбы о даровании детей, о беременности составляют немалую часть этих молитв.

Как молиться о беременности? Молитвы о беременности могут быть как каноническими, так и идущими от сердца, высказанными своими словами. Но для любой молитвы самое главное – это искренность и смирение перед волей Божьей.

Молитвы о даровании детей могут быть обращены и напрямую к Господу, ведь не случайно новорожденного ребенка часто называют даром Божьим.
Молитва супругов о даровании детей
«Услышь нас, Милосердный и Всемогущий Боже, да молением нашим ниспослана будет благодать Твоя.

Будь милостив, Господи, к молитве нашей, воспомяни закон Твой об умножении рода человеческого и будь милостивым Покровителем, да Твоею помощью сохранится Тобою же установленное.

Ты властною силою Твоею из ничего все сотворил и положил начало всего в мире существующего – сотворил и человека по образу Своему и высокою тайною освятил союз супружества в предуказание тайны единения Христа с Церковью.

Призри, Милосердный, на нас, рабов Твоих, союзом супружеским соединенных и умоляющих о Твоей помощи, да будет на нас милость Твоя, да будем плодовиты и да увидим мы сыны сынов своих даже до третьяго и четвертаго рода и до желаемой старости доживут и войдут в Царство Небесное по милости Господа нашего Иисуса Христа, Которому всякая слава, честь и поклонение подобает со Святым Духом во веки. Аминь».

С просьбами о наступлении зачатия обращаются и к Пресвятой Богородице, ведь Ей ведомы все наши чаяния о детях и об их судьбе, и именно к Ней обращена главная молитва о беременности.

Молитва Божьей матери о даровании детей

«О, Всемилосердная, Благая и Истинная Защитнице наша, Госпоже Богородице, счастье Материнства познавшая, в коем волнения, надежды, тревоги и скорби всех матерей земных приявшая, не остави молитвами Твоими припадающих к святей и чудотворней иконе Твоей раб сих (имена) и испроси у Сына Твоего и всех Бога безплодства разрешение, в родах поможение и благочадие, младенцем же их надежный покров и защишение. Призри, Пречистая Мати, на рабов Твоих сих, союзом супружеским соединенных и умоляющих о Твоей помощи, да будет на них милость Твоя, да будут плодовиты и да увидят они сыны сынов своих до третьего и четвертого рода и до желаемой старости доживут и войдут в Царство Небесное Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа, Которому всякая слава, честь и поклонение подобает со Отцом и Святым Духом во веки. Аминь».

Есть несколько икон Богородицы, которые считаются «женскими», помогающими в женских делах. Этим иконам молятся о супружестве, о семейном счастье, и, конечно же, о наступлении беременности и о легких родах, а также о здоровье детей.

Молитвы о наступлении беременности

Молиться о наступлении беременность в результате чуда и по Божьему дару следует особенно сильно и часто Николаю Чудотворцу. Считается, что этот святой является “ответственным” именно за чудеса и если Вы верите, что Вам нужно именно чудо, то молите Святого Николая об этом с помощью молитвы.

Пожалуй, самая известная икона помогающая беременным – это Помощница в родах. Этот образ известен уже несколько веков и является одной из самых чтимых икон Богоматери. Перед иконой Помощница в родах молятся о зачатии, о легком течении беременности и о родах без трудностей и осложнений, а также о здоровье новорожденного малыша.

Феодоровская икона Божьей Матери известна с XII века и почитается как чудотворная. Среди сотворенных ею чудес особое место занимает помощь по молитвам о зачатии.

И в наши дни известно много случаев, когда бездетные пары, уже отчаявшиеся и потерявшие надежду стать родителями, после молитв к Феодоровской иконе узнавали, что у них будет ребенок.

Молитва иконе Млекопитательница, как видно из названия, также помогает в делах, связанных с беременностью и кормлением грудью. Образ этот известен на Руси с XIV века, и с того же времени прославился чудесной помощью в наступлении беременности.

Грузинская икона Божьей Матери также известна как помогающая забеременеть, а также молитвы к ней помогают в исцелении от многих болезней.

Икона Взыграние Младенца была явлена в конце XVIII века и с того времени прославлена как великая святыня, молитва перед которой помогает излечиться от бесплодия и забеременеть. Иконе Взыграние Младенца молятся также о здоровье новорожденного ребенка.

Каким Святым нужно молиться о беременности?

Молитва Матроне Московской помогает очень многим людям. Существует множество свидетельств о том, что молитва о беременности к Матроне Московской действительно помогает зачать ребенка, даже если врачи говорят, что нет никаких шансов.

Молитва Матроне о беременности и деторождении текст

“О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи.

Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.”

Также напоминаем Вам, что наш церковный магазин поможет Вам найти множество других православных товаров, а также даже купить храмовые иконы!

Источник: //ortodoxshop.ru/blog/molitvy-o-beremennosti/

Действенные молитвы, чтобы забеременеть и родить здорового ребенка

Молитва о беременность

Ни одна полноценная супружеская пара не представляет своей жизни без ребенка. Когда в семье возникает проблема зачатия малыша – это становится настоящим испытанием. Эта та тяжесть, которую каждый православный христианин должен и обязан преодолеть с достоинством.

Для этого надо неустанно молится, чтобы забеременеть и родить здорового ребенка, и верить в чудо, которое обязательно произойдет, каков бы путь не был тяжелым.

Кому молиться, чтобы забеременеть

В православном христианстве существуют Святые, за которыми закрепилась слава помощников женщинам, которые хотят забеременеть, удачно выносить и родить детей. К ним и надо обращаться со специальными молитвами, чтобы забеременеть и родить здорового ребенка.

Молитва Матроне Московской о беременности

Это Святая, жившая в не столь далекое время (ХХ век), с рождения была слепой. В юном возрасте Матрона перестала ходить. Но все трудности мирской жизни она достойно несла и пребывала в постоянной молитве.

«О блаженная мати Матроно, к твоему предстательству прибегаем и тебе слезно молим, яко имущую велие дерзновение ко Господу, пролей теплую молитву о рабех твоих, в скорби душевней пребывающих и помощи от тебе просящих.

Истинно бо слово Господне: просите и дастся вам, и паки: яко аще два от вас совещаета на земли о всякой вещи, еяже аще просита, будет има от Отца Моего, иже на Небесех. Услыши убо воздыхания наша и донеси я ко Престолу Владычню, идеже ты предстоиши, вемы, яко много может пред Богом молитва праведника.

Да не до конца забудет нас Господь, но призрит с высоты Небесныя на скорбь рабов Своих и плод чрева на полезное дарует.

Воистинну, Бог идеже хощет побеждается естества чин, творит бо елика хощет: яко сотвори Господь Аврааму и Сарре, Захарии и Елисавете, Иоакиму и Анне, с нимиже моли, тако да сотворит Господь Бог и нам по милости Своей и неизреченному человеколюбию. Буди Имя Господне благословенно от ныне и до века. Аминь».

Еще при жизни Матрона прославилась тем, что помогала исцелять болезни и предвидеть будущее. И сейчас многие женщины, мечтающие о ребенке, с верой и надеждой обращаются за помощью к Блаженной с молитвой, чтобы забеременеть. Многие получают ее, чему есть многочисленные доказательства.

Молитва Ксении Петербургской о даровании детей

Святая в юном возрасте потеряла мужа и всю свою жизнь посвятила спасению его души. Она добровольно обрекла себя на скитания и лишения, так и прожив до конца своих дней в образе нищенки. Ксения беспрестанно молилась и получила Божий дар – помогать людям, в том числе и исцеляя их недуги.

Ксения Петербургская

Очень часто женщины, обратившиеся к ней за помощью в молитве о даровании детей, избавлялись от бесплодия и удачно беременели.

«О, святая всеблаженная мати Ксение! Под кровом Всевышняго жившая, ведомая и укрепляемая Богоматерью, голод и жажду, холод и зной, поношения и гонения претерпевшая, дар прозорливости и чудотворения от Бога получила еси и святыми и под сенью Всемогущего покоишися. Ныне святая Церковь, яко благоуханный цвет, прославляет тя.

Предстояще на месте твоего погребения, пред образом твоим святым, яко живей ти, сущей с нами, молимся ти: примии прошения наша и принеси яко Престолу Милосерднаго Отца Небесного, яко дерзновение к Нему имущая, испроси притекающим к тебе вечное спасение, на благая дела и начинания щедрое благословение, от всяких бед и скорбей избавление.

Предстан и святыми твоими молитвами пред Всемилостивым Спасителем нашим о нас, недостойных и грешных.

Помози, святая блаженная мати Ксение, младенцы светом Святого Крещения озарити и печатию дара Духа Святаго запечатлети, отроки и отроковицы в вере, честности, богобоязненности воспитати и успехи в учении им даровати; болящия и недугующия исцели, семейным любовь и согласие ниспосли, монашествующих подвигом добрым подвизатися удостой и от поношений огради, пастыри в крепости Духа Святаго утверди, народ и страну нашу в мире и безмятежии сохрани, о лишенных в предсмертный час причащения Святых Христовых Таин умоли. Ты наша надежда и упование, скорое услышание и избавление, тебе благодарение воссылаем и с тобою славим Отца м Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Гавриил предсказывал грядущие события. Часто эти пророческие вести касались наступления беременности. Именно он предсказал священнику Захарии скорое рождение сына. Так и произошло: на свет появился всем известный в христианстве Иоанн Креститель.

Гавриил предсказывал грядущие события.

Родители Богородицы: Иоаким и Анна, также были извещены о радости зачатия Гавриилом. О скором пришествии Христа в этот мир, люди тоже узнали, благодаря Архангелу Гавриилу. И сейчас молитвы этому Святому считаются действенными и сильными.

Святый великий Архангеле Гаврииле! Божию Престолу предстояй и озарением от Божественнаго света осиянный, ведением же непостижимых Таин о превечней премудрости Его просвещенный! Всеусердно молю Тя, настави мя к покаянию от злых дел и ко утверждению в вере моей, укрепи и огради душу мою от искушений прельстительных, и умоли Создателя нашего о отпущении грехов моих. О, Святый великий Гаврииле Архангеле! Не презри мене грешнаго, молящагося тебе о помощи и заступлении твоем в веце сем и в будущем, но присно помощник мне явися, да непрестанно славлю Отца и Сына и Святаго Духа державу и твое предстательство во веки веков. Аминь.

Молитва Александру Свирскому о даровании мальчика

По преданию Святой пришел в этот мир благодаря усердным молитвам его матери, которая долго не могла забеременеть. Он с раннего детства посвятил себя Господу и основал обитель. После смерти Святого стали замечать, что возле его гроба происходят чудеса.

Их стало еще больше после того, как он был канонизирован.

К Александру Свирскому обращена особая молитва, которая читается, чтобы забеременеть мальчиком.

«О, священная главо, ангеле земный и человече небесный, преподобие и богоносне отче наш Александре, изрядный угодниче Пресвятыя и Единосущныя Троицы, многия милости живущим во святей обители твоей и всем, с верою и любовию притекающим к тебе, являяй. Испроси нам вся к житию сему временному благопотребная, паче же к вечному спасению нашему нужная.

Пособствуй предстательством твоим, угодниче Божий, правителем страны нашея России. И да в мире глубоце пребудет святая Православная Церковь Христова. Буди всем нам, чудотворче святый, во всякой скорби и обстоянии скорый помощниче.

Наипаче же в час кончины нашея явися наМ, заступниче благосердый, да не предана будем на мытарствах воздушных власти злобнаго миродержца, но да сподобимся непреткновеннаго восхода в Царствие Небесное.

Ей, отче, молитвенниче наш присный! Не посрами упования нашего, не презри смиренных молений наших, но присно о нас пред Престолом Живоначальньи Троицы предстательствуй, да сподобимся вкупе с тобою и со всеми святыми, аще И недостойны еемы, в селениих райских славити величие, благодать и милость Единаго в Троице Бога, Отцаи Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь».

Молитва святым Иоакиму и Анне о даровании детей

Эта супружеская пара стала истинным примером чуда и благодати Божьей. Они до глубокой старости прожили без детей, несмотря на непрестанные молитвы Господу даровать им ребенка.

Эта супружеская пара стала истинным примером чуда и благодати Божьей.

Даже в преклонном возрасте пара продолжала молиться и верить в чудо. И оно свершилось: Анна забеременела и родила ребенка, когда ей было 70 лет. Она стала матерью Пречистой девы Марии.

«Благоугодный корень, израстивший былие благоплодное и вечноцветущее — препетую Богородицу, из Нея же произыде Начальник жизни и Совершитель веры Иисус Христос, многоточный источник, из неяже произыде, яко поток сладости и река мира Благословенная в женах, источающая бездну благ и неизреченное море благости и бесконечного блаженства. Предопределенная чревоносити несравненно Светлейшую лучей солнечных, Еяже прозреша и проповедаша пророческие трубы. Познанная от Плода ея, Царицы Ангелов и вышшей сущей небес, яко сосуд избранный Святаго Духа и вместилище благодати яснейшее. Образ праведности и непорочного жительства и мудрости луг благоуханный и сладкоблаговонный. Исполняющая законная повеления в правости сердца и горящем благоговении и всяким тщанием со блаженным своим супругом и богоносцем Иоакимом. Божественным волением зачавшая в старости маститей и рождшая прежде век предопределенную родитися Матерь Божию. Прамати всемилостивого и всещедраго Бога, готовое заступление и предстательство с верою прибегающих к тебе, утешение страждущих и покой скорбящим, благодатию Внука твоего показующая безчадных и неплодных жен благочадны, приими и моление нас грешных и преложи печаль безчадия молящихся тебе в радость.

Даждь плод чрева призывающим тя, разрешая мрак их безплодия и, яко разрешение безплодия, безчадных жен благочадны сотвори ублажающих тя и славословящих Богочеловека — Внука твоего и Создателя и Господа.

Ей, блаженная и благодатная Анна, всем, яко луна пресветлая, посылающая мирный и тихий свет богоданных в тебе дарований, показавшаяся Сарры честнейшая, Анны матери Самуила светлейшая, Елисаветы славнейшая и всех праведных жен, ихже закон прославляет, честнейшая и яко от сего многой чести и благодати удостоенная, исполни радости и веселия сердца к тебе прибегающих и даждь благодать твою рабе твоей, приемлющей твою скорую помощь, отверзая ей чрево, да твоим предстательством и заступлением улучит зачатие чада и прославит всесвятое Имя Богочеловека – Внука Твоего и Спаса нашего Иисуса Христа. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение со безначальным Его Отцем и пресвятым и благим и животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Молитва Серафиму Саровскому

Этот Святой известен всем православным христианам. Вся его земная жизнь была посвящена Богу. Еще при жизни Святой сам неоднократно познавал на себе чудо, совершаемое промыслом Божиим. Тело Серафима не раз мучали тяжелые болезни. И каждый раз Святой выздоравливал и продолжал жить во имя Бога.

Вся его земная жизнь была посвящена Богу.

Несмотря на то, что он жил в отшельничестве в труднодоступных местах люди все равно находили к нему дорогу и обращались за помощью. И по ныне совершаются чудеса после молитв, произносимых Святому.

О пречудный отче Серафиме, великий Саровский чудотворче, всем прибегающим к тебе скоро послушный помощниче! Во дни земнаго жития твоего никтоже от тебе тощ и неутешен отыде, но всем в сладость бысть видение лика твоего и благоуветливый глас словес твоих. К сим же и дар исцелений, дар прозрения, дар немощных душ врачевания обилен в тебе явися.

Егда же призва тя Бог от земных трудов к Небесному упокоению, николиже любы твоя проста от нас, и невозможно есть исчислити чудеса твоя, умножившаяся, яко звезды небесныя: се бо по всем концем земли нашея людем Божиим являешися и даруеши им исцеления.

Темже и мы вопием ти: о претихий и кроткий угодниче Божий, дерзновенный к Нему молитвенниче, николйже призывающия тя отреваяй! Вознеси о нас благомощную твою молитву ко Господу сил, да дарует нам вся благопотребная в жизни сей и вся к душевному спасению полезная, да оградит нас от падений греховных и истинному покаянию да научит нас, во еже безпреткновенно внити нам в вечное Небесное Царство, идеже ты ныне в незаходимей сияеши славе, и тамо воспевати со всеми святыми Живоначальную Троицу во веки веков. Аминь.

Молитва Богородице о даровании детей

И, конечно же, не стоит забывать о молитве к Богородице, чтобы забеременеть и родить здорового ребенка. Существует несколько ЕЕ икон, за которыми закрепилась слава «женских». Перед каждой из них можно молиться, прося подарить себе чудо быть родителями.

«О, Всемилосердная, Благая и Истинная Защитнице наша, Госпоже Богородице, счастье Материнства познавшая, в коем волнения, надежды, тревоги и скорби всех матерей земных приявшая, не остави молитвами Твоими припадающих к святей и чудотворней иконе Твоей раб сих (имена) и испроси у Сына Твоего и всех Бога безплодства разрешение, в родах поможение и благочадие, младенцем же их надежный покров и защишение.

Призри, Пречистая Мати, на рабов Твоих сих, союзом супружеским соединенных и умоляющих о Твоей помощи, да будет на них милость Твоя, да будут плодовиты и да увидят они сыны сынов своих до третьего и четвертого рода и до желаемой старости доживут и войдут в Царство Небесное Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа, Которому всякая слава, честь и поклонение подобает со Отцом и Святым Духом во веки. Аминь».

Не стоит забывать о молитве к Богородице

Это иконы Богородицы:

 • «Помощь в родах»;
 • «Феодоровская»;
 • «Млекопитательница»;
 • «Грузинская»;
 • «Взыграние младенца»;
 • «Нечаянная радость»;
 • «Утоли моя печали»;
 • «Целительница»;
 • «Скоропослушница».

Молитва о детях ко Господу Богу

Существует специальная молитва о зачатии ребенка для супружеской пары, обращенная к Господу.

«Услышь нас, Милосердный и Всемогущий Боже, да молением нашим ниспослана будет благодать Твоя. Будь милостив, Господи, к молитве нашей, воспомяни закон Твой об умножении рода человеческого и будь милостивым Покровителем, да Твоею помощью сохранится Тобою же установленное.

Ты властною силою Твоею из ничего все сотворил и положил начало всего в мире существующего — сотворил и человека по образу Своему и высокою тайною освятил союз супружества в предуказание тайны единения Христа с Церковью.

Призри, Милосердный, на нас, рабов Твоих, союзом супружеским соединенных и умоляющих о Твоей помощи, да будет на нас милость Твоя, да будем плодовиты и да увидим мы сыны сынов своих даже до третьяго и четвертаго рода и до желаемой старости доживут и войдут в Царство Небесное по милости Господа нашего Иисуса Христа, Которому всякая слава, честь и поклонение подобает со Святым Духом во веки. Аминь».

Источник: //Molitvy.online/molitva/chtoby-zaberemenet-i-rodit/

Молитва беременных о сохранении ребенка и о здоровье ребенка

Молитва о беременность

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм  Господи, Спаси и Сохрани † –  //www.instagram.com/spasi.gospodi/ .  В сообществе больше 30 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывание святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях… Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

Люди верующие обращаются за помощью и советом к Богу и Святым в разных жизненных ситуациях. Каждый отдельный Святитель помогает преодолеть трудности жизни человеческой. О чем православные могут просить Великомучеников:

 • о здравии и выздоровлении;
 • об исцелении не только телесном, но и душевном;
 • о решении каких-либо бытовых проблем.

Очень часто к Преподобным приходят женщины и мужчины. Матери просят за своих взрослых детей, а также даже будущих. Особенно сильна молитва женщины в положении.

Будущие мамы могут обращаться с мольбами о сохранении беременности, о благополучном вынашивании, о легких и быстрых родах и, чтобы родился здоровый ребенок.

Многие молодые женщины может и хотели бы помолиться, но не знают кому, поэтому в этой статье мы уделим особое внимание таким настолько важным молебнам.

К каким же Святым беременные женщины могут обращаться с прошениями?

 • Пресвятой Богородице
 • Матроне Московской
 • Иисусу Христу
 • Ксении Петербуржской
 • Симеону Мироточивому
 • Николаю Чудотворцу
 • Параскеве Пятнице

Молитва беременной женщины о здоровом ребенке

Дети – это самые важные люди в жизни человека. Они не только освещают путь жизненный, но и придают ему особый смысл. Без них не будет продолжения рода людского. Каждая женщина рано или поздно мечтает стать мамой. Иногда это получается сразу, в некоторых случаях нужно приложить усилия и подождать.

Но даже узнав, что жизнь внутри вас зародилось, не всегда беременность проходит гладко. В частых случаях будущую мать может беспокоить не только токсикоз, но и более серьезные проблемы, вплоть до угрозы прерывания беременности.

Кроме того, если Вас одолевает паника, потеряна уверенность, что все будет хорошо, что сможете выносить и родить здоровое потомство, вы очень мнительны и восприимчивы, вам поможет вера.

При возможности будущим мамам желательно ходить в церковь, причащаться, исповедоваться, читать мольбы к Пресвятым. Если нет сил посещать храм, можно просить поддержки и помощи у святых и дома.

Молитва для беременных о вынашивании ребенка

Обращение к Господу Богу даст силы женщине не только преодолеть все проблемы на пути к огромному счастью, но и даст веру в то, что у нее получится выносить и родить здорового ребенка.

«Всемогущий Боже, видимого и невидимого Творец! К Тебе, Отцу возлюбленному, мы прибегаем, создания разумом одаренные, потому что по совету особенному Ты наш род создал, с мудростью неизречимой тело наше сотворив из земли да душу Своего Духа в него вдохнув, чтобы подобием Твоим были мы.

В Твоей воле сотворить нас сразу ангелами было, если восхотел бы Ты, но в Твоей премудрости было угодно, чтобы в Тобой порядке установленном через брак, через жену и мужа род человеческий преумножался. Людей благословить Ты восхотел, чтобы множились они и росли. И землю, и сонмы ангельские наполняли.

О Отче и Боже! Да во веки прославляемо и славимо имя Твое за сделанное для нас. Так же за милосердие Твое Тебя благодарю, что по Твоей воле не только я сама произошла от творения Твоего чудного и избранных число пополняю, но что удостоил Ты меня в супружестве благословить и чрева плод мне послал. Это дар Твой, милость Твоя Божественная, о, Отче.

Потому к Тебе одному я обращаюсь и Тебя молю с сердцем смиренным о помощи и милости, чтобы творимое Тобой во мне силою Твоей, сохранено было и к рождению благополучному приведено.

Ибо, о Боже, знаю я, что путь свой избирать не в человеческой власти и не в силах человеческих.

К падению мы склонны и слабы духом слишком, чтобы сетей тех миновать, которые нам, по соизволению Твоему дух злой расставляет.

Слабы избегнуть злополучия того, к которое легкомыслие наше ввергнуть может. Лишь Твоя безгранична мудрость. И кого пожелаешь, того от напасти всякой сохранишь.

Потому и я, раба Твоя, Отче милосердный, в печали моей себя предаю в руки Твои и молю о том, чтобы посмотрел Ты милосердия оком на меня и от страдания всякого сохранил.

Пошли нам, мужу моему милому и мне отраду, радости всякой Владыка.

Чтобы при виде благословения Твоего мы Тебе поклонялись от сердца всего и духом радостным служили. Не хочу я изятой быть из того, что Тобой на весь наш род наложено было, повелевая чада рождать в болезнях. Но Тебя прошу смиренно, чтобы страдания Ты перенести мне помог и исход благополучный послал.

И если услышишь Ты молитву эту нашу, а нам дитя хорошее и здоровое пошлешь, к Тебе его привести снова клянемся, и Тебе посвятить, чтобы для семени нашего и нас пребыл Ты Отцом и Богом милосердным, так и мы вместе с ребенком нашим клянемся слугами верными тебе быть всегда.

Милосердный Боже, рабы Твоей молитву услыши, сердца нашего мольбу исполни, ради спасителя нашего Иисуса Христа, воплотившегося ради нас и в вечности правящего. Аминь!»

//www..com/watch?v=Y8X9nkgkeTY

Молитва беременных о сохранении ребенка Матушке Матроне

Кроме того, о вынашивании и рождении крепкого дитя можно просить у Матроны Московской. Она при жизни была слепа, но это не мешало ей быть доброй, в особенности к детям малым. Из-за этой искренней, чистой любви к страждущим, верующие ее ласково называют Матронушка.

«О, блаженная мати Матроно, услыши и приими ныне нас, грешных, молящихся к тебе , навыкшая во всем житии твоем приимати и выслушивати всех страждующих и скорбящих с верою и надеждою к твоему заступлению и помощи прибегающих, скорое поможение и чудесное исцеление всем подавающи; да не оскудеет и ныне милосердие твое к на, недостойным, мятущимся в многосуетном мире сем и нигдеже не обретающим утешения и сострадания в скорбех душевных и помощи в болезнех телесных, исцели болезни наша, избави от искушений и мучительства дьявола страстно воюющаго, помози донести житейский свой Крест, снести вся тяготы жития и не потерять в нем образ Божий, веру православную до конца дней наших сохранити, упование и надежду на Бога крепкую имети и нелицемерную любовь к ближним, дабы помози нам по отшетствии из жития сего достигнути Царствия Небесного со всеми угодившими Богу, прославляюще милосердие и благость Отца Небесного, в Троице славимого: Отца и Сына и Святого Духа во веки веков. Аминь.»

Обычно, в семье, которая еще просто планирует рождение ребеночка, уже знают, кого бы им хотелось больше. Конечно, никто не может быть уверенным, что родится мальчик или девочка. Но можно попросить Святых Угодников.

Если Вы будете искренне, с чистыми намерениями обращаться к Святейшим, они помогут вам. В том случае, если мать или отец больше хотят девочку, то следует читать молитвы  к Параскеве Пятнице, а, если наоборот, то вот мальчика стоит просить у Александра Свирского.

Молитвы для беременных при угрозе выкидыша и о сохранении плода

Вынашивание ребеночка – процесс очень сложный, выматывающий. С одной стороны, это чудо, которого некоторые ждут многие годы, но с другой, бывает так, что выносить дитя не просто тяжело, а даже опасно для здоровья самой женщины.

Если женщину постоянно мучают разные проблемы, что стоит вопрос о сохранении беременности или возможном выкидыше, то необходимо попросить заступничества у Пресвятой Богородицы.

Просить деву Марию о покровительстве следует так:

«О, Пресвятая Дево, Мати Господа Вышняго, Скоропослушная Заступнице всех, к Тебе с верою прибегающих! Призри с высоты небеснаго вели­чия Своего на мене непотребнаго, припадающаго к иконе Твоей, услыши скоро смиренную молитву мене грешнаго и принеси ю к Сыну Своему: умоли Его, да озарит мрачную душу мою светом Божественныя благодати Своея и очистит ум мой от помыслов суетных, да успокоит страждущее мое сердце и исцелит раны его, да вразу­мит мя на добрая дела и укрепит работати Ему со страхом, да простит вся содеянная мною злая, да избавит вечныя муки и не лишит небеснаго Своего Царствия. О Преблагословенная Богородице: Ты благоизволила еси нарещися во образе Своем Скоропослушница, по-велевающи всем притекати к Тебе с верою: не призри убо мене скорбнаго и не попусти погибнути мне в бездне грехов моих. На Тя по Бозе все мое упование и надежда спасения, и Тво­ему покрову и предстательству пору­чаю себе во веки. Аминь.»

Молитва за беременную дочь и ее ребенка

Читать мольбы Святым за здоровье беременной и ее будущего малыша, может не только сама женщина, но и ее родные и близкие. В особенности понимает, какого это вынашивать дитя 9 месяцев мама.

Матери не только знают, как сложно бывает женщинам в таком положении, но и невероятно сильно переживают за своих дочерей. Они волнуются, наверное, даже больше, нежели, когда сами ждали пополнение в своей семье. Но, чтобы так не нервничать и быть уверенной, что с дочкой все будет хорошо, мама может обратиться с просьбой к Пресвятой Богородице.

«Пресвятая Дево, Мати Господа нашего Иисуса Христа, помилуй рабу Твою (имя) и помози в час сей да разрешится бремене своего благополучно.

О всемилостивая Владычице Богородице, подаждь помощь сей рабе Твоей, помощи требующей, наипаче же от Тебе.

Тебе припадаю, Мати Бога вышняго, буди милостива, ей же прииде время быти мати, и умоли воплотившагося из Тебе Христа Бога нашего, да укрепит ея силою Своею свыше. Аминь».

Матери могут просить Святейших о благополучном вынашивании плода, о том, чтобы ее дочь и ее кровинка были здоровы, о сохранении плода, о быстром  и безболезненном родоразрешении.

Обращение к «Скоропослушнице» в роддоме

Женщинам, находясь в родильном доме, вряд ли, хватит сил  и терпения читать молебны, но мамы в этот момент могут стать их спасителями. Ведь есть молитвы, с которыми можно обращаться к Святым в активный период начавшихся родов.

Эти просьбы помогут женщине легче перенести родовой процесс, он пройдет быстрее и не будет настолько болезненным. Поможет в период родов молитва перед иконой Божией Матери «Скоропослушница».

«Преблагословенная Владычице, Приснодево Богородице, Бога Слова паче всякаго слова на спасение наше рождшая, и бла­годать Его преизобильно паче всех приявшая, море явльшаяся Божественных дарований и чудес приснотекущая река, изливающая благость всем, с верою к Тебе прибегающим!

Чудотворному Тво­ему образу припадающе, молимся Тебе, всещедрей Матери Человеколюбиваго Владыки: удиви на нас пребогатыя милости Твоя, и прошения наша, приносимая Тебе, Скоропослушнице, ускори исполнити, все, еже на пользу во утешение и спасение коемуждо устрояющи.

Посети, Преблагая, рабы Твоя благодатию Твоею, подаждь недугующим цельбу и совершенное здравие, обуревае­мым тишину, плененным свободу и различными образы стражду­щих утеши, избави, всемилости­вая Госпоже, всяк град и страну от глада, язвы, труса, потопа, огня, меча и иныя казни временныя и вечныя, Матерним Твоим дерзновением отвращающи гнев Божий: и душевнаго разслабления, обуревания страстей и гре­хопадений свободи рабы Твоя, яко да непреткновенно во всяком благочестии поживше в сем веце, и в будущем вечных благ сподобимся благодатию и человеколюбием Сына Твоего и Бога, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.»

Вот теперь, Вы, дорогие наши читатели, знаете, какие молитвы пригодятся в такой чудесный, удивительный период в жизни, как беременность. Но самое главное, не забывайте, что просить у Святых можно о чем угодно, и они никогда не откажут в помощи, но это стоит делать искренне, от чистого сердца, с открытой душой.

Да хранит Вас Бог!

Источник: //ikona-i-molitva.info/molitva-beremennyx-o-soxranenii-rebenka-i-o-zdorove-rebenka/

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.